Alle planlagte byggeprosjekter i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (170)
Bærum (225)
Drammen (141)
Eidsvoll (80)
Enebakk (35)
Flesberg (9)
Flå (19)
Fredrikstad (112)
Frogn (38)
Gjerdrum (25)
Gol (13)
Halden (45)
Hemsedal (14)
Hol (20)
Hole (17)
Hurdal (20)
Hvaler (26)
Jevnaker (10)
Kongsberg (52)
Lier (42)
Lillestrøm (175)
Lunner (29)
Lørenskog (40)
Marker (10)
Modum (28)
Moss (80)
Nannestad (49)
Nes (56)
Nesbyen (19)
Nesodden (29)
Nittedal (32)
Rælingen (30)
Rakkestad (10)
Ringerike (67)
Rollag (7)
Råde (19)
Sarpsborg (149)
Sigdal (17)
Skiptvet (14)
Ullensaker (119)
Vestby (49)
Ål (6)
Ås (53)
Etablering av fjordby på Lierstranda og Brakerøya
Arbeidet med områderegulering utføres av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. 720 måneder byggetid. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger. Totalt 940.000 m2 BRA.
E16 Høgkastet-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Nybygg av boliger på Avtjerna i Bærum
Det er anslått at det kan bygges 5000 boliger på det 40 daa store området. Ringeriksbanen er planlagt i området. Opp til 30 000 innbyggere og 1500 arbeidsplasser på området.
Nytt tunnelløp i Rv 23 Oslofjordforbindelsen trinn 2, E10
Kontrakten innebærer å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer, bygge et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer, utvide Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp og utvide fra to til firefelts vei de seks kilometerne mellom tunnelåpningen på Måna og frem til E6 på Vassum. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den cirka 200 meter lange Bråtan bru, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna.
Utvikling av ny bydel på Ski i Nordre Follo kommune
540 mål. Ca. 700 småhus og 1200 leiligheter.
Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
820 mål totalt på området.
Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde, trinn 2 m.fl.
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Nybygg av flerbolighus og kontor mm i Moss
Havnen skal flyttes og det skal bygges boliger og kontor på plassen.
Nybygg av boliger på Størsrud i Sørum
2800 daa. Planlegger inntil 2000 stk boliger med framtidig mulighet til noe utvidelse. Sør for Lundermoen, sørøst for dagens boligområde på Lunderåsen.
Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Utvikling av Peterson-tomten i Sarpsborg
Ca 60 mål. 70 000 m2 bruttoareal (BTA) bolig (eks parkering). 30 000 m2 bruttoareal (BTA) næring. Samarbeidsprosjekt mellom VPK Peterson AS og Betongbygg Eiendom AS.
Nybygg av boliger, næringsarealer, flerbrukshall og barnehage på Franzefoss i Sandvika
1300-1500 boenheter, 100 000-120 000 kvm. Trinnvis utbygging over 10-15 år.
Nybygg av boliger og butikker mm i Bærum
Godkjent områdereguleringsplan. Planlegger 1600-2000 stk boliger.
Nybygg av boliger på Koksa i Fornebu
Planlagt for cirka 2000 boliger. Tomt på 280 dekar.
Nybygg av flerbolighus og noe næring ved Nitelva i Lillestrøm
Planene slik de nå foreligger rommer totalt intill 140.000 m2 bolig-og næringsareal. Næringsarealene utgjør kun 4.000 m2. Utfylling av elva. Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen. 8 trinns barnehage for opp til 100 barn. Tidligere prosjektnavn Strandveien.
Nybygg av bydel i Bærum kommune
Planforslaget legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse på inntil 132 000 m² BRA. Det antas at dette samlet sett vil utgjøre et sted mellom 1300 - 1600 boliger.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Lillestrøm
Bonum har i partnerskap med Brødrene Jensen og Rema Etablering sikret seg et stort utviklingsområde på vel 37 mål i Lillestrøm, kjent som Nesa Nord. Området skal detaljreguleres og utvikles til et boligprosjekt, med sikte på i overkant av 500 boliger og 10.000 kvadratmeter næringsarealer.
Nybygg av boliger, næring, forretning, universitet i Skedsmo
GNR/BRN: 81/4, 81/2160, 281/81, 281/1 og deler av 81/2474, 115/3 og 102/15 800-1000 leiligheter.
Nybygg av industriområde på Bjørkemoen i Lillestrøm
Ca. 700 mål. Potensielt kan det bygges 100.000-150.000 kvadratmeter med næringsbygg på området som skal tilrettelegges for plasskrevende virksomheter.
E18 Vinterbro-Bjørvika, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt. Investeringsbehov fram mot 2050.
Utvidelse av næringspark i Kongsberg kommune
Gnr/Bnr: 7316/2, 7317/2 og del av 7187/1, 8651/7, samt deler av parkeringshuset og omkringliggende vei Gnr/Bnr: 7316/1, 7187/28, 7187/1/1, 7187/5, 2087/1.
Nybygg av kjøpesenter, storvarehandel, hotell og boliger på Åssiden i Drammen
225 mål. Ny bydel på Åssiden travbane, ca. sju kilometer vest for E18 ved Brakerøya. Omkring 100 000 kvm + 46 000 kvm bolig. Ca. 1000 boliger.
Nybygg av boligområde i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. Gnr/bnr: 2/1618, 2/1619 og 2/1620. 80.580 m2 planområde. 6-8 etasjer.
Utvikling av stasjonsområdet i Halden
Tre arkitektteam: A-lab og Lala Tøyen. Asplan Viak. LPO og COWI.
Nybygg av forskningspark på Kjeller i Lillestrøm
Området som reguleres er på ca. 13,5 daa, omfatter gnr/bnr 26/21, 26/89, 26/2, 27/2, og 25/22. Total areal mellom 50000-80000 kvm, vil bygges over tid.
Nybygg av hytter i Flå, trinn 5 m.fl.
Totalt ca. 1800 byggeklare hyttetomter på Turufjell. Selges til utbyggere og privatpersoner. Gnr/bnr: 9/6, 10/6, 9/9, 10/9.
Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Ny bydel på Tangenkaia på Strømsøsiden av Drammenselva
Ca 100 dekar. Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen. Grunneiere er Eidra AS, Bane NOR Eiendom AS og Brække Eiendom AS
Etablering av industriområde på Sætre i Asker kommune
Ca. 291 daa. Områdende ønskes utviklet til servicestasjon for fylling av drivstoff, lading av større kjøretøy mv., og til arealer for lager/logistikk med tilhørende kontorer. Ca. 70.000-80.000 BRA fordelt på 7 felt. Planlegges å bruke sprengstein fra Oslofjordtunnelen for å planere og bygge et nytt industriområde ved Merraskottunnelen.
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Nybygg av boliger og næring i Fredrikstad
157 daa. Gnr/bnr 423/121, 423/2 og 506/3.
Nybygg av regionalt avløpsrenseanlegg med nitrogenfjerning i Drammen
Drammen, Asker og Lier kommuner skal samlokaliseres i et sentralt renseanlegg. Det nye renseanlegget skal bygges under Nordbykollen i Drammen og skal bidra til å bedre vannkvaliteten i Drammens- og Oslofjorden. Konsept 1: Lokale renseanlegg i Drammen og Lier. Konsept 2A og 2B: Lokale renseanlegg i Drammen og Lier alt. nytt felles renseanlegg for Mjøndalen og Muusøya. Konsept 3A og 3B: Regionalt renseanlegg i Nordbykollen (regionalt renseanlegg). Konsept 4: Gullhaugfjellet (regionalt renseanlegg). Konsept 5: Juve (regionalt renseanlegg). Konsept 6: Veas (regionalt renseanlegg).
Nybygg av transformatorstasjon i Tønsberg
Statnett søker Norges vassdrags- og energidirektorat om tillatelse til å etablere en transformatorstasjon på Gulliåsen i Tønsberg. Denne skal erstatte eksisterende Tveiten stasjon.
Ny- og ombygg av leiligheter, handel og restaurant på Jeløy i Moss kommune
300-600 boliger. Gnr/bnr: 1/2745, 1/2741, 1/2740, 1/2743, 1/2736, 1/2746, 1/2747, 1/3440, 1/2750 og 1/2748. Adresse: Værftsgata 1B-C, 3, 3A, 5, 7, 7A-B, 8 og 10.
Nybygg av boliger på Kniveåsen i Drammen, trinn 2 m.fl.
Totalt 1000 boliger. Totalt ca. 60000 kvm.
Nybygg av boliger og næring på Trosvikstranda i Fredrikstad kommune
Planlegges for 400 boliger og +/- 10.000 m² næring. Trosvikstranda Vest Eiendom AS og Trosvikstranda Øst Eiendom AS (datterselskaper til Isegran eiendom AS) eier ca. 70 % av området på Trosvikstranda, de har gått i kompaniskap med Cityplan og etablert Trosvikstranda Utvikling AS.
Nybygg av boliger, dagligvarebutikk og barnehage på Trollåsen i Nordre Follo
Volvo-tomten. Ca. 450-500 nye boliger. 1000 m2 med næring. 3-5 etasjer. Trollåsveien og Mellomåsveien.
Etablering av byggegrop, ny kulvert gjennomslag og etterarbeider i Mossetunnelen, samt tilbakefylling til terreng i Moss sentrum
HE02 - Kransen nord omfatter etablering av ca 240 m åpen byggegrop og kulvert i Moss sentrum, samt ca 15 m tunnel og gjennomslag mot Mossetunnelen. Arbeidene omfatter grunnstabilisering for byggegrop, etablering av borrede peler (sekantpeler), komplekst avstivningssystem, både tradisjonell og "top-down" kulvert.
Etablering av mangfoldig bolig- og næringsområde i Vestby sentrum
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et urbant og grønt boligområde, gode næringslokaler og økt byliv i nye Vestby sentrum. Det planlegges for ca. 600 boliger og inntil 6.000 kvm næring. Langs Mølleveien og deler av Garderveien skal det etableres næring i 1.etasje. Planområdet er på ca. 40,2 daa, og omfatter gnr/bnr 11 /83, 11/82,11 /29, 11/42,161 /19, 11/12, 9/2, 8/591, 8/353, 161/24, 11 /30 i Vestby kommune.
Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet. 8 avd barnehage. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
Nybygg av boligområde i Gjerdrum
Totalt skal det bygges 500-800 boenheter i området. 340 dekar.
E16 Gardermoen-Jessheim, utbedring av dagens veg
Firefelts veg og kollektivfelt.
Ny 4-felts veg på Rv 35 Hokksund-Åmot
Hokksund-Jevnaker etappe 1 delprosjekt 1.
Nybygg av 4-felts vei Nybakk-Herbergåsen-Slomarka, E16 Kløfta-Kongsvinger
I arbeidet har Asplan Viak med seg Rambøll Norge AS (kommuendelplan). Overført fra Statens vegvesen til Nye Veier. Oppstart i perioden 2024-2029. Tidligere Rv 2. Herbergåsen-Slomarka bygges etter denne.
Nybygg av kraftverk i Sarpsfossen
Søkt produksjon 200,00 GWh
Oppgradering av av kryssingsspor og jernabanestasjon på Jessheim
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.