Alle planlagte byggeprosjekter i Porsgrunn

Nybygg av jernbane i Porsgrunn
59km. Porsgrunn til Gjerstad.
Ny vegforbindelse mellom riksveg 36 og E18 i Porsgrunn
Ny rv. 36 fra ny E18 til rundkjøringen på Skyggestein. Riksveg 36 er en viktig vegforbindelse mellom E18 og E134.
Nybygg av boliger og næring på Vestre Brygge i Porsgrunn
Ca. 250 boliger. Riving er ikke besluttet, avhenger reguleringsplan.
Videreutvikling av nærings- og boligområde ved Porsgrunnselva i Porsgrunn kommune
Private grunneiere. Uklart hvem som vil utvikle område som byggherre.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 2
Grenlandsporten. Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av boliger og næringsareal i sjøkanten på Trosvik i Brevik
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en blanding av boliger og nærings/kontorformål, med bebyggelse i 3-8 etasjer. Gbnr. 83/196 og 83/203
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
Grenlandsporten. Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
Ca. 39 daa. Det ønskes å legge til rette for leilighetsbygg (ca. 80 boenheter) og konsentrert småhusbebyggelse (ca. 13 enheter). Det foreslås 5 og 6 etasjer på leilighetsbygga med de høyeste byggene i senter og nedtrapping mot nord og sør. Leilighetene legges inn i terreng og vil ta opp en etasje inne i byggene slik at etasjene over bakkenivå i vest blir 4 og 5 etasjer. Planen vil også sikre turveg langs elva for allmennheten. Det er ønskelig å tilrettelegge for småbåthavn.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 3
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker. Antall boenheter på trinn 3 er ca 50-60 stk.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 2
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker. Antall boenheter på trinn 2 er ca 50-60 stk.
Nybygg av boliger på Vessia i Porsgrunn, trinn 5 m.fl.
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av vedlikeholdssenter i Porsgrunn kommune
Det skal bygges et fire etasjers bygg (vedlikeholdssenter) bestående av verksteder på plan 1, en mesaninetasje for verkstedkontorer i plan 2, en kontor- garderobe- og kantineetasje på plan 3, og teknisk rom på plan 4, på til sammen ca 4000m2. Byggets bæresystem vil være i stål og betong, bla yttervegger i betongelementer i plan 1 og hulldekker i alle etasjer over plan 1. All teknisk infrastruktur i bygget skal medtas inkl. rørsystem i verkstedene for sveisegass og fram til egen gassbu (sveisegass-sentral) 10 meter fra yttervegg. I verkstedene skal det leveres og monteres traverskraner.
Nybygg av leilighetsbygg og tomannsbolig på Kjølnes i Porsgrunn
Gnr/bnr: 200/4134 og 200/764. 22 boenheter i to leilighetsbygg i to og tre etasjer, og en 2-mannsbolig.
Nybygg av leiligheter i Porsgrunn, trinn 3
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker med tilhørende uteareal og parkering i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 16 daa. og ligger mellom Vestheimvegen og Elvegata rett nord for Lahelle.
Nybygg av eneboliger i Porsgrunn, trinn 2
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av eneboliger i Porsgrunn, trinn 1
Gnr/bnr: 123/10, 123/742 og 123/13.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 250 meter lang. 18 byggemåneder.
Etablering av næringsvirksomhet på Prestmoen, Moheim
Gnr/bnr 43/393 og del av gnr/bnr 43/343. Ca 20 daa.
Ombygging av kryss i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Nybygg av leiligheter og butikk i Porsgrunn
3 etasjer med leiligheter og 1 etasje med næring.
Utfylling av sjø ved Herøya industripark i Porsgrunn
Planområdets utstrekning er ca. 820 daa.
Nybygg av boliger i Porsgrunn kommune
2-3 etasjer. 14-17 boenheter.
Etablering av fornminnepark og omlegging av veg ved E18 i Porsgrunn
Etablering av fornminnepark ved Herregårdsbekken og omlegging av Nystrandvegen.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, trinn 4
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Utvidelse av gravlund i Porsgrunn
30 mål og rundt 2500 gravplasser. Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl. Nye Eidanger sandtak.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, trinn 3
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av småhus på Vessia i Porsgrunn, trinn 2
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Ombygg fra garderobe til kontorbygg på Kjølnes i Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune skal bygge om tidligere garderobe i nedlagt svømmehall på Kjølnes til kontorer for Vestfold og Telemark Idrettskrets. Bruksareal: 600-700 kvm
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Heistad
Planområdet er på ca. 16 daa. 4 Eneboliger. 2 tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus på Heistad i Porsgrunn
Regulert til boligformål. 6-8 leiligheter. 1285 m2 selges til boligformål.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21. 8 stk leilighetsenheter.
Ombygg av postkontor/trykkeri til leiligheter i Brevik
Gnr/ bnr. 81/1, 2, 151, 142, 169.
Nybygg av småhusbebyggelse i Bergsbygda
Planlegges for ca 25 tomter.
Utvikling av knutepunkt med løsninger for transport, byrom, boliger mm i Porsgrunn
Planområdet er ca. 400 daa i utstrekning og omfatter eksisterende kollektivknutepunkt med togstasjon og bussterminal med omkringliggende områder langs jernbanen og Fv. 32.
Etablering av park m.m. i Porsgrunn kommune
Planområdet er på ca. 43,9 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å kunne åpne nedre del av Klyvebekken. Denne ligger i dag i kulvert fra Vestsiden skole og ned til Porsgrunnselva. Det planlegges å tilrettelegge for et åpent og tilgjengelig parkdrag i forbindelse med åpning av bekken, med blant annet offentlige og tilrettelagte parker ved Kirketjernet og ved utløpet til Porsgrunnselva.
Etablering av infrastruktur for nybygg av konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker med tilhørende uteareal og parkering i Porsgrunn
Planområdet er på ca. 16 daa. og ligger mellom Vestheimvegen og Elvegata rett nord for Lahelle.
Etablering av råstoffutvinning ved Langangen i Porsgrunn
Uttak av Larvikitt. Det vil antagelig tas ut masser i størrelsesorden 3,5 – 4mill. m3.
Etablering av massdeponi på Pasadalen i Porsgrunn
Gnr/bnr: 46/325, 50/151 mfl. Deponi av rene masser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.