Alle planlagte byggeprosjekter i Nome

Etablering av boliger i Nome kommune
Delvis byggeklare tomter.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Etablering av ny portal langs Fylkesveg 3320 i Nome
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde i Nome kommune
Opparbeidelse av infrastruktur til ca. 25-30 boenheter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ulefoss
Infrastruktur for ca 20-30 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Nome
Endringsforslag legger opp til flytting av vendehammeren med gangveg i sørvestlige retning og en formålsendring fra veg til bolig.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Hollavegen: Fra høydebassenget i krysset Neperud/Hollavegen til Hollavegen 51. Lengde ca. 550 meter.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Neperud 2: Fra inngang gravplass til kum på parkeringsplassen ved Holla skole. Lengde ca. 450 meter.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Bergegata, Helgeroa og Hekkvegen: Bergegata fra kryss mot Hollavegen til kryss Hekkvegen, lengde ca. 110 meter. Hekkvegen, lengde ca. 190 meter. Helgeroa, lengde ca. 125 meter.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Hollavegen – Prestegårdsalleen: Fra Holla Gård til kum ved Kirkebakken 57. Lengde ca. 600 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.