Alle planlagte byggeprosjekter i Salangen

Rassikring/tunnel eller overbygg på Fylkesveg 7810 (tidligere fv. 152) Salangslia I i Salangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 253m.
Nybygg av hytter ved Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av hytter i Salangen kommune
14 hyttetomter - på 1 mål hver.
Nybygg av omsorgsboliger i Sjøvegan sentrum
Ca. 11 daa. Bygging av omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 10-20 omsorgsboliger i et bygg.
Utvidelse av gravlund ved Sjøvegan sentrum i Salangen
Gnr/bnr: 21/2, 12. Øst for kirken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.