Alle planlagte byggeprosjekter i Ås

E18 Vinterbro-Bjørvika, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt. Investeringsbehov fram mot 2050.
Nybygg av boliger i Ås
900-1000 stk boenheter. 270 daa.
Nybygg av boligområde i Ås
360-400 boenheter.
Nybygg av storhandel i Ås
Gnr/bnr: 104/46, 47 48. kveldroveien 43–49.
Nybygg av boliger i Ås
Forslaget berører eiendommene 61/75, 61/75, 61/76, &1/77, 61/78, 61/79, 61/195, 61/229, 61/225, 61/170, 61/241, 61/244 og 61/282 innenfor felt B1 i områdeplanen, samt tilgrensende veiarealer og grønnstruktur mellom felt B1 og Grønnslett i nordøst. Berørte addresser er Langbakken 34, 36, 38, 40, 42a, 42b, 44 og Myrveien 4, 6, 12, 17 og 18.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca. 97 daa. Trinnvis utbygging. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Nybygg av boligområde på Vollskogen i Ås kommune
BKS1 = Atriumhus, 34 boenheter, 2 etasjer. BKS2 = Atriumhus, 21 boenheter, 3 etasjer. BKS3 = Rekkehus, 16 boenheter, 3 etasjer. BKS4 = Rekkehus/kjedehus, 34 boenheter. BKS5 = Rekkehus, 13 boenheter, 3 etasjer. BKS6 = Atriumhus, 34 boenheter, 2 etasjer. BFS1 = Enebolig, 18 boenheter, 2 etasjer. BFS2 = Enebolig, 18 boenheter, 2 etasjer. BFS3 = Tomannsbolig, 12 boenheter, 2 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Ås, trinn 2
BREEAM-NOR. Brekkeveien 17-19 - Maxbotomta, trinn 2
Nybygg av boliger, forretning og tjenesteyting i Ås kommune
Forretning/tjenesteyting i 1. etasje.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Solberg Øst i Ås kommune, trinn 2
60 leiligheter og 40 rekkehus i trinn 2. Totalt ca 300 boenheter på området.
Nybygg av boliger og næring i Ås
Privat grunneier. GNR/BNR: 103/165, 3, 4. Det planlegges 45-55 boenheter med tilhørende uteareal. Parkering legges under bakken med innkjøring fra Nygårdsveien. Det reguleres 2 000 m2 kombinert bebyggelse og anlegg hvor det kan etableres kombinasjon av forretning med plasskrevende varer, industri og lager med tilhørende administrasjon. Kontor og detaljhandel tillates ikke. Både bolig- og næringsbebyggelsen er på tre etasjer over terreng.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Ca. 97 daa. Trinnvis utbygging. Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for leiligheter i blokk på ett del-felt.
Nybygg av leiligheter med tilhørende gang- og sykkkelvei og grøntareal i Ås kommune
Sagaveien 12, 14 A og 14B, Moerveien 15A. Moerveien 15B, 15C og 17. 2-3 etasjer mot Sagaveien, og 3-4 etasjer mot Moerveien. Gnr/brn 42/15, 54/28, 54/17, 54/18, 54/356, 54/330, 54/105.
Etablering av boliger og næring i Ski, trinn 1
93 st ladestasjoner. Plussboliger. Hus S1, S6 og S8.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Forslagsstiller ønsker å bygge ca. 60 boenheter på feltet, fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. Byggehøyde foreslås i tre etasjer, med parkering primært i parkeringskjeller. Atkomst fra nyetablert forlengelse av Grunnfjellsveien.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Planområde (BAA1) ca 11 daa.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Cirka 50 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Ås kommune
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av boliger i Ås kommune, trinn 5
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av boliger i Ås kommune, trinn 4
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Nybygg av boliger i Ås kommune, trinn 3
Prosjektet vil bestå av rekkehus og atriumhus i trebebyggelse i størrelse fra omtrent 74 kvadratmeter til rundt 185 kvadratmeter, med forskjellige fasademateriell. Totalt 138 leiligheter fordelt på 6 byggetrinn på felt B2.
Etablering av boligbebyggelse i Ås kommune
Ca. 75 boenheter. Ca. 78 daa.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av infrastruktur for boliger i Ås kommune
Infrastruktur for ca. 60 boenheter.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Utvidelse og rehabilitering av barnehage i Ås
Tidlig planlagt prosjekt. Ikke vedtatt. Omfang er ikke fastsatt. Antatt start.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 4 i Ås kommune
0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utvidelse av renseanlegg med nytt nitrogenrensetrinn i Ås
Nordre Follo RA IKS skal øke nitrogenfjerningskapasiteten på anlegget ved å bygge nytt nitrogenrensetrinn i eget nytt bygg. Eksisterende nitrogenrensetrinn skal tas ut av drift og konserveres i noen år. 7 entrepriser: M1Prosess/maskin M2Øvrige maskininstallasjoner B1Bygningsmessige arbeider E1Elkraft E2Driftskontroll/automasjon V1Varme- og sanitæranlegg V2Ventilasjonsanlegg
Ombygg av barnehage i Ås kommune
Tilpasse barnehagen for barn med funksjonsnedsettelse.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 56 i Ås kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 4 i Ås kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av gangvei i Ås
Gnr/bnr: 42/1, 6, 1/220, 207 og 302.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 56 i Ås kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 56 i Ås kommune
2,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 152 i Ås kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 152 i Ås kommune
0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.