Alle planlagte byggeprosjekter i Ringerike

E16 Høgkastet-Hønefoss og Ringeriksbanen, Hønefoss
Ca. 60 km forkortelse, vil gi ca. 50 min. kortere reisetid for Ringeriksbanen. 23-25 km veg Skaret-Hønefoss. 23 km lang togtunnel fra Sandvika til Sundvollen
Nybygg av boliger, næring, kontor og hotell i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Med 600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter næringsareal Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl.
Bygging av ny E16, Nymoen-Eggemoen i Ringerike og Jevnaker
Åsmund Pettersen & Sønn AS engasjert på arkeologiske registreringer. Tidligere Riksveg 35. Del av "ring 4". Ca 7 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
Total rehabilitering og utvidelse av Helgelandsmoen Næringspark i Hønefoss
Trinnvis utbygging. Soknedalsveien 5-27. Gnr/bnr: 49/209, 49, 84, 294, 203 m.fl. Næringsparkens bygningsareal er i dag rundt 30 000 kvadratmeter og det ligger et potensial med eksisterende og nytt på ca. 100 000 kvadratmeter.
Nybygg av lager og industri i Hønefoss
Totalt 13 tomter, 5 tomter gjenstår. Tomt 2: 4.430.000,- Areal: 5.401 kvm. Tomt 3: 4.590.000,- Areal: 5.399 kvm. Tomt 4: 4.690.000,- Areal: 5.518 kvm. Tomt 5: 4.950.000,- Areal: 6.033 kvm. Tomt 18: 4.200.000,- Areal: 4.575 kvm.
Ny 420 kV ledning fra Ådal i Ringerike kommune til Nes i Hallingdal
Flere alternativer, enten å bygge en ny forbindelse der dagens to parallelle 300 kV ledninger går, eller å bygge en ny 420 kV ledning parallelt med en eksisterende 420 kV ledning som går lenger opp på fjellet mellom Ådal og Nes.
Ny 420 kV ledning fra Hallingdal til Oslo
Statnett forventer ikke bygging av en ny ledning fra Hallingdal før i siste halvdel av utbyggingsperioden for Nettplan Stor-Oslo. Men Statnett ønsker å sette i gang prosessen med melding, konsekvensutredning og konsesjonssøknad tidlig fordi må forvente at det kan ta flere år fra melding sendes myndighetene før konsesjon for en ny ledning er klar.
Nybygg av forretning og flerbolighus på Øya i Hønefoss
Blokkene vil variere i høyde fra 3-9 etasjer.
Nybygg av boliger i Ringerike
Gnr/bnr 101/6, 7, 8, 9 og 10, 102/22, 102/190
Nybygg av blokkleiligheter i Ringerike kommune
Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33. Gnr/bnr 87/145, 87/412, 87/404, 87/347, 87/304, 87/375, 87/355, 87/370, samt deler av 87/1, 87/302, 87/65 og 87/305. 3-5 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 3
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av sykehjem i Ringerike kommune
Prosessveileder skal samarbeide tett med kommunens brukerrepresentanter i arbeidsgruppe og det er ønskelig med erfaring fra utvikling av brukerprosess/ rom- og funksjonsprogram for sykehjem eller tilsvarende prosjekter.
Utvidelse av hotell samt etablering av boliger og næring i Ringerike kommune
Ca. 30 leiligheter. Etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i dag og utvidelse av hotellet på parkeringsplassen som i dag ligger nord for hotellet. 101 rum. 700m2 næring. Det tilrettelegges for torg mellom bygningene.
Nybygg av boliger i Ringerike kommune
Ca. 20 daa. 50-70 boenheter. Planområdet omfatter eiendommene 47/85, 47/242, del av 47/236 (fotball-løkka), samt deler av Østmoveien.
Nybygg av næringsbygg samt til- og ombygg av leiligheter i Ringerike kommune
Thoresengården planlegges påbygget med 2 etasjer, og ny bebyggelse i 6 etasjer planlegges reist på parkeringsplass i bakgård. 11 leiligheter.
Utvidelse av industriområde i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Betonggjenvinning. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Nybygg av blokkleiligheter i Ringerike kommune
Byggene tenkes å ha 3 etasjer og innredet loft, saltak, parkeringskjeller og atkomst fra Lagesens gate.
Sanering av vann- og avløpsledning i Hallingby
Vidreføring av Nymoen-Hen avløpssanering.
Nybygg av næringsareal og boliger i Ringerike kommune
GBNR 37/64, 37/68 37/98 37/104 og 37/63. 3-5 etasjer. 5-6 huskropper. 4500-5050 BRA.
Etablering av et kunnskaps-/besøkssenter på Tyrifjorden, Ringerike
Kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier ser på mulighetene for å etablere et kunnskaps-/besøkssenter i tilknytning til våtmarksområdene i Tyrifjorden.
Nybygg av boliger i Ringerike kommune
Det planlegges for 21 nye boenheter fordelt på seksmannsboliger (12 enheter) og eneboliger i rekke (9 enheter). 2-3 etasjer.
Forberedende arbeid i forbindelse med bygging av E16 og Fellesprosjektet Ringeriksbanen, Hønefoss
Det er planlagt oppstart for forberedende arbeid for bygging av E16 og Ringeriksbanen. I området ved Snyta i Ringerike kommune innebærer dette blant annet: Gang- og sykkelveg langs Askveien og Busundveien med underganger under Askveien ved Snyta og Pålsgårdbakken/Dal. Strekningen Pålsgårdsbakken – Bærenga bygges som del av hovedanlegget for Fellesprosjektet (i samsvar med rekkefølgebestemmelse i vedtatt plan). Anlegg for å håndtere overvann. Ny vann- og avløpsledning langs Busundveien. Utbedring av Busundveien, noe ombygging av Askveien inkludert flytting av busslommer ved Snyta. Midlertidig anleggsrundkjøring i krysset mellom Askveien og Busundveien.
Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ringeriksbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utbedring av E16/Fv 290 (tidligere fv. 35) Hønefoss sentrum til sykehuset
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021-2022.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 6
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Ombygg og tilbygg av næringsareal i sentrum av Hønefoss
Gnr/bnr 318/482, 318/431 og 318/430
Nybygg av boliger i Hallingby
Ca 2 tomannsboliger og 6 eneboliger. 7 daa. Gnr/bnr 274/2, 274/48 og 274/35.
Riving og nybygg av boliger i Ringerike kommune
Etablering av frittliggende småhusbebyggelse og eventuelt noe konsentrert småhusbebyggelse.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Ringerike kommune
Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33. Gnr/bnr 87/145, 87/412, 87/404, 87/347, 87/304, 87/375, 87/355, 87/370, samt deler av 87/1, 87/302, 87/65 og 87/305.
Nybygg av reservevannkilde i Sokna
Det skal utføres søk etter mulige vannkilder i slutten av juni. Finner man en lovende kilde vil det etableres prøvebrønn. Denne brønnen må operere i ett år før eventuell ny vannledning inn til vannverket etableres.
Oppussing av ishall i Hønefoss
Ombygging og utvidelse med en isflate til.
Sikringstiltak for fire kvikkleiresoner i Ringerike kommune
Sikringstiltak for fire kvikkleiresoner: 864 Follumåsen, 870 Bråten, 1412 Mikkelsplassen Søndre og 1411 Mikkelsplassen Nordre. Hensikten med soneutredningene er å oppnå stabiliserende eller erosjonssikrende tiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.