Alle planlagte byggeprosjekter i Sarpsborg

Utvikling av Peterson-tomten i Sarpsborg
Ca 60 mål. 70 000 m2 bruttoareal (BTA) bolig (eks parkering). 30 000 m2 bruttoareal (BTA) næring. Samarbeidsprosjekt mellom VPK Peterson AS og Betongbygg Eiendom AS.
Nybygg av kraftverk i Sarpsfossen
Søkt produksjon 200,00 GWh
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Nybygg av boligblokker i Borgenhaugen
Gnr/bnr: 1048/302, 1048/269, 1048/268 og 1048/1/279. 4-6 etasjer.
Nybygg av kvartal med bolig og næring i Sarpsborg
Prosjektet omfatter: boliger: 12.820 m2, Næring: 3.080 m2, garasje/boder: 4.400 m2, boder mellomnivå: 65 m2. Gnr/bnr: 1/121, 1/122, 1/127, 1/138, 1242, 1/160 og 1/1610. Adresse: St. Marie gate 76, 78, 80, 82, 84 og 86.
Nybygg av boligblokk i Sarpsborg
Korsgatea 23 og Thranes gate 26-28.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg sentrum
4,3 mål. Ca. 100-150 boenheter. Nabokvartal til Kulåsparken. Kvartalet omkranses av Jernbanegata, Kulåsgata og Rosenkrantz gate.
Nybygg av boliger i Sarpsborg kommune
Variert utbygging med blanding av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og boligbebyggelse.
Etablering av datasenter i Sarpsborg
En nylig studie utført av Asplan Viak for Energi Norge, konkluderer med at Norge er et ideelt sted for datasentre på grunn av kaldt vær og mye stabil fornybar energi. (Studien er tilgjengelig på Historier -siden). Vi tilbyr våre kunder et urbant datasenter mellom Oslo og København. Dette området har en total befolkning på mer enn 8 millioner mennesker. Kort vei til Danmark og Sverige og ligger på fiberveien til Europa.
Etablering av datasenter i Sarpsborg
En nylig studie utført av Asplan Viak for Energi Norge, konkluderer med at Norge er et ideelt sted for datasentre på grunn av kaldt vær og mye stabil fornybar energi. (Studien er tilgjengelig på Historier -siden). Vi tilbyr våre kunder et urbant datasenter mellom Oslo og København. Dette området har en total befolkning på mer enn 8 millioner mennesker. Kort vei til Danmark og Sverige og ligger på fiberveien til Europa.
Utvidelse av vannverk i Sarpsborg kommune
Prosjekt fra Handlingsplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023.
Nybygg av næringsbygg/kominasjonsbygg i bydel Tune i Sarpsborg
Bygg A er planlagt som et næringsbygg/kominasjonsbygg. Bygget er skissert med 4 plan, inkludert underetasje. Det legges opp til lager i underetasje, publikumsrettet fasade mot Tuneveien og utleielokaler i 2. og 3. etasje. Aktuelle bruksformål i plan 2. og 3. er forretning, kontor, tjenesteyting. Bygg A har et totalt bruksareal på ca. 6 000 m2. Tiltaket innebærer ombygging/riving av bygget som står i nordøstlig hjørne av planområdet. Bygg B er planlagt som lokaler for bilforretning, i tillegg til verksted og delelager. Bygget er planlagt oppført i 1-2 etasjer, med et foreløpig skissert bruksareal på totalt 1 500 m2. For verkstedsdelen av bygget, legges det opp til ombygging/riving av eksisterende bygg, lager/verksted for VY buss. Bygg C er planlagt som dekklager og vaskehall, med et totalt bruksareal på ca. 310 m2. Totalt ca. 8500 m2 BRA, inkludert 88 parkeringsplasser. Det er planlagt kjøretilkomst til området fra Herbergveien i øst og fra Glomveien i sør.
Nybygg av bydel i Sarpsborg
Prosjektet kommer ved Sarpsborg Stasjon.
Nybygg av boliger og næring i Sarpsborg kommune
Eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse med leiligheter innenfor BS4. Innenfor N4-6 legges det til rette for plasskrevende næring (Små enkle kombinerte bygg som småindustri, lager, verksted og kontor etc).
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
42,8 daa. Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse på Yvenåsen i Sarpsborg
Ca. 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere.
Nybygg av boligområde i Sarpsborg
38 rekkehus og 24 leiligheter. 27 dekar tomtareal.
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av nærings- og boligbebyggelse i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2065/85, 2065/79, 2065/71, 2065/67, 2065/101 og 2065/66.
Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
Knutepunktutvikling ved jernbanestasjon i Sarpsborg kommune
Knutpunktutvikling rundt nye Sarpsborg stasjon.
Utvikling av næringsområde i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2085/49, 2085/1/1, 2085/16, 2085/41, 2085/42, 2086/50, 2086/25, 2086/19, 2086/29 og 2086/31.
Nybygg av boligområde i Sarpsborg
Totalt kan det bygges 44 boenheter på området. 30 eneboliger, 14 eneboliger i rekke. Gnr/bnr: 1135/2 og 1134/1.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
40-60 enheter. 2-3 etasjer. Planområdet 24 daa. Gnr/bnr: 2071/3, 2072/79, 2074/7, 2074/123, 2047/148 og 506/16.
Nybygg av boliger med tilhørende anlegg og fellesområder i Sarpsborg
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg og fellesområder. GNR/BNR: 1/425, 1/289, 1/1899, 1/182, 1/1030, 1/1971.
Nybygg av flerbolighus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Riving av 3 stk eneboliger. Pellygata 3, 5 og 7.
Ny- og ombygg av boliger og næring i Sarpsborg sentrum
Planen omfatter adressene Glengsgata 29 og Pellygata 74, 76 og 78.
Etablering av ny gjenvinningsstasjon ved miljøanlegg i Sarpsborg
Gatedalen miljøanlegg skal utvikles med ny gjenvinningsstasjon og nye funksjoner.
Riving av næringsbygg og nybygg av sportssenter i Sarpsborg kommune
Vestengveien 48 og Industriveien 29. Gnr/bnr: 1/2322 og 1/2318.
Opprusting av friluftsområde i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1131/1, 1132/1, 1131/26, 1132/2, 1132/12, 1132/23, 1132/26 og 1132/29.
Nybygg av leiligheter for utleie og næring i Sarpsborg
Planområdet utgjør del av kvartal 70 mellom Torggata, Glengsgata og Pellygata.
Ny forsyningsledning i Baterød
Ny separat forsyningsledning fra vannverket Baterød til HB- Ravneberget.
Nybygg av boliger i Varteig
Gnr/bnr: 3007/32, 54.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg sentrum
Planområdet er ca. 2,2 mål stort. Gårds- og bruksnummer/adresse: 1/1282, 1/1819 og 1/1297.
Nybygg av boliger i Sarpsborg kommune
Det legges opp til 15-20 boenheter fordelt på tre bygg. Gnr/bnr :1/3310 og 1/3311, samt deler av 1/1781, 1/3307 og 505/12
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av infrastruktur for boligområde i Navestad
Tidligere prosjektnavn har blitt skiftet fra Piplund/Delås til Navestad/Berg
Nybygg av boliger på Moa i Sarpsborg
10-12 stk boenheter. Gnr/bnr: 2074/77, 80, 83, 128 mfl.
Nybygg/utbedring av bru på Fylkesveg 1186 (tidligere fv. 594) Grimsøy bru i Sarpsborg
Bygge ny bru parallelt med dagens. I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Utskifting og separering av VA-ledning i Opsund, trinn 4
Ledning Glomma og separering Opstad. Blir utført i 5 byggetrinn.
Etablering av fritidsboliger og utvidelse av småbåthavn m.m. i Sarpsborg kommune
Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, en videreføring og oppgradering av kyststien og utvidelse av eksisterende småbåthavn. Ca.6 hytter på F-5 Skar og 4-6 hytter på F-5 Værbau.
Separering av vann- og avløpsledninger i Brevik-området
Følgende veier er berørt: - Industriveien, - Henry Fyhns vei, - Vestengveien, - Klokkerveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.