Alle planlagte byggeprosjekter i Larvik

Ny bydel ved Martineåsen i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70. Ca. 250.000 dekar tomt, ca. 50% kan bebygges.
Ny- og ombygg av handel i Larvik kommune
Innleid trafikkfaglig-kompetanse: Citiyplan v/ Tor Atle Odeberg og Asplan Viak. Kart: Odd Arne Bakke-Ludviksen – geodata og Asplan Viak v/ Lars Krugerud.
Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nybygg av kontor og dagligvarebutikk i Larvik
Dagligvarebutikk i 1. etasje. Kontor i resterende.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 2 m.fl.
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Ny- og ombygg av legevakt og omsorgsplasser m.m. i Larvik kommune
Ca. 36 daa. Ny legevakt og 64 nye omsorgsplasser.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Nybygg av eneboliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Nybygg av blokkbebyggelse i Larvik, trinn 3
Totalt ca 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Nybygg av blokkbebyggelse og hele/deler av parkeringskjeller i Larvik, trinn 2
Totalt ca 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 4
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 1
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Tomter for utvikling og nybygg av boliger ved Guriskogen i Larvik.
Totalt 12 tomter, 9 boligtomter og 3 utviklingstomter.
Nybygg av boliger i Larvik
12-16 boenheter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larvik, trinn 1
Totalt 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Utvidelse av sykehjem i Larvik kommune
Utvidelse med 25-30 plasser.
Nybygg av kolonihager og aktivitetspark på Brunlaskogen i Larvik
Bygging av kolonihager, parsellhager og aktivitetspark med tilhørende støttearealer.
Utvendig rehabilitering av kommunehus i Larvik kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Etablering av familieleiligheter på Nanset i Larsvik kommune
Massivtre. 4 familieleiligheter. Adkomst via Nanset alle. Eksisterende bolig på eiendommen skal rives. Park mellom nye boliger og Nanset eldresenter.
Etablering av infrastruktur for boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Etablering av rundkjøring mellom Fv. 3034 Sørlandske hovedvei og Fv. 256 Hedrum Ravei i Larvik kommune
Hovedformålet med planen er å etablere en rundkjøring mellom fv3034 Sørlandske hovedvei og fv256 Hedrum Ravei, som kan gi direkte adkomst for tungtrafikk til fabrikkområdet til Bergene Holm. Det kan gi en forbedret trafikksituasjon og økt trafikksikkerhet i området. Planarbeidet skal også se på muligheten for å endret adkomst til fabrikkområdet i sør. Avgrensningen av næringsområdet skal vurderes justert mot nord og vest. I planarbeidet skal det også sees på muligheten for å etablere en, parkeringsplass for busstoppested ved E18.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Utbygging av bredbånd i Larvik kommune
Gjelder områder i Larvik: Tveidalen

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.