Alle planlagte byggeprosjekter i Nordre Follo

Utvikling av ny bydel på Ski i Nordre Follo kommune
540 mål. Ca. 700 småhus og 1200 leiligheter.
Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde, trinn 2 m.fl.
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nybygg av boliger, dagligvarebutikk og barnehage på Trollåsen i Nordre Follo
Volvo-tomten. Ca. 450-500 nye boliger. 1000 m2 med næring. 3-5 etasjer. Trollåsveien og Mellomåsveien.
Nybygg av videregående skole sentralt i Ski
Intill 1100 stk elevplasser.
Nybygg av leiligheter, næring, kontor mm i Ski
Gnr/bnr 134/95, 134/112, 134/120, 134/123, 134/124, 134/187, 134/189, 134/208, 134/258 og 134/260.
Sentrumsutvikling av Ski stasjonsområde, trinn 1
LPO arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter. AART Arcitects og SLA landskapsarkitekter.
Nybygg av kultur og idrettbygg på Langhus i Ski kommune
Nordre Follo kommune vil overta Kultur- og Idrettsbygget etter ferdigstillelse.
Nybygg av boliger i Ski
Samarbeidsselskap NFG Holding AS.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av leiligheter i Ski
Planområdet utgjør del av områderegulering for Skiveien/Skrenten, felt BF, med tilgrensende vei og arealer på Kollen, eiendommene gnr/bnr 40/1044, 40/441, 40/547, 40/387, 40/416, 40/394, 40/283, samt deler av 40/822 og 40/757. Skiveien 55,57, 59,61,63,65. Det varslede planområdet er ca. 40 100 m² stort og er i dag regulert til kombinert byggeformål. Felt BF nord for grøntdrag: 4000 BTA, 3600 BRA, ca 45 leiligheter. Felt BF sør for grøntdrag: BTA 5000, BRA 4500, ca 45 leiligheter.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger og barnehage m.m i Ski
Gnr/bnr: 137/625, 137/626 mfl.
Nybygg av boliger i Kolbotn
Søndre Skrenten 7, gnr 240 bnr 822, Nordre Skrenten 4, gnr 240 bnr 576, Skiveien 51, gnr 240 bnr 461, samt eiendommene 40/68, 40/70, 40/154, 40/155, 40/166, 40/478, 40/479, 40/574, 40/753, 40/757, 40/884, 50/20 og 50/29. P
Nybygg av blokk, servicebolig for eldre mm i Ski
Ca. 175 daa. Gnr/bnr 141/1 og 2
Nybygg av leiligheter i Ski
3 mål. Bygg A, B og D. 3 boligblokker med 5 etasjer og en boligblokk med 6 etasjer.
Utvidelse av industribygg på Langhus i Nordre Follo kommune
Snipetjernveien 3 og 9. Tilbygg på ca. 3600 m2 til Snipetjernveien 3 og et tilbygg på ca. 1800 m2 til Snipetjernveien 9, til sammen 5400 m2.
Nybygg av leiligheter i Ski
46 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Ski, trinn 2 m.fl.
Utbygging på ca. 180 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen. Tidligere prosjektnavn Kirkeveien, kvartal 6.
Nybygg av leiligheter og næring i Kolbotn
Ca. 40 leiligheter og en del næring.
Nybygg av kontor, lager mm i Nordre Follo kommune
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføringen av et nytt kontorbygg i sør, med minilager i deler av første etasje. Hensikten er også å oppgradere uteområdet og etablere torg mellom eksisterende og ny bebyggelse. Det er ikke tenkt endringer på den eksisterende bygningen. Gnr/bnr 239/128, 239/803 og deler av 239/132 og 250/39. Ca. 19,3 daa.
Oppgradering og utvidelse av nærings- og kontorbygg i Nordre Follo kommune
Området består i dag av et eksisterende næringsbygg (Skeidar/Kiwi) med parkering.
Nybygg av helsehus, dagligvarebutikk og leiligheter i Nordre Follo kommune
Planforslaget vil legge til rette for to bygg med fire etasjer hver. Ett av byggene vil bli et «helsehus» for helserelaterte tjenester. I det andre bygget er det planlagt butikk med dagligvarer. I de tre andre etasjene blir det ca. 15 leiligheter.
Nybygg av boliger i Kolboten
28 boenheter fordelt på ett leilighetsbygg på fire etasjer og 14 rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Ski
Nordbyveien 14-28.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av flerbolighus og næring i Oppegård
Næring i 1. etasje. Ca 1800-2000 m2.
Nybygg av leiligheter i Ski, trinn 1
Utbygging på ca. 180 boliger. Samarbeidsprosjekt. Kirkeveien Utbyggingsselskap AS eies til 50% av Selvaag Bolig og 50% av AF Gruppen. Tidligere prosjektnavn Kirkeveien, kvartal 6.
Nybygg av boliger i Nordre Follo kommune, trinn 2
Eneboliger i kjede, tomannsboliger og rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Ski
En stk 2-mannsbolig og rekkehus med 4 boenheter, totalt 6 boenheter
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Roald Amundsens vei. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utvidelse av ungdomsskole i Nordre Follo kommune
Utvides med en base og spesialrom.
Nybygg av barnehage i Vevelstad
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Det nye barnehagen bør plasseres sentralt og nær eksisterende boliger og nye boliger. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Langhus
Den nye barnehagen bør lokaliseres i boligområdet øst for Langhus skole, med kort avstand til nærliggende friområde. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Ski øst
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Kostnad er ukjent.
Ny- eller tilbygg av barnehage på Bøleråsen i Ski
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. Ny barnehage til ertatning for Bøleråsen barnehage. Det kan skje ved utvidelse av eksisterende tomt. Kostnad er ukjent.
Nybygg av barnehage i Hebekk
Tidlig prosjekt. Rapport om barnehagekapasitet i Ski by. 5 avdelnings barnehage. Gjerne lokalisert i Myrveien. Kostnad er ukjent.
Nybygg av omsorgsboliger i Nordre Follo kommune
Etablering av botilbud med heldøgns helse- og omsorgstjenester for eldre på tomten til tidligere Follo barne- og ungdomsskole.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging avskoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 1372 (tidligere fv. 31) i Ski kommune
850 meter. Nytt fortau langs Oppegårdveien fra Dalskleiva til Langhusveien.
Etablering av va-ledninger i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Utvidelse av industribygning og kontor ved Skiveien, Kolbotn
Gnr/Bnr: 40/774, 40/1007, 40/1051, 40/1052.
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
Nye VA-ledninger på Langhus i Nordre Follo kommune
Bygges i samband med ny svømmehall.
Nytt fortau i Ski
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ensidig fortau langs sydsiden av Humleveien på gnr/bnr 129/426 og 427 og langs østsiden av gnr/bnr 129/348 Sørjordet m. fl. i Nordre Follo kommune. Størrelsen på planområdet er ca. 4 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.