Alle planlagte byggeprosjekter i Nesbyen

Nybygg av gondol fra Nesbyen sentrum til Syningen på Nesfjellet
Gondolens bunn- og toppstasjon omfatter gnr./bnr. 70/33, 71/99, 2214/1, 1007/1, 71/100, 71/109, 79/202, 76/165, 79/107, 79/168, 79/169, 77/27, 71/1, 76/59, 79/23, 81/5, 74/1, 52/20, 76/56, 72/9 og 56/201.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Nesbyen kommune
gnr/bnr: 62/106, 62/107, 62/108, 62/109, 62/110, 62/111, 62/112, 62/130, 62/131, 62/133, 62/134, 62/135, 62/136, 62/137, 62,138, 62/139, 62/140, 62/141, 62/142, 62/143, 62/144, 62/158, 62/159, 62/160 og 62/266.
Nybygg av leilighetsområde med boliger og sportshotell i Nesbyen
Arbeidet går ut på å utarbeide en detaljreguleringsplan for eiendommene gnr. 77 bnr. 10, 12, 131 og gnr. 42 bnr. 1. Innenfor planområdet foreslås det i hovedsak å regulere til boligformål med tilhørende infrastruktur og uteareal. Det er også lagt inn i planområdet et næringsareal for bebyggelse av et mindre sportshotell.
Nybygg av fritidsboliger i Volelie, Nesbyen
Planområdet er ca. 42 daa. 15-20 nye fritidstomter.
Nybygg av fritidsboliger i Nesbyen
Planområdet ligger mellom Myking og Grønhovd i Nes Nordmark, like vest for Ranten Hotell. Planområdet er på til sammen ca. 66 daa.
Nybygg av hyttefelt i Nesbyen
Gnr/Bnr 45/23, 45/24 og 78/317
Rehabilitering av VA-ledningsanlegg i Nesbyen kommune
NO-Dig. Rehabilitering av Nesbyen kommune sitt VA-ledningsnett i områdene: Entreprise 1 (E1) - Steinmogutu - Steinmogutu – Alfarvegen og opp Sjåheimvegen til Elvefaret Barnehage. - Innvendig rørarbeid for nytt brannvannsuttak på Nesbyen brannstasjon. - I E1, vil det være et opsjonskapittel for etablering av kommunal tømmestasjon for bobiler og vannpost ved brannstasjonen. - I forbindelse med VA-rehabilitering av Steinmogutu, skal bygges veg, fortau, belysning. Entreprise 2 (E2) - Høva. Hovedsakelig planlegges det å legge nye vannledninger i dimensjonene Ø90, 110, 125, 160,180, 200, 225 og 250 PE, spillvannsledninger i dimensjonene Ø 110, 125, 160 og 200 og overvannsledninger i 110-225 PP / PE, 400 DVI. Prosjektet involverer konvensjonell graving, No-dig løsninger som boring, trekking, og blokking vil også komme til anvendelse.
Utskifting av vannledning og avløpsledning i Nesbyen kommune
Utskiftning av vannledning Fra Grimsgårdvegen, Soleievegen, Symrevegen og Brattestø-jordet. Utskiftning av avløpsledning Avløpsledning utskifting i Grimsgårdvegen, Soleievegen, Symrevegen og Brattestø-jordet.
Utskifting av vannledning og avløpsledning i Nesbyen kommune
Utskiftning av VA-ledning Fra Tøllemovegen over jernbane forbi Defa, Fra Defa over jernbane til Tyrivegen, Lyngvegen til Konglevegen Elvekryssing i Hallingdalselva v/Østenfor hotell
Utvidelse av masseuttak i Rukkedalen, Nesbyen
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av dagens driftsområde, slik at uttaket kan fortsette og levere masser i forskjellige fraksjoner til bygge- og anleggsprosjekter i nærheten. Størrelsen på det nye uttaksområde vil bli ca. 42 daa i tillegg kommer areal til omlegging av veg med tilhørende skjermingssone. Volumet i antall faste m3 fjell vil bli beregnet når uttaksretning, bunnkote m.m. er fastsatt. Foreløpige beregninger viser at uttaksområdet vil kunne gi ca. 800 000 m3. .
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsboliger i Volelie, Nesbyen
Planområdet er ca. 42 daa. 15-20 nye fritidstomter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsboliger i Nesbyen
Planområdet ligger mellom Myking og Grønhovd i Nes Nordmark, like vest for Ranten Hotell. Planområdet er på til sammen ca. 66 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.