Alle planlagte byggeprosjekter i Lebesby

Nybygg av kraftverk mellom Lebesby og Tana kommuner i øst og Porsanger kommune i vest
100 til 267 vindturbiner. Mellom 3 og 8 MW per turbin, samlet effekt ca 800 MW. Areal ca. 78 km2.
Utbedring av Fylkesveg 98 Ifjord-Lakselv
13 mil. I Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.
Nybygg av transformatorstasjon i Lebesby kommune
For ny 420 kV ledning Skaidi- Hammerfest. Ny Lebesby transformatorstasjon i Adamsfjordalen erstatter Statnetts eksisterende transformatorstasjon ved Adamselv kraftstasjon.
Nettilknyting fra transformatorstasjon i Adamselv til sentralnettet i Finland for Davvi Vindkraftverk
Nettilknyting i Lebesby og Tana kommuner til Davvi vindkraftverk med 100 til 267 vindturbiner. Mellom 3 og 8 MW per turbin, samlet effekt ca 800 MW. Areal ca. 78 km2.
Utbedring av Fv 888 Ifjord-Lebesby
I Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.
Nybygg av boliger i Lebesby
33 daa. Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Etablering av sjøbasert akvakulturanlegg i Lebesby kommune
Planområdet omfatter kun areal i sjø, og har et areal på omtrent 2399 daa.
Etablering av fiskeoppdrettsanlegg i Lebesby kommune
Etablering av ny lokalitet Brattholmen S i Lebesby kommune for matfiskproduksjon av laks og ørret. Biomasse (MTB) på 1660 tonn.
Rassikring/skredsikring for snøras på Fylkesveg 894 i Lebesby
Skredtype snø, løsmasse, skredfaktor lav.
Rassikring/snøskjerm, fanggrøft og voll på Fylkesveg 894 Oksevågdalen I i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 120m.
Etablering av hyttefelt i Lebesby
Opparbeidelse av parkeringsplass på separat prosjekt.
Rassikring/snøskjerm og fanggrøft på Fv 888 Torskfjorddalen i Lebesby
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 620m.
Rassikring på Fylkesveg 8070 (tidligere fv. 241) Bukkenes I i Lebesby
Skredtype snø, is, løsmasse. Skredfaktor middels. 166m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.