Alle planlagte byggeprosjekter i Nordre Follo

Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nybygg av boliger, dagligvarebutikk og barnehage på Trollåsen i Nordre Follo
Volvo-tomten. 500-550 nye boliger. 1000 m2 med næring.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser. Ferdigstillelse i 2023.
Nybygg av leiligheter, næring, kontor mm i Ski
Gnr/bnr 134/95, 134/112, 134/120, 134/123, 134/124, 134/187, 134/189, 134/208, 134/258 og 134/260.
Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Nybygg av leiligheter i Ski
Planområdet utgjør del av områderegulering for Skiveien/Skrenten, felt BF, med tilgrensende vei og arealer på Kollen, eiendommene gnr/bnr 40/1044, 40/441, 40/547, 40/387, 40/416, 40/394, 40/283, samt deler av 40/822 og 40/757. Skiveien 55,57, 59,61,63,65. Det varslede planområdet er ca. 40 100 m² stort og er i dag regulert til kombinert byggeformål. Felt BF nord for grøntdrag: 4000 BTA, 3600 BRA, ca 45 leiligheter. Felt BF sør for grøntdrag: BTA 5000, BRA 4500, ca 45 leiligheter.
Nybygg av boliger, barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger, barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger i Kolbotn
Søndre Skrenten 7, gnr 240 bnr 822, Nordre Skrenten 4, gnr 240 bnr 576, Skiveien 51, gnr 240 bnr 461, samt eiendommene 40/68, 40/70, 40/154, 40/155, 40/166, 40/478, 40/479, 40/574, 40/753, 40/757, 40/884, 50/20 og 50/29. P
Nybygg av blokk, servicebolig for eldre mm i Ski
Ca. 175 daa. Gnr/bnr 141/1 og 2
Oppgradering av stasjon på Østfoldbanen i Nordre Follo
Plattformforlengelse og antall spor skal ned fra tre til to.
Nybygg av ungdomsskole i Ski
Det planlegges for en 8-parallell ungdomsskole, som også vil ta noe av veksten til Finstad barneskole.
Nybygg av boliger i Oppegård
Infrastruktur ferdig.
Nybygg av kontor, lager mm i Nordre Follo kommune
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføringen av et nytt kontorbygg i sør, med minilager i deler av første etasje. Hensikten er også å oppgradere uteområdet og etablere torg mellom eksisterende og ny bebyggelse. Det er ikke tenkt endringer på den eksisterende bygningen. Gnr/bnr 239/128, 239/803 og deler av 239/132 og 250/39. Ca. 19,3 daa.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg av torg i Oppegård
Dette omfatter blågrønn- og teknisk infrastruktur som bekke-åpninger, turveier, grøntområder, torg, vei, vann og avløp.
Nybygg av blokkleiligheter på Langhus sentrumsområde i Ski, trinn 4
Gnr/bnr: 107/867, 86, 1148, 1 og 154/85. Totalt 259 leiligheter.
Oppgradering og utvidelse av nærings- og kontorbygg i Nordre Follo kommune
Området består i dag av et eksisterende næringsbygg (Skeidar/Kiwi) med parkering.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Roald Amundsens vei. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av barnehage i Hebekk
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. 5 avdelnings barnehage. Gjerne lokalisert i Myrveien. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Det nye barnehagen bør plasseres sentralt og nær eksisterende boliger og nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Langhus
Den nye barnehagen bør lokaliseres i boligområdet øst for Langhus skole, med kort avstand til nærliggende friområde. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ny- eller tilbygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Ny barnehage til ertatning for Bøleråsen barnehage. Det kan skje ved utvidelse av eksisterende tomt. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 30 Kjeppestadveien i Ski
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av undergang i forbindelse med oppgradering av stasjon på Østfoldbanen i Nordre Follo
Ny undergang blir seks meter bred, mot dagens undergang som er 2,5 meter.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 31 Bru-Fjellveien i Ski kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging avskoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 1372 (tidligere fv. 31) i Ski kommune
850 meter. Nytt fortau langs Oppegårdveien fra Dalskleiva til Langhusveien.
Nybygg av høydebasseng i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Etablering av va-ledninger i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Nybygg av kontor i Ski
Gnr/bnr: 134/353, 136/225, 230
Utvidelse av industribygning og kontor ved Skiveien, Kolbotn
Gnr/Bnr: 40/774, 40/1007, 40/1051, 40/1052.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 31 Oppegårdsveien i Ski kommune
Søndre Dal gård/Vestre dals vei-Haugland Gård/Oppegårdveien. 0,7 km. Byggestart er ikke fastsatt.
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
Nye VA-ledninger på Langhus
Bygges i samband med ny svømmehall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.