Alle planlagte byggeprosjekter i Alta

Nybygg av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Komsa: Det bygges ny skole med tre paralleller og klasserom til de samiske klassene.
Nybygg av rådhus i Alta
Prosjekt nytt rådhus er i en initieringsfase hvor man kartlegger risiko og økonomi. Gjennom 2022 har vi kartlagt inneklima, radon og miljøfarlige stoffer. Vi skal også gjennomføre en enkel miljøundersøkelse av grunnen som følge av tidligere bruk. Planleggingsfasen vil pågå i 2023.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Alta
Gnr/bnr. 38/960, 38/961 og 38/962. Endring av detaljregulering for Skogheim boligområde. Felt BKS5-BKS7 endres fra konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) til BFS17-19 frittliggende småhusbebyggelse (eneboligtomter). Det reguleres inn 13 nye eneboligtomter: BFS17: 5 nye eneboligtomter (T43-47) BFS18: 4 nye eneboligtomter (T48-51) BFS19: 4 nye eneboligtomter (T52-55)
Utvidelse av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Kaiskuru: Utvides til fullverdig 1-7 skole.
Ombygging av skole i Alta
Forslag til skolestruktur: Gakori: Bygges om til tre paralleller, dette betyr at kapasiteten økes med en parallell.
Konsulenttjenester for områderegulering for Alta sentrum, Alta kommune
Planavdelingen v. Alta kommune ønsker å bestille fire rapporter på fire ulike tema i forbindelse med oppstart av revidert områdeplan for Alta sentrum. Kommunen ønsker å bestille: - Vei-/trafikkutredning og støyutredning - Samlet rapport om grunnforhold - Kartlegging av biologisk mangfold - Rapport om kulturminner og verneverdige bygg Det er mulig å konkurrere om tilbud på ett, flere eller alle tema. Kompetansebehov og behovsbeskrivelse er vedlagt under hvert tema i konkurransen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.