Alle planlagte byggeprosjekter i Nome

Nybygg av boligområde i Nome kommune
Utbygging av både frittliggende og konsentrerte boliger. 25-30 boenheter med tilkomst fra Tyrivegen (fv 3314) via Bjervagate. Ca. 50 daa. Planområdet omfatter både selve utbyggingsområdet, tilkomst fra Tyrivegen via Bjervagate og forbindelse via eksisterende jernbaneundergang ut til Svenskerudvegen for gående og syklende.
Etablering av boliger i Nome kommune
Delvis byggeklare tomter.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Etablering av ny portal langs Fylkesveg 3320 i Nome
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde i Nome kommune
Opparbeidelse av infrastruktur til ca. 25-30 boenheter.
Nybygg av boliger i Nome
Endringsforslag legger opp til flytting av vendehammeren med gangveg i sørvestlige retning og en formålsendring fra veg til bolig.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ulefoss
Infrastruktur for ca 20-30 hyttetomter.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Hollavegen: Fra høydebassenget i krysset Neperud/Hollavegen til Hollavegen 51. Lengde ca. 550 meter.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Neperud 2: Fra inngang gravplass til kum på parkeringsplassen ved Holla skole. Lengde ca. 450 meter.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Bergegata, Helgeroa og Hekkvegen: Bergegata fra kryss mot Hollavegen til kryss Hekkvegen, lengde ca. 110 meter. Hekkvegen, lengde ca. 190 meter. Helgeroa, lengde ca. 125 meter.
Sanering av eksisterende VA-ledninger og fjerning av private slamavskillere i boligområde i Ulefoss
Hollavegen – Prestegårdsalleen: Fra Holla Gård til kum ved Kirkebakken 57. Lengde ca. 600 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.