Alle planlagte byggeprosjekter i Sandefjord

Nytt næringsområde på Borgeskogen i Sandefjord
208 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl. Tidligere prosjektnavn Sundland boligområde.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Gnr/bnr 173/2 m.fl. Mulighetsstudien for sjøfronten utarbeidet av Civitas og Dyrvik arkitekter 2017.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
16000 m2 bolig, 4000 m2 næring, kontor, service, dagligvare. Næring over to etasjer, 92 parkeringsplasser. Mulighet for hotell i kombinasjon med bolig.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 2-3
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger på Kamfjordåsen i Sandefjord
Det angitte utbyggingsområdet er på 25 dekar.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Sandefjord
Ca. 28 daa. Gnr/Bnr: 120/277, 352 og 128/25,26,29,74,82, 122,161, 200, 277,494.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter.
Nybygg av boliger i Sandefjord
36 enheter i frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og 12 enheter i leilighetsbygg.
Ombygging Fylkesveg 275 Dølebakken-Linglemveien i Sandefjord
Fra Frøyas vei og frem til krysset med Ringveien. 800 meter.
Etablering av dagsenter i Sandefjord kommune
Ca. 10,5 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en flytting av Ranvik dagsenter til nye lokaler i Helgerødveien 109. Det nye dagsenteret i Helgerødveien 109 skal være et tilbud for voksne psykisk utviklingshemmede, der de kan utføre arbeidslignende aktiviteter som tekstilarbeid og keramisk håndverk, samt utføre lettere tjenester i kommunen. Bebyggelse på ca 2400-2500 m2.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av barneskole på Vesterøya i Sandefjord kommune
Skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtatt av nye skolestruktur for Sandefjord Kommune. Skolen skal dimensjoneres for rund 600 elevene og 80 ansatte.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord sentrum
600 kvm næring og 2200 kvm boliger.
Etablering av bygård med næring og leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 3,2 daa. Ca. 20-22 boenheter. Bygning på gbnr 173/114 forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse. Bygningen på gbnr 173/113, «fengselet», skal bevares og er nylig renovert.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Nybygg av butikk/handel på Pindsle
Areal: 500-2135 kvm 152/83 & 152/73
Etablering av boligbebyggelse i Sandefjord
g.nr./ b.nr. 43/366, 43/767, 174/72 og deler av 174/71, 174/74, 43/355, 43/900 og 43/901.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 1
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Ferdigstillelse av Fylkesveg 3054 (tidligere fv. 255) Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Ca 1,1 km. Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord, fase 2
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Nybygg av boliger i Sandefjord
15-17 boenheter. Gnr/bnr: 80/19, 80/44, del av 80/43, 80/34 og 80/62 mfl.
Nybygg av eneboliger i rekke i Sandefjord kommune
Ca 4,5 daa. GNR/BNR: 108/8, 108/15 og 108/134 og 108/127.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Sandefjord
Ca. 5 daa. Gnr/bnr: 17/15 og 17/17.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Senteret planlegges utvidet med 30-40 boenheter.
Nybygg av omsorghus i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka
Nybygg av boligområde i Sandefjord
Gnr/bnr: 20/34, 43, 45, 47 og 52. 15-20 boenheter.
Nytt garderobebygg ved idrettshall i Sandefjord Kommune
Garderobebygget er tenkt med rom og funksjoner som garderober med dusj og toalett, kiosk, styrketreningsrom, møterom og kontor, samt lagerareal - med et foreløpig samlet areal på 1000 m2. BREEAM - Very Good. Eksisterende garderobebygg (gult bygg) skal rives, midtbygning (teglsteinsbygg) rehabiliteres, og nytt garderobebygg føres opp på motsatt side av Jotunhallen.
Rehabilitering av herredshus i Sandefjord kommune
Bygget er i bruk for oppfølging av rus- og psykiatribehandlingen. Antikvarisk rådgivning: Norsk institutt for kulturminneforskning(NIKU)- Kp: Lars Jacob Hvinden-Haug
Etablering av ene-og tomannsboliger i Sandefjord
Planlagt 10 boliger. GNR/BNR: 302/8, 302/162, 306/126, 306/124, 306/73/65, 306/73/16.
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 200 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av bensinstasjon i Sandefjord
Planområdet er på ca. 7,2 daa
Nybygg av gang og sykkelvei i Sandefjord
Strekningen er 600 meter.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Ca 1,7 km. Grunnundersøkelser er utført.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Utbedring av kryss mellom Fylkesveg 3052 Ringveien og Fylkesveg 3068 Lingelemveien i Sandefjord kommune
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en rundkjøring med fire armer som erstatning for dagens veikryss.
Tilbygg av barnehage på Andebu i Sandefjord kommune
Det skal utvides til en barnehage med tre avdelinger.
Nybygg og ombygg av fortau fra Kamfjordåsen i nord til Vesterøyveien i sør
gbnr. 116/605 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende langs Vardeveien. Fra Kamfjordåsen til Ringkollen planlegges det forbedring av dagens fortau. Fra Ringkollen til Vesterøyveien planlegges det fortau på østsiden av veien
Oppgradering av veisystemet ved næringsområde i Sandefjord
Ca. 10 daa. Raveien – Nygaardsveien. Formålet med planen er å legge til rette for tiltak knyttet til veisystemet innenfor varslingsområdet herunder tiltak for gående og syklende og vurdere behovet for tiltak knyttet til trafikksikkerheten i eksisterende kryss.
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.