Alle planlagte byggeprosjekter i Halden

Utvikling av stasjonsområdet i Halden
Tre arkitektteam: A-lab og Lala Tøyen. Asplan Viak. LPO og COWI.
Nybygg av svømmehall i Halden
I forbindelse med utvikling av ny sentrumsplan ble det skissert en visjon om en større fornyelse av Halden sentrum rundt Os. Denne visjonen inneholdt bla. en ny svømmehall.
Nybygg av rekkehus i Halden
Totalt kan det bygges 50 boenheter på tomta. Gnr/bnr: 170/163, 146/7, 146/12, 170/26
Samlokalisering av brukeravdelinger og administrasjonsdel i Halden kommune
Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter er en enhet i Halden kommune, bestående av totalt fem ulike avdelinger som tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med både funksjons- og utviklingshemninger. Deres mål er å tilby brukerne et godt tilrettelagt tilbud ut ifra sine forutsetninger, med en høy variasjon av ulike aktiviteter. Prosjektet omhandler samlokalisering av hhv. to brukeravdelinger, samt en administrasjonsdel.
Etablering av konsentrert småhusbebyggelse ved Hovsveien 146 i Halden
Planområdet ligger ved Hovsveien, og er på ca 14,5 dekar.
Nybygg av boliger og næring i Halden
Prosjektet er utsatt på ubestemd tid. Antatt byggestart. Ej kostnadsberegnet.
Tilrettelegging for gående og syklende på Riksveg 21 i Halden
I handlingsprogram 2018-2023, med utførelse i 2022-2023.
Nybygg av eneboliger og småhusbebyggelse i Eskeviken
Gnr/bnr: 158/1, 9, 12, 24, 28, 40, 46, 68
Tilbygg alternativt nybygg av dagligvareforretning i Halden kommune
Tryms veg 24 og 32. COOP Øst SA ønsker å utvide eksisterende dagligvareforretning eller bygge ny butikk på eiendommen der Coop Prix Østre Lie er etablert. Berørte eiendommer: gnr/bnr 63/69, 63/5 og del av 63/86.
Etablering av boligfelt med konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Planen vil i hovedsak omfatte Oskeliva 27 (gnr/bnr 98/1256) og vestsiden av Månefjellet (98/87). 4 boenheter og felles lekeplass ved Oskleiva 27 og 15 boenheter i vesthellingen av Månefjellet.
Nye lokaler til hjemmesykepleien i Halden
Fra investeringsbudsjett 2021-2024
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Tistedal, kvartalet Bjerklundveien - Orødveien - Tangenveien.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Halden
66 dekar. Hører sammen med boligprosjektet "Fredrikshald brygge".
Etablering av infrastruktur for boligområde i Halden
Tidlig prosjekt. 30 dekar. Ikke regulert. Byggestart ikke fastsatt. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Omlegging av ledningsnett i Halden
I forbindelse med ny sykkelvei fra Rødsveien til Reissigers Plass.
Sanering av industritomt i Halden
Utskiftning av forurensede masser og fjerning av nedgravd farlig avfall. Utfylling til et nivå som er sikkert mot springflo. Tomten har blitt brukt til CCA-inpregnering av trevarer. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Etablering av fortau og gangforbindelse i Halden kommune
Planområdet strekker seg fra Sørhalden til Eskeviken, en strekning på ca. 700 meter. Nærmere beskrevet strekker planområdet seg langs Eskevikveien fra parkeringsplassen ved Verven/Gamle Sørhaugen og til og med veikrysset med Eskeviksletta/Engevikveien/Kalvehaugveien.
Etablering av automatisk slokkeanlegg på kirker i Viken
Gjelder kirker i Halden og Råde kommuner.
Overvannstiltak i Halden
Avsatt 16 mill.kr til overvannstiltak i 2021-2024.
Overvannstiltak i Halden
Avsatt 16 mill.kr til overvannstiltak i 2021-2024.
Overvannstiltak i Halden
Avsatt 16 mill.kr til overvannstiltak i 2021-2024.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Halden kommune, etappe 2
I dette prosjektet skal det legges nye vann- og avløpsledninger gjennom hele Busterudkleiva via deler av Båstadlundveien ("Thanstrøm-bakken") og gjennom Søsterveien. Delprosjekt 2: Dette er hoveddelen av prosjektet og utgjør resten av strekningen Busterudkleiva-Båstadlundveien-Søsterveien, unntatt strekningen i delprosjekt 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.