Alle planlagte byggeprosjekter i Alta

Nybygg av hotell i Alta
26 rom, 52 sengplasser. Seks stjerner.
Rassikring/ny tunnel på Rv 93 Kløfta i Alta
Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m
Rassikring/ny tunnel på Fylkesveg 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2850 meter.
Nybygg av hotell ved sentrumsparken i Alta kommune
Etablering av hotell i inntil 10 etasjer, med ca. 240 rom.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Alta
Gnr/bnr: 28/100, 4/144, 28/188 og 28/200. Adresse: Markveien 53-55.
Etablering av reiselivsanlegg på Janesnes i Talvik
Gnr/bnr: 11/155, 47, 50, 89, 103, 98. Ombygg av sykehjem til hotell, konferanse og turistaktivitet. Nybygg av 150-200 hytter.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fylkesveg 8830 (tidligere fv. 19) Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Nybygg av boligområde i Skoddevarre Alta
69 leiligheter og 61 eneboliger. Fase 1 bygges mellom 2024-2031.
Nybygg av boliger i Kongsvikfjæra i Apanes
Etablering av inntil 60 nye boenheter i blokkbebyggelse (3 blokker) samt ny offentlig samlevei mellom Apanesveien og Strandveien.
Forlengelse av overbygg og skedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Nybygg av industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 800 mål. Trinn 2 er på 440 mål.
Nybygg av industriområde i Alta
Trinn 1 er på 360 mål. Totalt er Skillemo på 800 mål. 44 industritomter, opsjon er utdelat på ca 20 st.
Etablering av cruise- og flerbrukskai i Bukta, Alta kommune
Områdeplan: Bukta industri- og kommunikasjonsområde.
Nybygg av flerbolighus i Alta
20-30 stk leiligheter. Totalentreprenør vil få opsjon fra trinn 1.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nytt boligfelt i Alta kommune
Gnr/bnr: 27/1450, 269, 1/6, 1454,1436,140 og 21/1
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Fangvoll på E6 Skredfjellet-Vaddekeip, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 1400m. Skredfaktor middels. Bruk av masser fra parsell 1, Alta vest til å bygge voller/ev kombinert med utflytting av veg.
Nybygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Komsa: Det bygges ny skole med tre paralleller og klasserom til de samiske klassene.
Nybygg av rådhus i Alta
Prosjekt nytt rådhus er i en initieringsfase hvor man kartlegger risiko og økonomi. Gjennom 2022 har vi kartlagt inneklima, radon og miljøfarlige stoffer. Vi skal også gjennomføre en enkel miljøundersøkelse av grunnen som følge av tidligere bruk. Planleggingsfasen vil pågå i 2023.
Etablering av boliger i Alta, trinn 1
90-110 boenheter totalt.
Tilrettelegging for friluftsorientert reiselivsanlegg i Korsfjorden Alta
Gnr/bnr 49/54, 207, 55. Formålet med planen er å legge til rette for et friluftsorientert reiselivsanlegg. Planen omfatter utvidelse av eksisterende kaianlegg, fornying av eksisterende bygningsmasse samt etablering av nye utleiehytter, fellesbygg, uthus og enkel teknisk infrastruktur. 3 småhytter, maks 40 m2. 5 utleiehytter, opptil 80 m2.
Utvidelse av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Kaiskuru: Utvides til fullverdig 1-7 skole.
Om - og tilbygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Saga: Bygges om til to paralleller 1-7 skole. Det betyr utvidelse med en parallell.
Oppgradering av varslingsanlegg, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 80m. Skredfaktor middels.
Rassikring/terrengtiltak på E6 Melkelva, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. 30m. Skredfaktor middels.
Ombygging av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Gakori: Bygges om til tre paralleller, dette betyr at kapasiteten økes med en parallell.
Nybygg av boliger i Alta
Gnr/bnr 39/48, 124.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.