Alle planlagte byggeprosjekter i Drammen

Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Ny bydel på Tangenkaia på Strømsøsiden av Drammenselva
Ca 100 dekar. Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.
Nybygg av boligområde i Drammen
Samarbeid mellom 3 grunneiere, Arild Lolland, Tveit Boligutvikling AS og Knut Langeteig. Trinnvis utbygging. 885 tomter til salg.
Nybygg av boliger på gammel papirfabrikk tomt i Drammen
Planlagt 700-800 nye boliger på tomten som idag huser Vajda-papir scandinavia.
Nybygg av boliger i Drammen
400-500 enheter.
Etablering av boligområde og næring i Mjøndalen
Gnr/bnr: 14/1, 14/16, 15/4, 14/11.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2-10
Det planlegges 550 leiligheter. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn, 10-12 års byggetid. Total kostnad for alle trinn er estimert til 2,5 mrd.kr.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Nybygg av boliger, næring og kontor i Drammen
Kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gata. Gnr/Bnr: 110/570, 110/571, 110/572 og 110/5006 41 meter høyt.
Nybygg av kontor mm i Drammen
Parkeringskjeller for ca 40 biler.
Nybygg av boliger i Drammen
Totalt ca. 890 mål. Samarbeid mellom 3 grunneiere Arild Lolland, Tveit Boligutvikling AS og Knut Langeteig
Nybygg av leiligheter i Drammen
Flere av leilighetene vil få altaner og det blir tilrettelagt for felles takterrasser med veksthus. 80-90 enheter.
Nybygg av leiligheter i Drammen
Estimert utvidelse ligger på 3000-6000 m2.
Oppgradering av kontaktledningsnettet på strekningen mellom Drammen og Sandvika
Bytte fra dagens konvensjonelle system til et autotransformatorsystem.
Nybygg av leiligheter på Strømsø
Gnr/bnr 111/693 (Treschows gate 1), 111/694 (Treschows gate 3), del av 111/5007 (Tollbugata), del av 111/5008 (Tordenskiolds gate), del av 111/6024 (Treschows gate)
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 1
600-700 boliger planlegges totalt.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Parallelloppdrag for utvikling av sykehusområdet på Bragernes, Drammen
Arkitekter skal vise hva som er mulig på dagens sykehustomt på Bragernes etter 2024. Gnr/Bnr: 114/272 m.fl. Dronninggata 28 m.fl.
Nybygg av rekkehus i Drammen
100-120 boenheter.
Riving/fjerning av eksisterende bane på Drammen-Kobbervikdalen UDK 31
Kontrakten omfatter riving og fjerning av jernbanespor på eksisterende banetrasé for Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger.
Nybygg av boligområde på Mjøndalen i Nedre Eiker
Ca. 70 daa. Ca. 74 boenheter. Det legges opp til å bygge ut området med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedede eneboliger), frittliggende eneboliger, samt et felt for terrassert bebyggelse (blokkbebyggelse).
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Drammen, trinn 1
65 leiligheter fordelt på 3 eller 4 huskropper i 4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 2
40-60 boenheter. Gnr/bnr: 102/80, 90, 101.
Nybygg av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse i Svelvik
59 daa. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 1
Ca 30-40 stk boenheter i trinn 1 . Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Nybygg av boliger og næring i Mjøndalen
40-50 boenheter. 4-5 etasjer.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solbergelva i Drammen
Ca. 23 dekar. Gnr/Bnr: 245/149 og 245/1640. 30-40 boenheter.
Nybygg av næringsbygg med kontor og lager i Drammen
Gn/bnr: 210/205, 210/179, og del av 210/171.
Nybygg av boliger i Nedre-Eiker
6-8 eneboliger. 10-12 rekkehus.
Nybygg av leiligheter på Gulskogen i Drammen, trinn 2
Antall leiligheter i trinn 2 er ikke fastsatt. Trinn 1 og 2 består av 72 stk leiligheter fordelt på 5 stk bygg. Totalt 7200 m2 BRA.
Etablering av ny gangbro i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Etablering av parkanlegg i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Entreprise 7008 PNSD Parkanlegg til nytt sykehus i Drammen gjelder etablering av sykehusets utomhusarealer. Entreprisen omfatter grøntarealer og adkomstveier med et bredt og variert tilbud og utforming.
Tilbygg av logistikkbygg, kontorbygg og parkeringsplass i Drammen
Det aktuelle planområdet omfatter eiendommene gbnr. 114/723, 114/719, 114/319, 114/417, 114/416, 114/390 på Bragernessiden i Drammen.
Om- og tilbygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen
Ca 30 boliger. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306
Etablering av hovedadkomst i Nedre Eiker
Adkomstvei til Åsen boligfelt.
Tilbygg av tinghus i Drammen
Ved utbygging av Drammens nye tinghus skal det legges til rette for eventuelt fremtidig utvidelse av tinghuset på ca 1500 m2 BTA.
Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.