Alle planlagte anleggsprosjekter i Nordkapp

Oppgradering av E69 Nordkapptunnelen (undersjøisk tunnel)
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6870m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Oppgradering av E69 Honningsvågtunnelen i Nordkapp
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4440m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Utflytting av veg, voll mm på E69 Skipsfjorden I, Magerøya i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 400m. Skredfaktor middels.
Støtteforbygninger og voll på E69 Skipsfjorden II, Magerøya
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 200m. Skredfaktor middels.
Utskifting av sjøvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Lav, alternativ løsning. Bytte sjøvannsledningen mellom vannbehandlingsanlegg og abonnenter. Dette tiltaket skal kun gjøres dersom det ikke blir etablert ny vannkilde til Repvåg. År 2027-2032.
Utskifting av sjøvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. År 2027-2032.
Rassikring/støtteforbygning og snøskjerm på E69 Sarnespollen I-III i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. Sarnespollen I: 50m, II: 40m, III: 40m.
Rassikring/støtteforbygning og fanggjerde på Fylkesveg 8050 (tidligere fv. 173) Elvebotn II i Nordkapp
Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. Elvebotn II kan sikres med støtteforbygninger for snøskred og fanggjerde for steinskred.
Etablering av vannbehandlingsanlegg i Honningsvåg
Prioritering Høy. Mangler vannbehandling og trykkøkning.
Ny vannledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Pumpeledning fra høydebasseng til Amcar.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Lav. År 2027-2032.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Nordkapp kommune
Nordkapp kommune planlegger bygging av nytt vannverk i Skipsfjord. Anskaffelsen omfatter levering av komplett vannverk inkludert prosessdel i tillegg til bygning. Prosessdel skal være prosjektert, levert, montert og prøvekjørt av leverandør. Vannverket utføres med en etasje og grube/underetasje ved vanninntak. Bygget er ca. 50 m2 og inneholder prosessrom, teknisk rom, bad, arbeidsstasjonsrom og vindfang.
Etablering av pumpestasjon og pumpeledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Etablering av slamavskiller i Honningsvåg
Prioritering Middels Rensing av avløpsvann, 720 pe. År 2027-2032.
Opparbeidelse av grunnarbeider og etablering av VA-ledninger ved vannbehandlingsanlegg i Nordkapp kommune
Nordkapp kommune planlegger å bygge nytt vannbehandlingsanlegg i Skipsfjord. Det skal legges ny vannledning til og fra vannbehandlingensanlegget, etablere kum og løsning for brannvann, leggetrekkerør og kabler for El og IK. I tillegg skal det bygges opp ny grusvei med stikkrenne over bekk. Opsjon: Etablere Infiltrasjonsanlegg med pumpestasjon.
Ny vannledning i Honningsvåg
Prioritering Middels. År 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Lav. År 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Lav. År 2027-2032.
Etablering av pumpestasjon og pumpeledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Nybygg av slamavskiller for rensing av avløpsvann i Honningsvåg
Rensning av avløpsvann, slamavskiller. 500 pe.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Gjesvær
Prioritering Lav. År 2027-2032.
Ny vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels. År 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Utskifting/forlenging av spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp, bedre driftsforhold.
Etablering av avskjærende avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp.
Samle avløp og transport av spillvann i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp, transport av spillvann.
Ombygg av avløp for transport av spillvann i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Transport av spillvann.
Etablering av pumpestasjon i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Transport av spillvann.
Etablering av ny spillvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Ny spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Middels 2027-2032. Samle avløp.
Separering av overvann og spillvann i kulvert i Honningsvåg
Prioritering Middels. Separere overvann og spillvann i kulvert. Dette gjøres ut fra vurderinger i tiltak 2,1 for avløp. Tiltaksnr 2,9.
Etablering av ny pumpestasjon og pumpeledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Transport av spillevann.
Samle avløp og transport av spillvann i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp, transport av spillvann.
Etablering av utslipp i Nordkapp
Prioritering Middels. Etablere dyputslipp.
Ombygg av felleskum for vann og avløp i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Driftsproblemer. Tilstopping, må spyles ofte. Felleskum for vann og avløp. Bygge ledninger mellom kum.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Ny vann- og avløpsledning med tilhørende 3 kumgruppe.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Nederste del av Haugen (Ivershaugen) som ikke er rehabilitert. Vann og avløp splittes i krysset.
Etablering av utslipp i Honningsvåg
Prioritering Middels. Etablere dyputslipp.
Ny spillvannledning til pumpestasjon i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032.
Etablering av ny spillvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Ny avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Ny vann- og avløpsledning med tilhørende 3 kumgruppe.
Utskifting spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Lav 2027-2032. Samle avløp, bedre driftsforhold.
Etablering av utslippsarrangement i Nordvågen
Prioritering Middels. Etablere dyputslipp.
Ny vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels. År 2027-2032.
Etablering av avskjærende avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp.
Ny spillvannledning til pumpestasjon i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032.
Ny avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Ny avløpsledning. Må sees i sammenheng med når ny pumpeledning blir lagt.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Honningsvåg
Prioritering Middels. Oppgradering linje 2 (sil, trykkreduksjon og ventiler)
Etablering av utslippsarrangement i Honningsvåg
Prioritering Middels. Etablere dyputslipp, forlenges 100 m.
Ombygg av pumpestasjon i Skarsvåg
Prioritering Høy. Pumpene er for små i vårtining. Spesielt ved P1. kun et utslipp kommunalt pluss overløp fra pumpestasjon.
Etablering av utslippsarrangement i Honningsvåg
Prioritering Høy. Utslippsledning fra Nygårdsveien 4 til utslipp går tett. Denne ledningen må forankres da den har flytt opp. Ledes til dyputslipp.
Forlengelse av spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Eliminere driftsproblemer, forlenge ledning mot Skankebukta.
Ombygg av vannbehandlingsanlegg i Gjesvær
Prioritering Høy. Forlenge inntaksledning 50 meter ut vannkilde. Bytte ventiler i inntakshus.
Etablering av utslippsarrangement i Honningsvåg
Prioritering Lav. Etablere dyputslipp.
Nybygg av spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Samle avløp, SP-ledning fra Skankebukta.
Ny spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032.
Ny spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032.
Ny avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Ny avløpsledning. Må sees i sammenheng med når ny pumpeledning blir lagt.
Ny avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Etablering av avskjærende avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp.
Ny avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels. Ny avløpsledning for å samle avløp.
Ombygg for trykkøkning i Honningsvåg
Prioritering Middels. Bytte vannledning utenfor trykkøkningsstasjon. År 2027-2032.
Forlengelse av utslippsledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032.
Ombygg for trykkøkning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Bytte frekvensomformere. År 2027-2032.
Etablering av avskjærende spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Transport av spillevann.
Etablering av slamavskiller i Honningsvåg
Prioritering Lav. Rensing av avløpsvann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.