Alle planlagte byggeprosjekter i Lier

Etablering av fjordby på Lierstranda og Brakerøya
Arbeidet med områderegulering utføres av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. 720 måneder byggetid. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger. Totalt 940.000 m2 BRA.
Nybygg av næring og boliger i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Drammen Helsepark AS eies 50/50 av Eidos Eindomsutvikling AS og Bane Nor Eiendom AS.
Nybygg av boliger og næring på Lierstranda i Lier kommune
Ca. 500-600 boliger og ca. 5.000 kvadratmeter næring.
Nybygg av boliger og park m.m. i Lier
Eiendommen ligger et steinkast fra nytt sykehus og jernbanestasjonen på Brakerøya, mellom Lier og Drammen.
Nybygg av boligområde i Lier kommune
Det planlegges for 50 rekkehus, 17 eneboliger og rundt 110 enheter i leilighetsbyggene. Småhusene oppføres typisk med to etasjer over bakken.
Nybygg av verksted, vaskehall, kontor og lager m.m. i Lier
Mellom 6000-7000 m2. Gjellebekkstubben 2 og 6.
Nybygg av ungdomsskole på Høvik i Lier
540 stk elever. Bygging av ny skole kan gjøres i to byggetrinn, der første byggetrinn bør være ferdig innen 2027.
Nybygg av kontor i Lierstranda fjordby på Brakerøya
1 huskropp ihop med Bygg 3 A, Hotellet som er 3 sammenbygde huskropper.
Nybygg av boliger på Øvre Justad
Ca 80-90 boliger. Mest eneboliger og rekkehus med enstaka mindre leilighetsbygg. Del av gnr/bnr: 82/1
Etablering av ny hovedvannforsyning i Lier kommune
Planområdet strekker seg fra Kleivdammen til Liertoppen, via Egge, Lyngåsåsen, Haugerud og Gjellbekk. Ny vannledning vil bli ca. 8 km lang.
Etablering av ny vannbehandlingsanlegg i Lier kommune
Planområdet strekker seg fra Kleivdammen til Liertoppen, via Egge, Lyngåsåsen, Haugerud og Gjellbekk. Ny vannledning vil bli ca. 8 km lang.
Videre utbygging av sykehjem i Lier, fase 3
Gnr/Bnr: 95/131, 95/119, deler av 95/1.
Nybygg av boliger ved Lier sykehus, trinn 4
Gnr/bnr: 95/131, 95 /140. Ca. 100 m2/enhet.
Nybygg av industribygning, lager og kontor i Lierskogen
Gamle Drammensvei 152-160. Gnr/bnr: 159/10, 46, 60, 61, 32.
Nybygg av bofelleskap for personer med spesielle behov i Lier
Gnr/bnr: 30/7, 2022/1, 30/46, 30/47, 30/48, 30/53, 30/69.
Nybygg av rekkehus på Kjenner i Lier kommune
Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse på eiendommen 163/192 og utfartsparkering for bruker av Kjekstadmarka på eiendommen 163/1. Adkomst til boligområdet og utfartsparkeringen vil mest sannsynlig være fra en felles avkjøring fra Østre Kjenner vei.
Nybygg av fjernvarmesentral i Lier kommune
Erstatte de tre små anleggene med en større varmesentral plassert sør for Hegg Gartneri. Et større anlegg får bedre røykgassrensning, bedre forbrenning, kan bruke et fuktigere brensel og gir en økt leveringssikkerhet. Søkt produksjon 15,52 GWh. Søkt effekt 9,70 MW.
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt. Fra investeringsbudsjett 2018-2021
Utvidelse av idrettshall og garderobeanlegg m.m. ved idrettshall i Lier kommune
Reistad IL/Reistad Arena AS ønsker å utvide dagens idrettshall med ny håndballflate, nye garderobefasiliteter m.m.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass. Gnr/Bnr: 39/120, 39/121, 43/18 og 42/143.
Utvidelse-og ombygg av barneskole mm i Lier
Oppussing av 140 m2 personalgarderobe/toalett, 10 m2 SFO-toalett, 50 m2 sløydsal og 20 m2 lydisolering av kontorer og møterom.
Utvidelse av tennishall i Lier kommune
Utvidelse av tennishall.
Utvidelse av håndballflate og garderobe i Lier kommune
Utvidelse av håndballflate og garderobe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.