Alle planlagte byggeprosjekter i Hammerfest

Etablering av landbasert akvakulturlokalitet i Rypefjord
Anlegget skal inkludere klekkeri, startforingsavdeling, yngelavdeling, smoltavdeling og postsmoltavdeling. Det søkes om en årlig produksjon av 20 millioner sjøklar smolt/postsmolt. Omsøkt maksimal tillatt biomasse (MTB) er 5100 tonn. Planlagt årlig produksjonskapasitet er inntil 14000 tonn. Produksjonen skal benytte avsaltet sjøvann fra Ersvika og anlegget planlegges bygd med resirkuleringsteknologi (RAS).
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av kraftledning i Skaidi
Spenningsnivå: 420 kV. Antall kilometer: 80 km. Berørte kommuner: Lebesby, Tana og Nesseby.
Oppgradering av Rv 94 Stallogargotunnelen i Kvalsund
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2298m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 8024 Akkarfjord
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.
Etablering av næringsvirksomhet på Leirvikhygda, Rypefjord
Tomtens areal 7 249 m² - Tilgjengelig areal ca. 5 550 m².
Utvidelse av hotell, konferanse, kontor mm i Hammerfest
Området er ubebygd per i dag. Dagens landareal skal forlenges med utfylling i sjø. Det planlegges et nytt bygg som skal romme konferanselokale, kontorer, hotellrom og andre nødvendige fasiliteter. Byggets volum og utforming er ikke endelig fastsatt og vil være en del av konseptutviklingen i planforslaget. Foreløpig planlegges det at bygget skal ha høyde ca. tilsvarende det eksisterende hotellbygget og plasseres vinkelrett mot sjø. Foreløpig konsept innebærer også sammenkobling mellom eksisterende og nytt hotellbygg for å sikre god funksjonalitet og komfort. Det kan i tillegg vurderes flere rorbuer tilsvarende de som finnes på området i dag. Området vil ellers bli benyttet til interne veger, parkering og grøntområder. Det skal tilrettelegges for flere parkeringsplasser som vil forbedre dagens situasjon mht. trafikkmønster og parkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.