Alle planlagte byggeprosjekter i Alta

Rassikring/ny tunnel på Rv 93 Kløfta i Alta
Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 100m
Rassikring/ny tunnel på Fylkesveg 883 Skillefjord nord i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, løsmasse. Skredfaktor middels. 2850 meter.
Nybygg av hotell ved sentrumsparken i Alta kommune
Etablering av hotell i inntil 10 etasjer, med ca. 240 rom.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Alta
Gnr/bnr: 28/100, 4/144, 28/188 og 28/200. Adresse: Markveien 53-55.
Rassikring/overbygg og fanggjerde på Fylkesveg 8830 (tidligere fv. 19) Store Lerresfjord sør I-IV i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 190m.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
I første omgang planlegges en utvidelse mellom og ved siden av dagens bygg. Neste byggetrinn vil eventuelt være nybygg eller påbygg der dagens bygningsmasse er plassert. I området ønskes det tilrettelagt for kontor, forretning, tjenesteyting, hotell, bevertning/servering m.m. Når det gjelder boliger, ønsker forslagsstiller å ha dette som en mulighet inntil videre, ev. i en tilbaketrukket toppetasje. Bebyggelsen ønskes oppført i inntil 6-7 etasjer.
Utvikling av område til fritids og turistformål i Alta
Gnr/bnr: 27/1531, 27/787, 788. Planområdet er totalt på 10501 m2. Formålet med planarbeidet er å utvikle området til fritids- og turistformål, i praksis tilrettelegging for reiseliv gjennom å etablere restaurant, storkjøkken, sjokoladefabrikk og bakeri med kafe samt hotell- og overnattingsvirksomhet.
Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av boligområde i Skoddevarre Alta
69 leiligheter og 61 eneboliger. Fase 1 bygges mellom 2024-2031.
Forlengelse av overbygg og skedevoller på E6 Njirran øst i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sør. 475m. Skredfaktor høy.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
Eksisterende bebyggelse vurderes uhensiktsmessig å videreføre, og planlegges derfor revet. Nybygget ønskes tilrettelagt for tjenesteyting, herunder lokaler for lagretten, men andre sentrumsformål, som nevnt under Løkkeveien 2-4, ønskes også tatt med i formålskombinasjonen. Bebyggelsen ønskes oppført i 6-7 etasjer.
Tilrettelegging for helhetlig og god arealutnyttelse i Alta sentrum
Løkkeveien 6 har vært benyttet til forretning, kontor og bolig. Her ønskes det etablert nybygg tilrettelagt for bl.a. hotell. Andre sentrumsformål, som nevnt under Løkkeveien 2-4, ønskes også tatt med i tillatt formålskombinasjon. Nybygg ønskes i inntil 7-8 etasjer.
Nybygg av industriområde i Alta
Trinn 1 er på 360 mål. Totalt er Skillemo på 800 mål. 44 industritomter, opsjon er utdelt på ca 20 st.
Etablering av cruise- og flerbrukskai i Bukta, Alta kommune
Områdeplan: Bukta industri- og kommunikasjonsområde.
Nybygg av industriområde i Alta
Totalt er Skillemo på 800 mål. Trinn 2 er på 440 mål.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Videreutvikling av Urnesbukta marina og fiskerihavn i Alta
Gnra/bnr: 30/77 samt 1/160, 177. Planområdet er på ca. 120 daa. Planarbeidet har til formål å legge til rette for videreutvikling av Urnesbukta marina og fiskerihavntil i sum ca. 220 liggeplasser for fritidsbåter og fiskefartøy. I tillegg har planen til formål å rydde i ett gammelt steinbrudd på Innerberget slik at et lagerseksjonsbygg til sjørettet næring kan etableres inntil foten av steinbruddet. Det planlegges for inntil 15 lagerseksjoner.
Nytt boligfelt i Alta kommune
Gnr/bnr: 27/1450, 269, 1/6, 1454,1436,140 og 21/1
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Fangvoll på E6 Skredfjellet-Vaddekeip, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 1400m. Skredfaktor middels. Bruk av masser fra parsell 1, Alta vest til å bygge voller/ev kombinert med utflytting av veg.
Nybygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Komsa: Det bygges ny skole med tre paralleller og klasserom til de samiske klassene.
Nybygg av rådhus i Alta
Prosjekt nytt rådhus er i en initieringsfase hvor man kartlegger risiko og økonomi. Gjennom 2022 har vi kartlagt inneklima, radon og miljøfarlige stoffer. Vi skal også gjennomføre en enkel miljøundersøkelse av grunnen som følge av tidligere bruk. Planleggingsfasen vil pågå i 2023.
Nybygg av boligområde i Alta
Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for fradeling av 15 eller 16 nye eneboligtomter i Romsdalveien, Tverrelvdalen. Gnr/bnr 35/56, 44, 34/251, 35/34.
Nybygg av leilighetsbygg i Alta
12-16 leiligheter. Gnr/bnr 31/484, 504, 6.
Nybygg av leiligheter i Alta
Pulttak med ca 5-10 graders vinkel. BYA Carport/sportsbod 260 m2., parkering på bakkeplan 216 m2.
Fornyelse av Hatterelv bru på E6 i Alta
I Handlingsprogram 2018-2023.
Nybygg av omsorgsboliger for unge i Alta kommune
Gnr./Bnr. 29/47, 29/1. Bolig modell enligt Foyer botillbud modellen. 10-12 boliger.
Etablering av boliger i Alta, trinn 1
90-110 boenheter totalt.
Tilrettelegging for friluftsorientert reiselivsanlegg i Korsfjorden Alta
Gnr/bnr 49/54, 207, 55. Formålet med planen er å legge til rette for et friluftsorientert reiselivsanlegg. Planen omfatter utvidelse av eksisterende kaianlegg, fornying av eksisterende bygningsmasse samt etablering av nye utleiehytter, fellesbygg, uthus og enkel teknisk infrastruktur. 3 småhytter, maks 40 m2. 5 utleiehytter, opptil 80 m2.
Utvidelse av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Kaiskuru: Utvides til fullverdig 1-7 skole.
Om - og tilbygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Saga: Bygges om til to paralleller 1-7 skole. Det betyr utvidelse med en parallell.
Ombygging av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Gakori: Bygges om til tre paralleller, dette betyr at kapasiteten økes med en parallell.
Nybygg av boliger i Alta
Gnr/bnr 39/48, 124.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.