Alle planlagte byggeprosjekter i Skien

Nybygg av bydel i Skien
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Drift og vedlikehold av fylkesveg med tilhørende sideanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Totalt 390 km riksveg og 70 km riks gs-veg. Kontraktsområdet strekker seg fra: • E18 fra Langangen til Viken grense, med arm til Torp • Rv. 400 fra Bommestad til Revet • Rv. 19 fra Undrumsdalkrysset til Horten ferjekai • E134 fra Kongsberg (avtalt grensesnitt med Område øst) til Brunkeberg • Rv. 36 fra Seljord til Skjelsvik • Rv. 354 fra Skjelsvik til Rugtvedt.
Nybygg av bydel i Skien
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Nytt boligområde i Skien
Ca. 65 daa. Ca. 50 boliger.
Nybygg av leiligheter ved Lundedalen i Skien
Prestegårdsgate/Hesselbergsgate.
Nybygg av bolig-og næringsbygg i Sandefjord
3-4 etasjer. Foreløpig skissert 16 stk. boenheter. 2,1 daa
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Skien kommune
GNR/BNR: 62/428 m.fl. Planen legger til rette for frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, og område til lekeplass. Det reguleres inn ny atkomstveg fra Frogner Ring med vendehammer. Følgende grunneiere ligger innenfor varslet plangrense: Gbnr. 62/428 Ole Johan Aastebøl. Gbnr. 62/31 Rita Backe og Per Olav Hole. Gbnr. 62/340 Arnhild Dahl Dørnes og Tore Rolf Dørnes. Gbnr. 62/342 Ragna Dahl Grønnevet. Gbnr. 62/240 og 62/29 Simon Helge Dahl. Gbnr. 62/2 Magne Jacobsen. Gbnr. 62./491 Linn og Martin Hornsletten. Gbnr. 62/203 Eric Johansson. Gbnr. 62/310 Stein Edvard Løberg. Gbnr. 62/311 Håkon Øvrum Sølland. Gbnr. 62/271 Espen Oredalen Glahus. Gbnr. 62/426 Joakim Sanderød.
Nybygg av gang- og sykkelløsning, samt adkomst til bussholdeplass lang Fylkesveg 357 i Skien, Bypakke Grenland
Gang- og sykkelløsning på strekningen fra gs-forbindelsen med Grøtsundvegen på Kampekastet og nordvestover til krysset med Grøtsundvegen.
Utskifting av ventiilasjonsanlegg i bygg 2 ved fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
Nybygg av gang og sykkelveg i Kverndalen, bypakke Grenland
I forbindelse med utbygging av boliger ved Lietorvet.
Etablering av aircondition ved helsehus i Skien
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utbygging av bredbånd i Skien kommune
Utbygging av bredbånd i områdene Dalsbygda, Fossum-Ås-Stulen, Ytre Valebø og Valebø stasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.