Alle planlagte anleggsprosjekter i Tjeldsund

Ny tunnel på E10 Fiskefjord Øst i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 1492m.
E10 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt, Hålogalandsvegen, forberedende arbeider
Flytting av høyspentlinjer, strømforsyning, særskilt granskning av kulturminner og grunnerverv.
Rassikring/fangvoll og kulvert ved E10 Kobberneset Fiskefjord i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 459m. Skredfaktor lav.
Rassikring/fanggrøft på Fylkesveg 825 Strætelia i Skånland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 791m.
Oppgradering av Fylkesveg 832 Skånlandsveien gjennom Evenskjer sentrum
Oppgraderingen omfatter etablering av tosidig fortau med beplantning, gatelysanlegg, kantstopp for buss, sykkelparkering, opphøyde gangfelt, parkeringsplasser (kantparkering) og justering av kryss med kommunale veier. Etablering av fortau medfører behov for justering av nivå og bredde på kjørebane. I tillegg skal overvannssystem og dagens vann- og avløpsanlegg fornyes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.