Alle planlagte byggeprosjekter i Larvik

Ny bydel ved Martineåsen i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Nybygg av boligområde i Larvik
Ca. 800 boenheter. 160 daa.
Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Utvidelse av renseanlegg med anlegg som fjerner nitrogen ved biologiske prosesser.
Entreprise M1: Vannbehandling- biotrinn og separasjon Entreprise M2: Vannbehandling- innløp og forbehandling Entreprise M3: Biogassanlegg og sluttavvaning Entreprise M4: Fortykkermaskiner, bygningsmessige arbeiderAdministrasjonsbygg og fortykkerrom Entreprise B2: Bygningsmessige arbeider- tilbygg og rehabilitering av eksisterende prosessanlegg Entreprise E1: Elkraft Entreprise E2: Driftkontroll og automasjon Entreprise V1: Varme og sanitær Entreprise V2: Ventilasjonsanlegg
Nytt undervisningsbygg for videreutdanning i Larvik
Et nasjonalt senter for videreutdanning.
Nybygg av temapark på Lillejordet i Larvik
Gnr/bnr: 4048/1, 4050/12, 4048/4, 4048/2, 4048/60, 4048/74, 4048/78, 4048/75, 4048/88, 4048/73, 4048/155, 4048/50, 4047/1, 5019/1, 4047/1, 5055/1, 4048/5, 4048/110, 4048/9, 4047/107, 4047/2, 4047/108, 4047/109. BTA: 10.000-14.000 m2
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 2 m.fl.
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av boliger på gamle Nanset skole i Larvik kommune
Oberst Peters vei 6, Meldalsvei 6 og Nansetgata 83. 67 leiligheter i blokkbebyggelsen og 9 rekkehusleiligheter. 2-5 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Larvik
Planens hensikt er å legge til rette for boligutvikling på Sophus Bugges vei 11,13 og 15 og samtidig sikre et godt bomiljø med lekeplass og uteoppholdsarealer. Det skal tilrettelegges for nye ca. 60 nye leiligheter i blokkbebyggelse. Samt utleieleiligheter i deler av bebyggelsen og rom/lokaler for fellesfunksjoner i sameiet, som del av boligbebyggelsen. I tillegg skal eksisterende 24 leiligheter beholdes.
Ny- og ombygg av legevakt og omsorgsplasser m.m. i Larvik kommune
Ca. 36 daa. Ny legevakt og 64 nye omsorgsplasser.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Nybygg av blokkbebyggelse i Larvik, trinn 3
Totalt ca 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger i Larvik kommune
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Nybygg av blokkbebyggelse og hele/deler av parkeringskjeller i Larvik, trinn 2
Totalt ca 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger i Larvik kommune
5 stk 4 mannsboliger og 7 stk boliger i rekke. Det er også planlagt at seksjonere alle hyblene til studioleiligheter og bygge på 1 til 2 etg og et tilbygg. Her vil det da bli 15 leiligheter med parkering i 1 etg på tilbygget.
Nybygg av eneboliger i Larvik kommune
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Etablering av boliger på Guriskogen / Valby i Larvik
Gnr/bnr: 1028/130 , 1028/91. Nytt boligområde som vil består av eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik, trinn 4
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 1
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av boliger i Larvik
30 boenheter fordelt på 16 eneboliger, 12 leiligheter og en 2-mannsbolig.
Etablering av lasteterminal for togtransport på Sikatomta i Larvik
Ny lasteterminal for togtransport på Sikatomta. Terminalen etableres oppå eksisterende masser på stedet.
Nybygg av hytter i Larvik kommune
Ca. 20 daa. 15-20 enheter.
Nybygg av barnehage på Tun i Larvik
Fra investeringsbudsjett
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Larvik
Infrastruktur for ca. 800 boenheter. 160 daa.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larvik, trinn 1
Totalt 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av boligområde i Nevlunghavn, Larvik
Planområdet er ca. 1,7 daa.
Nybygg, ombygg og tilbygg av boliger i Larvik
6 mannsbolig på Meldals vei 18 og Roald Amundsens vei 4A. Ombygg og tilbygg av 12 leiligheter Nansetgata 95 og 99.
Nybygg av kolonihager og aktivitetspark på Brunlaskogen i Larvik
Bygging av kolonihager, parsellhager og aktivitetspark med tilhørende støttearealer.
Etablering av Colin Archer-senter på Tollerodden i Larvik kommune
Ca. 13 daa. Tollerodden Skottebrygga og Larvik gjestehavn.
Etablering av rundkjøring mellom Fv. 3034 Sørlandske hovedvei og Fv. 256 Hedrum Ravei i Larvik kommune
Hovedformålet med planen er å etablere en rundkjøring mellom fv3034 Sørlandske hovedvei og fv256 Hedrum Ravei, som kan gi direkte adkomst for tungtrafikk til fabrikkområdet til Bergene Holm. Det kan gi en forbedret trafikksituasjon og økt trafikksikkerhet i området. Planarbeidet skal også se på muligheten for å endret adkomst til fabrikkområdet i sør. Avgrensningen av næringsområdet skal vurderes justert mot nord og vest. I planarbeidet skal det også sees på muligheten for å etablere en, parkeringsplass for busstoppested ved E18.
Etablering av frilufts-scene og tribune m.m. i Larvik kommune
Etablering av frilufts-scene, permanent tribune, toaletter, lagerrom m.m.
Utvidelse av aktivitetsområdet ved gamle E18 i Larvik kommune
Etter at deler av E18 i Larvik ble lagt i tunnel, fra Bommestad til Farriseidet, ble strekningen re-etablert av Statens Vegvesen og delvis gjort om til turvei/rulleskitrasé/skiløyper vinterstid. Arealet ble overtatt av Larvik kommune i 2021. Videre står det igjen noen ubenyttede arealer fra E18, i området tilknyttet Månejordet og Lovisenlund, sammen med uetablerte arealer på Månejordet/Lovisenlund. Larvik kommune ønsker nå å se på hvordan disse arealene kan benyttes for en utvidelse av aktivitetsområdet.
Forberedende arbeider i forbindelse med nytt renseanlegg i Larvik kommune
Det skal bygges nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. Prosjektet omfatter nytt renseanlegg i Kvelde, ca. 17.700 m grøft med ledningsanlegg, 11 stk. pumpestasjoner, 1 trykkøkningsstasjon, sanering av 3 stk. renseanlegg (Steinsholt, Hvarnes og Kvelde) Disse erstattes med pumpestasjoner. Det vil bli legging av ca. 3700 m vannledning i grøft sammen med avløpsledning, samt bytte ca. 480 m eks. vannledning ved Hvarnes. Nytt garasjebygg på ca. 80 m2 skal også bygges ved det nye renseanlegget.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, Larvik
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Kjoseveien, Skyveien, Vassvikveien.
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Mørjevegen, Tveidalsveien.
Etbalering av bredbånd i Larvik kommune
Hybbestadveien, Lindhjemveien, Skallebergveien, Tveitegata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.