Alle planlagte byggeprosjekter i Sandefjord

Nybygg av opplevelsespark ved E18 i Sandefjord
Utvikling av en ny nasjonal turistattraksjon. Lillebyparken vil være en helårs opplevelsespark. Tanken er å legge til rette for hotellvirksomhet, berg- og dalbane, gruveby, barnas bondegård og messehaller for å øke attraktiviteten mot næringslivet samt et innendørs- og utendørs badeland. Ca. 620 mål. Gnr/Bnr: 142/3, 142/4, 144/2, 144/8, 143/1, 144/8, 144/3, 144/12, 144/23 og 144/27.
Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl. Tidligere prosjektnavn Sundland boligområde.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Gnr/bnr 173/2 m.fl. Mulighetsstudien for sjøfronten utarbeidet av Civitas og Dyrvik arkitekter 2017.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
16000 m2 bolig, 4000 m2 næring, kontor, service, dagligvare. Næring over to etasjer, 92 parkeringsplasser. Mulighet for hotell i kombinasjon med bolig.
Utvikling av tomt med forretning, boliger, kontor, hotell og bevertning m.m. i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 25 daa og inkluderer «Folkets hus» i tillegg til «Tivolitomta». I kommuneplanens arealdel er området avsatt til sentrumsformål. Dette åpner for følgende arealformål; forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 2-3
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av barneskole på Vesterøya i Sandefjord kommune
Skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtatt av nye skolestruktur for Sandefjord Kommune. Skolen skal dimensjoneres for rund 600 elevene og 80 ansatte.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Nybygg på eiendom 34/111, Nordre Kullerød 3 som sammenkobles med eksisterende bygg på eiendom 34/101, Nordre Kullerød 1.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av næring og boliger i Sandefjord
4500 kvm BTA næring og cirka 7000 BTA bolig. Planområdet er på ca. 7,2 daa
Nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av kontor på Borgeskogen i Sandefjord
120 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av solkraftverk ved Andebu i Sandefjord kommune
Solkraftverket er meldt lokalisert ved Andebu i Sandefjord kommune med en installert effekt på 33 MWp og en antatt årsproduksjon på 35 GWh. Solkraftverket vil beslaglegge 330 dekar
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Nybygg av næringsbygg i Sandefjord
Gnr/bnr: 162/111, 162/137 og 162/138.
Nybygg av boliger og næring i Sandefjord
Ca. 28 daa. Gnr/Bnr: 120/277, 352 og 128/25,26,29,74,82, 122,161, 200, 277,494.
Utvidelse av kontorbygg i Sandefjord
Utbygging av en kontorfløy på ca. 4000-5000 m2 BTA.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 4 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av minihus i Sandefjord
Ca. 48 boliger og fellesarealer som felleskjøkken, spisestue, verksted, vaskerom og drivhus. gnr/bnr: 25/1 (og 25/21,29, 14, 30) i
Nybygg av avlastnings- og omsorgsboliger på Myrskauen i Sandefjord
Avlastningsboliger: 10 boenheter og 4 treningsleiligheter. Omsorgsboliger: 7 boenheter.
Nybygg av boliger i Sandefjord
36 enheter i frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og 12 enheter i leilighetsbygg.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter. Totalt 11.000 kvadratmeter inkludert 1.600 kvadratmeter parkeringskjeller under blokkene.
Nybygg av hytter i Sandefjord kommune
80 mål. 20-30 fritidsboliger med tilhørende båtplasser.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter. Totalt 11.000 kvadratmeter inkludert 1.600 kvadratmeter parkeringskjeller under blokkene.
Nybygg av småhus i Sandefjord kommune
Ene- og tomannsboliger. Ca. 26 boliger i inntil tre etasjer.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 1
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 5,6 daa. 16-20 boenheter. 4-7 etasjer.
Utvidelse av transformatorstasjon og nettilknytning i Stokke, Tønsberg, Sandefjord og Færder kommune
Utvidelse av transformatorstasjon og endre ca. 1,6 km av eksisterende 132 kV kraftledning Stangeby-Jåberg.
Ferdigstillelse av Fylkesveg 3054 (tidligere fv. 255) Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Ca 1,1 km. Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Ombygg av kontorlokaler på Nordre Fokserød i Sandefjord
Ombygg av kontorlokaler i 3. etasje.
Nybygg av boliger i Sandefjord
15-17 boenheter. Gnr/bnr: 80/19, 80/44, del av 80/43, 80/34 og 80/62 mfl.
Nybygg av brannstasjon og kontor på Sundland i Stokke
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette oppføring av ny brannstasjon og ev. bebyggelse for annen kommunalteknisk virksomhet med tilhørende kontorer.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
Ca: 7-10 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Sandefjord
Gnr/bnr: 20/34, 43, 45, 47 og 52. 15-20 boenheter.
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 200 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av omsorghus i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka 10 beboerrom og 2 leiligheter
Nybygg av pensjonistboliger i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka
Nybygg av bensinstasjon i Sandefjord
Planområdet er på ca. 7,2 daa
Nybygg av gang og sykkelvei i Sandefjord
Strekningen er 600 meter.
Nybygg av eneboliger i Sandefjord
Gbnr 149/69 mfl. Ca. 8,1 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av småhus i Sandefjord kommune
Ene- og tomannsboliger. Ca. 26 boliger i inntil tre etasjer.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Ca 1,7 km. Grunnundersøkelser er utført.
Nybygg av gang- og sykkelveg/fortau og utbedring av kryss på Fylkesveg 3028 i Sandefjord
Tilrettelegge for fortau, gang-/sykkelvei og utbedre krysset Haneholmveien x Kjellbergveien. 2 700 meter fortau og gs-vei.
Nybygg og ombygg av fortau fra Kamfjordåsen i nord til Vesterøyveien i sør
gbnr. 116/605 m.fl. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende langs Vardeveien. Fra Kamfjordåsen til Ringkollen planlegges det forbedring av dagens fortau. Fra Ringkollen til Vesterøyveien planlegges det fortau på østsiden av veien

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.