Alle planlagte anleggsprosjekter i Sveio

Forberedende grunnarbeider for idrettshall ved skole i Sveio
Inkluderer trafikksikring ved Sveo skule.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger og fritidsboliger i Auklandshamn
Del av gnr. 30, bnr. 2 og 3 m.fl., gnr. 32, bnr. 9, 115 m.fl. og «Bjørkelio» gnr. 30, bnr. 7.
Nybygg av gang- og sykkelvei eller fortau langs Auklandshamn skule og Lio
Føremålet med planarbeidet er å sikra trygg skuleveg for elevar på Auklandshamn skule, som bur langs strekninga fram til Lio. Det skal difor leggjast til rette for gang- og sykkelveg eller fortau langs eksisterande fylkesveg. I arbeidet med reguleringsplanen vil ein vurdera kva profil ny gang- og sykkelveg/fortau skal ha, og kva side av fylkesvegen det skal liggja på. Planavgrensinga som no vert varsla er dermed vesentleg større enn det ferdige planområdet vert, for å sikra at ein har nok areal til å ta ei avgjersle om profil og val av side. Gnr/bnr: 36/242 mfl.
Rehabilitering av pumpestasjon i Sveio
Eksisterende pumpestasjon fra 1976.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.