Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensaker

Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt på feltet. 8 avd barnehage. Gnr/bnr: 117/20, 31, 32 og 106.
E16 Gardermoen-Jessheim, utbedring av dagens veg
Firefelts veg og kollektivfelt.
Oppgradering av av kryssingsspor og jernabanestasjon på Jessheim
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i første og andre sekårsperiode.
Nybygg av boliger i Ullensaker
12 daa. Totalt 400 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker kommune, trinn 2 m.fl.
Ca. 43,8. Blokkbebyggelse og bybarnehage, med tilhørende kjøre- og gangsystemer, uteoppholds- og grøntarealer.
Nybygg av boliger og næringsbygg på Gystadmarka i Jessheim
Ca. 230 boenheter og 5000 m2 næringsbygg.
Nybygg av industri, logistikk og lager m.m. i Ullensaker kommune
Ca. 540 daa. Omfatter utbyggingsfeltene K9, K10, K 13 og K14.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2 mfl.
Totalt 170 dekar. Totalt 268 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,4 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 2 mfl.
BREEAM-NOR Very Good. Prosjektet består av totalt 284 leiligheter fordelt på flere huskropper. 58 leiligheter er utført i trinn 1. Hus B- 38 leiligheter, Hus C- 15 leiligheter, Hus D- 32 leiligheter, Hus E- 41 leiligheter, Hus F- 42 leiligheter, Hus G- 58 leiligheter.
Etablering av boligfelt og infrastruktur i forbindelse med Gystadmarka bydel
De foreløpige skissene indikerer ca. 80 leiligheter og over 20 rekke hus i det ene prosjektet. I det andre er det tegnet inn 136 leiligheter i tillegg til næring.
Nybygg av hotell, flerbrukshus,forretning, leiligheter og kino i Jessheim
Prosjektet har endret omfang, nu inkludert hotell. 130 leiligheter totalt. Total utbygging 37.000 m2 forretninger/kjøpesenter, 18.700 m2 boliger, ca 7.000 m2 kulturfunksjoner og ca 44.600 m2 parkering.
Nybygg av boliger og næring i Jessheim sentrum
7 mål. 11.000 kvadratmeter med leiligheter, 1.000 til næring og 3.000 til garasjekjeller. Takterrasse.
Nybygg av hotell i Jessheim
Mulighet for opp til ca. 800 rom.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 3 mfl.
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
100-200 leiligheter. Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Utvidelse av videregående skole i Jessheim
300 stk nye elevplasser. Ferdigstillelse til skolestart 2026.
Nybygg av terminal og kontor på Gardermoen
Ca. 10.000 m2. Skal bygges ved Oslo lufthavn.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker kommune, trinn 1
Ca. 43,8. Blokkbebyggelse og bybarnehage, med tilhørende kjøre- og gangsystemer, uteoppholds- og grøntarealer.
Nybygg av rekkehus og ombygg til leiligheter i Kløfta
140 enheter i rekke, ombygg av kasern til 30 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet. Bebyggelsen vil bli variert med rekkehus og lavblokker på 2–4 etasjer, samt blokker opp til 7 etasjer. Tillatt bruksareal over terreng er samlet på ca. 30 500 kvm. Planarbeidet vil ha fokus på grønne kvaliteter og barne- og familievennlige uteoppholdsarealer.
Nybygg av næringspark nord for Gardermoen
Næringspark på 53 mål.
Riving av småhus og nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker
Riving av 24 småhus og bygging av blokker i opptil seks etasjer. Gnr/Bnr: 132/21 m.fl.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Hotellets hovedkropp, Felleshuset og de nærmeste mikrohustunene, Fire satelitthytter. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av boliger i Ullensaker kommune
Ca. 90 daa. 2-3 etasjer.
Ny kombi- og tømmerterminal ved Hauerseter i Ullensaker
Godsterminal for både container og tømmer, en kombi-terminal. Terminalen er sentral i utviklingen av Gardermoen næringspark.
Felles områder/sentralpark for nytt boligområde i Gystadmarka i Ullensaker
Infrastrukturen omfatter veg, vann, spillvann og overvannshåndtering samt avfallssug og fjernvarme. 1-1,5 års byggetid.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Trinn 2: Hotellets sydfløy, Flere mikrohustun,Tre satelitthytter med servicebygg. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av næring, hotell, hytter og mikrohus i Mogreina, Ullensaker kommune
Trinn 3: Ytterligere to hotellfløyer, Hotell nr. 2, Flere mikrohustun, Tre satelitthytter. Planområdet på ca. 80 dekar.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på Skogmo Park. Gnr/bnr: 135/83, 131/79 og 148. Ladestasjoner til elbiler.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Nybygg av boliger og barnehage i Jessheim
Det vil bygges mellom 170-200 boliger på feltet.
Etablering av flyfrakt-/spedisjonsvirksomhet og annen flyplasstilknyttet virksomhet inntil Oslo lufthavn Gardemoen
Forslag til detaljreguleringsplan for et ca. 140 daa stort område beliggende inntil Oslo lufthavn Gardermoen – "OSL-Vest". Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med flyfrakt-/spedisjonsvirksomhet og annen flyplasstilknyttet virksomhet. Planen innebærer at Hans Gaarders veg/Gardermovegen må legges i ny trasé gjennom området.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Ullensaker kommune
Ca. 11 mål. 35-50 boenheter. 2-3 etasjer. Konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus med varierende størrelse. Bilene skal stå i en miks av carport og bakkeparkering.
Nybygg av hotell ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av ungdomsskole i Jessheim sentrum
Skolen skal etableres som en 12-parallell skole med kapasitet til 30 elever pr. klasse.
Nybygg av idrettshall og næringsbygg i Ullensaker
Gnr/bnr: 183/37, 182/29, 183/123, 184/10 mfl (2, 25, 31, 42), 185/98 og 215/22.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger.
Nybygg av kraftledning i Ullensaker kommune
Ny 132 kV kraftledning mellom Gjestad, Hovinmoen og Dal transformatorstasjoner i Ullensaker og Eidsvold kommuner. Totalt vil kraftledningen være ca. 11-12 km lang avhengig av traséalternativ. Dagens 66 kV kraftledning mellom stasjonene rives.
Nybygg av veiserviceanlegg ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av lager og verksted ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av rekkehus på Kløfta
Ca. 45 dekar stort område.
Nybygg av lager og verksted ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av lager og verksted ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Nybygg av lager og verksted ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.
Ombygg av vann- og avløpsledninger ved boligområde i Karisvingen ved Jessheim, Ullensaker kommune
Det skal etableres til sammen ca. 960 m med komplett VA grøft, inkl. nødvendige kummer. Majoriteten av dagens VA ledninger ligger inne på private eiendommer, de fleste traseene skal flyttes ut i offentlig veg.
Ombygg til treningssanlegg på Jessheim
Treningssenter på Sand, ny base for fotball-landslagene.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 462 Mogreinavegen i Ullensaker
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Jessheim
9 stk. boliger i rekke samt en frittliggende bolig. Takterrasser.
Etablering av infrastruktur for boliger i Jessheim
Planområde ca 38,5 daa. Infrastruktur for ca 125 boenheter.
Nybygg av bilforretning ved E6 på Kløfta i Ullensaker
Veiserviceanlegg oppdelt i 15 seksjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.