Alle planlagte anleggsprosjekter i Masfjorden

Overbygg på E39 Steinreset i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Nybygg av sjøkabel mellom Haugsvær - Lindås
Statnett SF søker herved om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for å bygge ny 300 (420) kV kabel Haugsvær – Lindås. Prosjektet vil berøre Alver, Masfjorden og Gulen kommuner i Vestland fylke. 7,7 km.
Terrengtiltak på E39 Seterlia i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Masfjorden
Gnr. 14 bnr. 106 og gnr. 14 bnr. 2. 212,2 daa. Planområdet ligg vest for Hosteland sentrum med planlagt tilkomst frå fv570 Fensfjordvegen, vendt sør mot Hostelandsosen. Føremålet med detaljreguleringa er å leggje til rette for bygging av einebustader og fleirmannsbustader, samt friområde mot sjø og brygger.
Rensk og bolt på Fv 571 Styggjargjelet i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 310m.
Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikring på E39 Matre i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 381 Fossesvingene i Masfjorden
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 383 Indre Haugsdalen i Masfjorden
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrengtiltak på E39 Seterlia i Masfjorden
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. % Rensk, bolting og sikringsnett.
Utskifting av fortøyninger av sjøanlegg i Masfjorden
Fortøyningsarbeidet omfatter skifte av fortøyning av stålkragen og landgang. Det innebærer også fjerning av dagens fortøyninger. Gamle fortøyninger skal resirkuleres og/eller gjenbrukes i størst mulig grad. Stålkragen består av 12 stykk 12x12 m bur og 2 stykk 20x20 m bur. 3 stykk av 12 m burene er delt inn i 4 stykk mindre bur. Alle bur er av typen NM1000. Burene ligger på en rekke med en 3 m gangbane på den ene siden som en forlengelse av landgangen. Anlegget er forankret i fjellbolter på alle sidefortøyninger og inn mot land. Mot nord, i sjø, er anlegget forankret i ploganker. Det skal skiftes fortøyninger på både stålkrage og landgang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.