Alle planlagte anleggsprosjekter i Alta

Rassikring/ny tunnel på Rv 93 Kløfta i Alta
Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m
Rassikring/ny tunnel på Fylkesveg 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2850 meter.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fylkesveg 8830 (tidligere fv. 19) Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Etablering av reiselivsanlegg på Janesnes i Talvik
Gnr/bnr: 11/155, 47, 50, 89, 103, 98. Ombygg av sykehjem til hotell, konferanse og turistaktivitet. Nybygg av 150-200 hytter.
Forlengelse av overbygg og skedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Etablering av cruise- og flerbrukskai i Bukta, Alta kommune
Områdeplan: Bukta industri- og kommunikasjonsområde.
Videreutvikling av Urnesbukta marina og fiskerihavn i Alta
Gnra/bnr: 30/77 samt 1/160, 177. Planområdet er på ca. 120 daa. Planarbeidet har til formål å legge til rette for videreutvikling av Urnesbukta marina og fiskerihavntil i sum ca. 220 liggeplasser for fritidsbåter og fiskefartøy. I tillegg har planen til formål å rydde i ett gammelt steinbrudd på Innerberget slik at et lagerseksjonsbygg til sjørettet næring kan etableres inntil foten av steinbruddet. Det planlegges for inntil 15 lagerseksjoner.
Fangvoll på E6 Skredfjellet-Vaddekeip, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 1400m. Skredfaktor middels. Bruk av masser fra parsell 1, Alta vest til å bygge voller/ev kombinert med utflytting av veg.
Fornyelse av Hatterelv bru på E6 i Alta
I Handlingsprogram 2018-2023.
Etablering av ny flytekai for hurtigbåter på Storekorsnes, Alta
Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av flytekai med venterom og bussholdeplass for fylkeskommunens hurtigbåter. Kaia skal etableres øst for dagens kaier. Prosjektet forutsetter etablering av flytekai øst for dagens trekai, med fortøyninger, landfeste og adkomst for passasjerer. Flytekaia skal dimensjoneres for inntil tre samtidige fartøyer, der det største fartøyet har dimensjon tilsvarende MS «Hollendaren». Det er behov for snuplass og stoppested for en 16-seters buss. Det skal ikke tilrettelegges for ladeinfrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.