Alle planlagte anleggsprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (14)
Bokn (2)
Eigersund (26)
Gjesdal (58)
Haugesund (21)
Hjelmeland (14)
(14)
Karmøy (40)
Klepp (10)
Kvitsøy (0)
Lund (3)
Randaberg (10)
Sandnes (73)
Sauda (19)
Sokndal (13)
Sola (32)
Stavanger (91)
Strand (21)
Suldal (32)
Time (21)
Tysvær (35)
Utsira (1)
Vindafjord (12)
Nybygg av næringspark for kraftintensiv industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
GNR/BNR: 80/8 mfl. 2700 mål tomt. 70-80 % utnyttelsegrad. Max. 13 etasjer bygg, 1.000.000 m2/etasje= totalt 13.000.000 m2 North Sea Energy Park vil tilrettelegge for følgende næringsinteresser: datasenter, batteriteknologi, hydrogendrivstoff, landbasert fiskeoppdrett og veksthus.
Nybygg av 4-feltsvei E39 mellom Smiene-Harestad
E39 Smiene - Harestad omfatter en cirka 3,8 km lang vegstrekning mellom Smiene i Stavanger kommune og Harestad i Randaberg kommune. Reguleringsplan for Harestadkrysset grenser til reguleringsplanen for E39 Smiene-Harestad i nord. Strekningen har en viktig funksjon som del av E39 Kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim, og er også en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad vil også bli et sentralt bindeledd mellom E39 Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast i nord. Etter hvert vil Transportkorridor Vest koble seg inn på E39 Smiene-Harestad fra sørvest.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
E39 Rogfast, E07 elektro
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Planlegges for 420 kV. Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført. Lengde ledning: mellom 85-95 km, avhengig av hvilken løsning som får konsesjon.
Elektrifisiering av petroleumsfelt i Rogaland, Nordsjøen
Vår Energi melder tre moglege alternativ for å føre landstraum ut til petroleumsfelta: • Alt 1. frå transformatorstasjon på Gismarvik, via jordkabel til Breivika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Tysvær kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Karmøy, Bokn og Utsira kommunar. • Alt 2. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til transformatorstasjon ved Kallstø eller Sjovika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Karmøy kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Utsira kommune. • Alt. 3. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til vestsida av Karmøy, sjøkabel ut til Utsira, transformatorstasjon på Utsira, og jord- og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga både på land og i sjø vil liggje i Karmøy og Utsira kommunar. Alternativ 2 og 3 vil eventuelt verte samkøyrde med Statnett på eit seinare tidspunkt. Heile meldinga med kart og forslag til utgreiingsprogram er tilgjengeleg frå denne siden.
Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Nybygg av transformatorstasjon på Forus, Sandnes
Humleberget omsøkes på nabotomt vest for Bærheim stasjon på Forus i Sandnes kommune. Bygges som gassisolert løsning (GIS), Bygges for 420kV og 132 kV, Driftes på 300 kV inntil videre.
Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av bru i Haugesund, Haugalandspakken
En veistrekning på omtrent 1,3 km
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Nybygg av råvannstunnel fra Birkelandsvatn for sikring av råvannforsyning til Lagevatn vannbehandlingsanlegg
Multiconsult har utført hydrologisk analyse. Gjennomførelsertid: 4-5 år. Gnr/bnr: 52/2, 52/3, 15, 52/10.
Nybygg av transformatorstasjon på Karmøy
Bygges for 420 kV, men driftes på 300 kV inntil videre. Gass isolert løsning (GIS). Inngjerdet areal: 20.000 m2. GIS-bygg 1400 m2.
Utvidelse av næringsområde i Egersund
Planlegger ca. 100 kontorplasser.
Nybygg av vindkraftverk i Lund og Sirdal kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Den største delen av det avgrensede prosjektområdet ligger i Sirdal kommune, i fjellområdet vest for Virak, inn mot kommunegrensen til Lund kommune. Den nord-østre delen av prosjektet ligger i Lund kommune. Rogaland og Agder fylke.
Nybygg av bru til Vassøy i Stavanger
Samarbeide mellom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik del 1
4000 meter. Fullverdig bussvei og system for gange og sykkel.
Nybygg av boligområde og næring i Tysvær
Boligområde men eventuelt næring på arealet ved E134. GNR/BNR: 79/2, 191 og 693 med flere.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Strand og Stavanger kommune
Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.
Nytt sykkelfelt på Fylkesveg 4584 i Stavanger
Utvidelse av eksisterende veg for å etablere tosidig sykkelfelt og ensidig fortau fra Chr. Bjellandsgate i sør til Gabbroveien i nord. Totalt er strekningen ca. 1600 meter.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av transformatorstasjon i Sola kommune
Nye Tjora transformatorstasjon vil erstatte eksisterende Risavika stasjon og samtidig legge godt til rette for videre utvikling i området og det grønne skiftet. Lnett tar utgangspunkt i å starte å bygge stasjonen i 2024 og at den settes i drift i slutten av 2025. Riving av eksisterende Risavika stasjon vil skje snarest etter at Tjora stasjon har tatt over forsyningen i området.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Ny kollektivtrasé på Fylkesveg 441 Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik i Stavanger
2000 meter. Gjennomgående løsning 9,0 meter, eller 11,0 meter der det er tosidig fortau. Endeholdeplass med snu- og lademulighet for fire samtidige bussvei-busser.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av vindkraftverk i Sokndal kommune
Søkt produksjon 170,00 GWh. Søkt effekt 50,00 MW.
Nybygg av gang- og sykkelveg og breddeutvidelse langs E134 Husøyvegen i Karmøy
Langs E134 Husøyvegen skal det etableres ny gang- og sykkelveg og samtidig E134 breddeutvides.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Nybygg av transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy
Kraftig vekst i behov for strøm, samt alder på anlegg gjør at det må bygges nye transformatorstasjoner i Randaberg og på Rennesøy. I tillegg er det behov for nye kraftledninger fra Stavanger, via Harestad til Rennesøy.
Ny- og opprusting av vei i Kopervik og Haugesund
Vei over 2 kommuner. Bompengsprosjekt.
Nybygg av kollektivfelt i Stavanger, Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik del 2
2000m. Endring av holdeplasser fra busslomme til kantsteinstopp.
Utbedring av Riksveg 42 Krossmoen-Nese i Eigersund
I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2021/2022.
Nybygg av gang og sykkelvei langs Fylkesveg 507 i Klepp
Klepp kommune skal legge ny VA og Klepp Energi skal legge ny høyspentkabel i forbindelse med prosjektet.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Utvidelse av vei i Rennesøy
Siktemålet med planen er å leggja til rette for å auka breidda på Fv 4620 Østhusvikveien frå Dalåker til Hodneveien og å etablera langsgåande gang- og sykkelveg. Målet er betre trafikktryggleik samt å leggja til rette for tungtrafikk på strekninga. I tillegg til planområdet som vart varsla i 2016 er det nå tatt med areal som gjer det mogeleg å føra overvatn til sjø sør for Østhusvik.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Fylkesveg 382 kryss mellom Madlaveien og Regimentveien, utbedring
Lengde 200m, omfang 400m Samarbeid sammen med Stavanger utvikling.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 2-4
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av næringsbygg på Forus, Sandnes
Foremålet med planen er å legge til rette for samlokalisering av virksomheter som driver innen renovasjon og gjenvinning på Forus. Fremtidig arealformål er energi, fjernvarme og renvasjonsanlegg med tilhørende funksjoner. Planområdet er 138 daa.
Nybygg av veiforbindelse mellom Vagle og Osli i Sandnes kommune
Det mangler en tilfredsstillende kobling for næringstransport mellom Ganddal godsterminal, næringsområdene på Vagle og Foss Eikeland og E39. Næringstransport benytter de lokale veiene gjennom Ganddal bydel, Orstad, Kverneland og Figgjo for gjennomgangstrafikk. Det er derfor et behov for å avlaste disse områdene og etablere en effektiv tilkobling til E39. Tverrforbindelsen skal være en trafikksikker vei som bidrar til bedre fremkommelighet. Den skal bygges mest mulig kostnadseffektivt og begrense negative konsekvenser for omgivelsene og miljø.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sola
250 daa område. Gnr/bnr: 32/9, 32/26, 33/627 mfl. Infrastruktur for ca. 850 boenheter.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Stavanger og Randaberg
To 132 kV kraftledninger fra Krossberg transformatorstasjon til Harestad transformatorstasjon, lengde 4,8-5,3 km. En 132 kV kraftledninger fra Harestad transformatorstasjon til Nordbø transformatorstasjon, lengde 15 km.
Mindre vegarbeider i Rogaland 2025-2029
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Madla, Hafrsfjord
Infrastruktur for 600 boenheter. 6A og B= utbyggingsetappe 6 og B5= utbyggingsetappe 9.
Langsgående vegoppmerking på europa- og riksveger i Rogaland 2025-2028
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Nybygg av infrastruktur for ny bydel i Sandnes
Områdenavn: Dale inkl. Fv 4494 Daleveien fra Gramstad til Dale. Gnr/bnr: 95/1-4 mfl. Området rundt Dale er på ca. 240 daa og området ved Nedre Gramstad er på ca 8,5 daa.
Overbygg på Fv 503 Indre Vinjavatnet i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.