Alle planlagte byggeprosjekter i Nordkapp

Nybygg av landbasert lakseoppdrett ved gamle fergeleiet i Storbukt ved Honningsvåg i Nordkapp kommune
Landbasert anlegg for matfisk av laks med en maksimalt tillatt biomasse på 3.600 tonn.
Oppgradering av E69 Nordkapptunnelen (undersjøisk tunnel)
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6870m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Oppgradering av E69 Honningsvågtunnelen i Nordkapp
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4440m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Utflytting av veg, voll mm på E69 Skipsfjorden I, Magerøya i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 400m. Skredfaktor middels.
Nybygg/renovering av helsebygg i Nordkapp
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Støtteforbygninger og voll på E69 Skipsfjorden II, Magerøya
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 200m. Skredfaktor middels.
Tilbygg av kontor ved rådhuset i Nordkapp
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Støtteforbygninger, snøskjermer på E69 i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 220m. Skredfaktor middels.
Utskifting av sjøvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Lav, alternativ løsning. Bytte sjøvannsledningen mellom vannbehandlingsanlegg og abonnenter. Dette tiltaket skal kun gjøres dersom det ikke blir etablert ny vannkilde til Repvåg. År 2027-2032.
Utskifting av sjøvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. År 2027-2032.
Rassikring/støtteforbygning og snøskjerm på E69 Sarnespollen I-III i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. Sarnespollen I: 50m, II: 40m, III: 40m.
Forsterke og forhøye damm i Honningsvåg
Prioritering Høy. Krav fra NVE.
Rassikring/støtteforbygning og fanggjerde på Fylkesveg 8050 (tidligere fv. 173) Elvebotn II i Nordkapp
Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. Elvebotn II kan sikres med støtteforbygninger for snøskred og fanggjerde for steinskred.
Etablering av vannbehandlingsanlegg i Honningsvåg
Prioritering Høy. Mangler vannbehandling og trykkøkning.
Ny vannledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Pumpeledning fra høydebasseng til Amcar.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Lav. År 2027-2032.
Ny vann-, spillvann- og overvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Ledning Storgata, fra rundkjøring til skolen.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Nordkapp kommune
Nordkapp kommune planlegger bygging av nytt vannverk i Skipsfjord. Anskaffelsen omfatter levering av komplett vannverk inkludert prosessdel i tillegg til bygning. Prosessdel skal være prosjektert, levert, montert og prøvekjørt av leverandør. Vannverket utføres med en etasje og grube/underetasje ved vanninntak. Bygget er ca. 50 m2 og inneholder prosessrom, teknisk rom, bad, arbeidsstasjonsrom og vindfang.
Etablering av slamavskiller i Honningsvåg
Prioritering Middels Rensing av avløpsvann, 720 pe. År 2027-2032.
Etablering av pumpestasjon og pumpeledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Ny vannledning i Honningsvåg
Prioritering Middels. År 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Lav. År 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Lav. År 2027-2032.
Etablering av pumpestasjon og pumpeledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Gjesvær
Prioritering Lav. År 2027-2032.
Ny vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels. År 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Utskifting/forlenging av spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp, bedre driftsforhold.
Etablering av pumpestasjon i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Transport av spillvann.
Ombygg av avløp for transport av spillvann i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Transport av spillvann.
Samle avløp og transport av spillvann i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp, transport av spillvann.
Etablering av avskjærende avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp.
Etablering av ny spillvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Separering av overvann og spillvann i kulvert i Honningsvåg
Prioritering Middels. Separere overvann og spillvann i kulvert. Dette gjøres ut fra vurderinger i tiltak 2,1 for avløp. Tiltaksnr 2,9.
Ny spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Middels 2027-2032. Samle avløp.
Etablering av ny pumpestasjon og pumpeledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Transport av spillevann.
Etablering av utslipp i Nordkapp
Prioritering Middels. Etablere dyputslipp.
Ombygg av felleskum for vann og avløp i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Driftsproblemer. Tilstopping, må spyles ofte. Felleskum for vann og avløp. Bygge ledninger mellom kum.
Samle avløp og transport av spillvann i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp, transport av spillvann.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Ny vann- og avløpsledning med tilhørende 3 kumgruppe.
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Nederste del av Haugen (Ivershaugen) som ikke er rehabilitert. Vann og avløp splittes i krysset.
Etablering av utslipp i Honningsvåg
Prioritering Middels. Etablere dyputslipp.
Ny spillvannledning til pumpestasjon i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032.
Ny avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032.
Etablering av ny spillvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Ny vann- og avløpsledning med tilhørende 3 kumgruppe.
Utskifting spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Lav 2027-2032. Samle avløp, bedre driftsforhold.
Etablering av utslippsarrangement i Nordvågen
Prioritering Middels. Etablere dyputslipp.
Ny vann- og avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels. År 2027-2032.
Ny spillvannledning til pumpestasjon i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032.
Etablering av avskjærende avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp.
Etablering av utslippsarrangement i Honningsvåg
Prioritering Høy. Utslippsledning fra Nygårdsveien 4 til utslipp går tett. Denne ledningen må forankres da den har flytt opp. Ledes til dyputslipp.
Ombygg av pumpestasjon i Skarsvåg
Prioritering Høy. Pumpene er for små i vårtining. Spesielt ved P1. kun et utslipp kommunalt pluss overløp fra pumpestasjon.
Etablering av utslippsarrangement i Honningsvåg
Prioritering Middels. Etablere dyputslipp, forlenges 100 m.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Honningsvåg
Prioritering Middels. Oppgradering linje 2 (sil, trykkreduksjon og ventiler)
Ny avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Ny avløpsledning. Må sees i sammenheng med når ny pumpeledning blir lagt.
Forlengelse av spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Eliminere driftsproblemer, forlenge ledning mot Skankebukta.
Etablering av utslippsarrangement i Honningsvåg
Prioritering Lav. Etablere dyputslipp.
Ombygg av vannbehandlingsanlegg i Gjesvær
Prioritering Høy. Forlenge inntaksledning 50 meter ut vannkilde. Bytte ventiler i inntakshus.
Nybygg av spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032. Samle avløp, SP-ledning fra Skankebukta.
Ny spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Middels. 2027-2032.
Ny avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels År 2027-2032.
Ny spillvannledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032.
Ny avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Ny avløpsledning. Må sees i sammenheng med når ny pumpeledning blir lagt.
Etablering av avskjærende avløpsledning i Nordkapp
Prioritering Lav. 2027-2032. Samle avløp.
Ny avløpsledning i Honningsvåg
Prioritering Middels. Ny avløpsledning for å samle avløp.
Ombygg for trykkøkning i Honningsvåg
Prioritering Middels. Bytte vannledning utenfor trykkøkningsstasjon. År 2027-2032.
Tiltak for eliminering av utslipp i sentrum i Honningsvåg
Prioritering Middels. Vurdere tiltak for å eliminere utslipp i sentrum. Tiltaksnr 2,1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.