Alle planlagte byggeprosjekter i Hemsedal

Nybygg av boliger i Hemsedal kommune
Gnr./bnr. 66/1, 66/3, 66/15, 65/8, 65/9 og 2233/1 (fylkesveg). Planområdet er på ca. 186 daa. Området grovt beregnet kunne romme 150-200 enheter.
Nybygg av boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 22,2 daa. Planområdet ligg mellom bustadfelt Svøo 2 og riksveg 52. 7 tomter for tomannsboliger og 10 tomter for eneboliger.
Nybygg av boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 22,2 daa. Planområdet ligg mellom bustadfelt Svøo 2 og riksveg 52. 7 tomter for tomannsboliger og 10 tomter for eneboliger.
Opparbeidelse av VA-ledninger samt gang- og sykkelvei til nytt boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 1100 meter ny gang- og sykkelvei langs 2924 Torsetvegen inkl. veilys fram til nytt Boligfelt BU6. I tillegg til gang- og sykkelveg skal det etableres ca. 520 meter vann- og avløpsledninger samt en avløpspumpestasjon.
Etablering av aktivitetspark ved skole i Hemsedal sentrum
Aktivitetsparken vil inneholde: Bua Bloxx Sittegrupper i tre Slakk line Nedfelte trampoliner Tuftepark/egenvektstrening Sittegrupper og benker i tre Tarzan-løype blandt eksisterende trær og vegetasjon Gapahuk med bålpanne/utepeis Lavterskel pump-track i asfalt Skate- og rullepark i plass-støpt betong
Nybygg av tilkomstvei til bebygde og ubebygde tomter i Lykkja i Hemsedal
Gnr./bnr. 53/165, 53/162, 53/161, 53/160, 53/166 og 53/171.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.