Alle planlagte byggeprosjekter i Horten

Nybygg av studentboliger, skole og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av leiligheter i Horten
700-800 boenheter.
Nybygg av boliger i Horten kommune
Området omfatter areal på 103 dekar. Området er i hovedsak avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplanen for Skoppum, samt noe formål knyttet til jernbaneanlegg. Hovedadkomst planlegges fra Pauliveien. Planen omfatter også en gang- og sykkelvei fra det boligområdet til ny jernbanestasjon. Foreslått bebyggelse vil væ re en kom binasjon av konsentrert sm åhusbebyggelse og leilighetsbygg. For enkeltbygg kan det væ re aktuelt m ed bebyggelse opp til 5 etasjer. Ca. 200-400 boenheter.
Nybygg av hotell ved havna i Horten kommune
Felt Komb 12. BREAM -NOR sertifikat på nivå «Excellent». 3-8 etasjer.
Videreutvikling og utvidelse av eksisterende næringsområde i Horten
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en videreutvikling og utvidelse av eksisterende næringsområde Verftsbassenget. Planområdet omfatter gnr./bnr. 131/405, 131/132, 131/376, og en mindre del av 9705/1. Eiendommene utgjør ca. 13,5 dekar. Planen skal tilrettelegge for ny næringsbebyggelse, i form av lager i nordre del av området og videreføring av dagens formål i søndre del av området. Det skal planlegges nødvendig infrastruktur - internveger samt vurdering av kryss mot fv.3194 Holtanvegen. g. Det nye bygget vil bli på ca. 5235 m2 , høyeste gesimshøyde på ca. 9,5 m over 2 etasjer. Bygget skal plasseres i terrenget slik at det ikke overstiger kotehøyde på ca. 45 moh.
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gnr/bnr: 125/19, 125/254, 125/330 3-6 etasjer.
Nybygg av lagerhotell i Horten
12,9 daa planområde
Utvidelse av hotell i Horten
Utvidelse av 4000 m2 og 200 hotellrom. Grand-delen av hotellet rives og erstattes med en ny hotelldel.
Nybygg av boligomårde i Horten
Planlegger mellom 35-40 enheter.
Nybygg av boliger i Horten kommune
Ca. 11 daa. Ca. 35 boenheter. Planarbeidet legger til rette for boligbebyggelse, lekeareal, parkering og uteoppholdsareal. Hovedformålet bak planarbeidet er å tilrettelegge for stedstilpasset småhusbebyggelse med inntil tre etasjer i tråd med kommuneplanens arealdel. Planarbeidet innebærer fjerning av eksisterende næringsbebyggelse på eiendommen. Adkomstvei til planområdet vil opprettholdes fra Kirkesvingen i nord.
Nybygg av flytende boliger og småbåthavn i Horten
Utvikles paralelt med prosjekt: Indre Havneby, ny bydel. Indre Havneby as representerer grunneiere og har intensjonsavtale med kommunen om å stå for utviklingen av flytende boliger og småbåthavn.
Riving av industrihall og nybygg av boliger i Rørestrand, trinn 2
Totalt 80 leiligheter fordelt på 2 trinn.
Nybygg av boliger i Orerønningen
Frittliggende-og konsentrert småhusbebyggelse.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Nybygg av leilighetsbygg i Horten
Gnr/bnr: 127/192 og 127/181. Inntil 21 boenheter.
Etablering av toplanskryss på E18 ved Helland i Horten og Holmestrand kommuner
Planområdet er på ca. 236 dekar og omfatter i hovedsak gbnr. 95/1, 95/4, 96/3, 96/8, 96/16, 97/4, 98/1 9018/2, i Horten, og 509/1, 509/2, 509/3, 512/1, 514/5, i Holmestrand.
Nybygg av gangbru i Horten
Prosjekt fra Økonomi- og handlingsplan 2023-2026.
Opparbeidelse av infrastruktur for videreutvikling og utvidelse av eksisterende næringsområde i Horten
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en videreutvikling og utvidelse av eksisterende næringsområde Verftsbassenget. Planområdet omfatter gnr./bnr. 131/405, 131/132, 131/376, og en mindre del av 9705/1. Eiendommene utgjør ca. 13,5 dekar. Planen skal tilrettelegge for ny næringsbebyggelse, i form av lager i nordre del av området og videreføring av dagens formål i søndre del av området. Det skal planlegges nødvendig infrastruktur - internveger samt vurdering av kryss mot fv.3194 Holtanvegen. g. Det nye bygget vil bli på ca. 5235 m2 , høyeste gesimshøyde på ca. 9,5 m over 2 etasjer. Bygget skal plasseres i terrenget slik at det ikke overstiger kotehøyde på ca. 45 moh.
Oppgradering av gateløp i Horten
Oppgradering av gateløpet med grønne kvaliteter for å utvikle byromsnettverket og forbindelser med attraktive gateløp. Håndtere overvann og øke urbant biologisk mongfold for en mer attraktiv by.
Utvikling av urban møteplass i Horten
Hensikten er å gjøre plassen grønnere med beplantning, belysning og offentlige sitterplasser, mulighet for eksempel food court.
Ombygg av toalettbygg/podium i Horten
Eksisterende toalettbygg/podium har verneverdi, men er i dårlig forfatning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.