Alle planlagte byggeprosjekter i Tjeldsund

Ny tunnel på E10 Fiskefjord Øst i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 1492m.
E10 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt, Hålogalandsvegen, forberedende arbeider
Flytting av høyspentlinjer, strømforsyning, særskilt granskning av kulturminner og grunnerverv.
Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer kommune
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Etablering av boligfelt i Tjeldsund kommune
Ca. 123 dekar. Ca 30 - 35 enebolig tomter, ca 2 rekkehus og leilighetsbygg i 3 etasjer.
Rassikring/fangvoll og kulvert ved E10 Kobberneset Fiskefjord i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 459m. Skredfaktor lav.
Rassikring/fanggrøft på Fylkesveg 825 Strætelia i Skånland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 791m.
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Bogen i Evenes kommune
Lokaler til ambulansestasjonen i området mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Bogen i Evenes Kommune. Ambulansestasjonen skal lokaliseres i nærhet til E10. Med nærhet i E10 menes det at ambulansestasjonen skal ha en hurtig og trygg tilkomst til E10. Ambulansestasjonen skal være en 2-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter i området.
Oppgradering av Fylkesveg 832 Skånlandsveien gjennom Evenskjer sentrum
Oppgraderingen omfatter etablering av tosidig fortau med beplantning, gatelysanlegg, kantstopp for buss, sykkelparkering, opphøyde gangfelt, parkeringsplasser (kantparkering) og justering av kryss med kommunale veier. Etablering av fortau medfører behov for justering av nivå og bredde på kjørebane. I tillegg skal overvannssystem og dagens vann- og avløpsanlegg fornyes.
Etablering av midlertidige boligbrakker i forbindelse med bygging av studentboliger for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
De midlertidige boligbrakkene med studenthybler skal etableres på tomt gnr/bnr. 172/219 og på 172/340.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.