Alle planlagte byggeprosjekter i Skien

Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 2-3
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Etablering av underjordisk togstopp i Skien sentrum
Etablering av et nytt stoppested på eksisterende spor i jernbanetunnelen under Skien sentrum. Den foreslåtte løsningen innebærer at togstoppet etableres på eksisterende spor inne i dagens togtunnel, med tre innganger. Etablering av én plattform på dagens enkeltspor, og en utvidelse til tosporet stasjon i form av et kryssingsspor i fjellet
Etablering av industri/forretning/kontor og boliger i Skien kommune
Trinnvis utbygging av områdene med et estimat på 5-7 år mellom etappene.
Nybygg av besøkssenter og bibliotek i Skien
Lokalisering: Kulturkvartalet.
Nybygg av bydel i Skien, kvartal 1
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging. Total 55 000 kvm for kvartal 1-3.
Ombygg og nybygg av boliger og næring i Skien sentrum
Gnr/bnr: 300/3270, 300/3272, 300/4636 og 300/175.
Videreutvikling av næringsområder og nybygg av boligbebyggelse og fortau i Skien kommune
Legge til rette for videreutvikling av dagens næringsområder, ny boligbebyggelse i søndre del, samt fortau langs Raset og turveg langs elva.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av leiligheter ved Lundedalen i Skien
Prestegårdsgate/Hesselbergsgate.
Nybygg av bolig-og næringsbygg i Sandefjord
3-4 etasjer. Foreløpig skissert 16 stk. boenheter. 2,1 daa
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Rehabilitering av VA-anlegg og gate i Skien kommune (Bypakke Grenland)
Oppdraget består i å lede prosjektet gjennom forprosjektfasen med opsjon på prosjektledelse i detaljprosjektfase og under bygging.
Nybygg av vannveier og anlegg i Skien
Gjennomføres etappevis over flere år.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Skien kommune
GNR/BNR: 62/428 m.fl. Planen legger til rette for frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, og område til lekeplass. Det reguleres inn ny atkomstveg fra Frogner Ring med vendehammer. Følgende grunneiere ligger innenfor varslet plangrense: Gbnr. 62/428 Ole Johan Aastebøl. Gbnr. 62/31 Rita Backe og Per Olav Hole. Gbnr. 62/340 Arnhild Dahl Dørnes og Tore Rolf Dørnes. Gbnr. 62/342 Ragna Dahl Grønnevet. Gbnr. 62/240 og 62/29 Simon Helge Dahl. Gbnr. 62/2 Magne Jacobsen. Gbnr. 62./491 Linn og Martin Hornsletten. Gbnr. 62/203 Eric Johansson. Gbnr. 62/310 Stein Edvard Løberg. Gbnr. 62/311 Håkon Øvrum Sølland. Gbnr. 62/271 Espen Oredalen Glahus. Gbnr. 62/426 Joakim Sanderød.
Ombygging av fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Kartlegging for utvikling av brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer i Norge
Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer. Gjelder hele Norge.
Tilbygg av garderobefasiliteter, møterom og toalett ved omsorgsbolig i Skien kommune
Utbyggingen plassers på ett mindre grøntareal øst på bygget. Innvendig skal det tilrettelegges for omorganisering av de interne funksjoner som medisinrom, kjøkken, lager etc.
Utbedring av Rv 36 Porsgrunnsvegen i Skien
Del av Bypakke Grenland. Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Etablering av ladestasjon for elbiler til Statsbyggs leietakere i Norge
Statsbygg ønsker å tilby el-ladepunkter til sine leietakere på eksisterende eiendommer. Gjelder hele Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.