Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet. 8 avd barnehage. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
E16 Gardermoen-Jessheim, utbedring av dagens veg
Firefelts veg og kollektivfelt.
Oppgradering av av kryssingsspor og jernabanestasjon på Jessheim
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.
Nybygg av boliger i Ullensaker
12 daa. Totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger og næringsbygg på Gystadmarka i Jessheim
Ca. 230 boenheter og 5000 m2 næringsbygg.
Nybygg av industri, logistikk og lager m.m. i Ullensaker kommune
Ca. 540 daa. Omfatter utbyggingsfeltene K9, K10, K 13 og K14.
Nybygg av hotell, flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Prosjektet har endret omfang, nu inkludert hotell. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av boliger og næring i Jessheim sentrum
7 mål. 11.000 kvadratmeter med leiligheter, 1.000 til næring og 3.000 til garasjekjeller. Takterrasse.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
100-200 leiligheter. Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2026.
Nybygg av terminal og kontor på Gardermoen
Ca. 10.000 m2. Skal bygges ved Oslo lufthavn.
Nybygg av rekkehus og ombygg til leiligheter i Kløfta
140 enheter i rekke, ombygg av kasern til 30 leiligheter.
Nybygg av næringspark nord for Gardermoen
Næringspark på 53 mål.
Riving av småhus og nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker
Riving av 24 småhus og bygging av blokker i opptil seks etasjer. Gnr/Bnr: 132/21 m.fl.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Hotellets hovedkropp, Felleshuset og de nærmeste mikrohustunene, Fire satelitthytter. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av boliger i Ullensaker kommune
Ca. 90 daa. 2-3 etasjer.
Ny kombi- og tømmerterminal ved Hauerseter i Ullensaker
Godsterminal for både container og tømmer, en kombi-terminal. Terminalen er sentral i utviklingen av Gardermoen næringspark.
Felles områder/sentralpark for nytt boligområde i Gystadmarka i Ullensaker
Infrastrukturen omfatter veg, vann, spillvann og overvannshåndtering samt avfallssug og fjernvarme. 1-1,5 års byggetid.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Trinn 3: Ytterligere to hotellfløyer, Hotell nr. 2, Flere mikrohustun, Tre satelitthytter. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Trinn 2: Hotellets sydfløy, Flere mikrohustun,Tre satelitthytter med servicebygg. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Etablering av flyfrakt-/spedisjonsvirksomhet og annen flyplasstilknyttet virksomhet inntil Oslo lufthavn Gardemoen
Forslag til detaljreguleringsplan for et ca. 140 daa stort område beliggende inntil Oslo lufthavn Gardermoen – "OSL-Vest". Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med flyfrakt-/spedisjonsvirksomhet og annen flyplasstilknyttet virksomhet. Planen innebærer at Hans Gaarders veg/Gardermovegen må legges i ny trasé gjennom området.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Ullensaker kommune
Ca. 11 mål. 35-50 boenheter. 2-3 etasjer. Konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus med varierende størrelse. Bilene skal stå i en miks av carport og bakkeparkering.
Nybygg av ungdomsskole i Jessheim sentrum
Skolen skal etableres som en 12-parallell skole med kapasitet til 30 elever pr. klasse.
Nybygg av hotell ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av idrettshall og næringsbygg i Ullensaker
Gnr/bnr: 183/37, 182/29, 183/123, 184/10 mfl (2, 25, 31, 42), 185/98 og 215/22.
Nybygg av kraftledning i Ullensaker kommune
Ny 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvold kommuner. Totalt vil kraftledningen være ca. 11-12 km lang avhengig av traséalternativ. Dagens 66 kV kraftledning mellom stasjonene rives.
Nybygg av lager og verksted ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av veiserviceanlegg ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av lager og verksted ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av lager og verksted ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av lager og verksted ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Ombygg av vann- og avløpsledninger ved boligområde i Karisvingen ved Jessheim, Ullensaker kommune
Det skal etableres til sammen ca. 960 m med komplett VA grøft, inkl. nødvendige kummer. Majoriteten av dagens VA ledninger ligger inne på private eiendommer, de fleste traseene skal flyttes ut i offentlig veg.
Nybygg av omsorgsbygg ved Travalleen på Jessheim i Ullensaker kommune
Boligene skal benyttes av helsesektoren og utvide kommunens tilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming. Tiltaket består av opptil 17 boliger og 2 personalboliger. Det etableres i tillegg en aktivitetspark med treningsapparater, og en ny akebakke.
Nybygg av hamburgerrestaurant ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Kløfta veiservice og forettningsanlegg, seksjon 11.
Ombygg til treningssanlegg på Jessheim
Treningssenter på Sand, ny base for fotball-landslagene.
Nybygg av bilforretning ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 462 Mogreinavegen i Ullensaker
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Jessheim
9 stk. boliger i rekke samt en frittliggende bolig. Takterrasser.
Etablering av infrastruktur for boliger i Jessheim
Planområde ca 38,5 daa. Infrastruktur for ca 125 boenheter.
Trafikksikringstiltak i Ullensaker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Påbygg av sykehjem i Kløfta
27 nye sykhjemsplasser.
Etablering av infrastruktur for leiligheter i Ullensaker
Gnr. 104 bnr. 9 og gnr. 104 bnr. 114
Etablering av infrastruktur for ny flyfrakt-/spedisjonsvirksomhet og annen flyplasstilknyttet virksomhet inntil Oslo lufthavn Gardemoen
Forslag til detaljreguleringsplan for et ca. 140 daa stort område beliggende inntil Oslo lufthavn Gardermoen – "OSL-Vest". Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med flyfrakt-/spedisjonsvirksomhet og annen flyplasstilknyttet virksomhet. Planen innebærer at Hans Gaarders veg/Gardermovegen må legges i ny trasé gjennom området.
Nybygg av gravlund, kirkegård og park i Jessheim
Et livssynsåpent seremonianlegg. Arealbehovet er 60 mål, 30 mål til gravplasser og resten til park og infrastruktur.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Ca. 4 tomter. Infrastruktur til tomtgrense er ferdig.
Utvidelse av kirkegård i Mogreina
Planlagt prosjekt. Arealet ligger klart for regulering og utvidelse. Behov for utvidelse: i perioden etter 2030.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 179 Hauersetervegen i Ullensaker kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.