Alle planlagte byggeprosjekter i Bamble

Utvidelse av nytt industriområde for batterifabrikk, Tråk Vest for Fv353 i Bamble
Gnr/bnr 4/5, 5/1, 6/1, 7/2, 8/1 og 353/1. ca. 3.700 daa. ca. 3.700 daa. Ca 3700 daa. Hensikten med planen er å etablere en batterifabrikk.
Nybygg av boligområde med infrastruktur på Grasmyr i Bamble kommune
80-100 stk boenheter. Gnr/bnr: 26/1, 26/95, 26/97 og 26/100.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 5 m.fl.
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 4
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. En tomt gjenstår.
Utvikling av eiendom i Stathelle
Eiendommen inneholder 26 bygninger med ett samlet BTA på ca. 7975 m2. Tomten er selveiet og er på ca. 55 420 m2.
Nybygg av boligområde i Bamble kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter. Ca 40 båtplasser.
Ombygg av renseanlegg i Langesund
Prosjektet omfatter bygging av biotrinn.
Nybygg av boligområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Etablering av gang- og sykkelløsning langs Fylkesveg 363 (tidligere E 18) i Bamle
Gang- og sykkelløsning på to strekninger langs fv. 363 (tidligere E 18) fra Bamble kirke til Grindbakken. Planen vil omfatte en gang og sykkelløsning fra Bamble kirke til den gamle avkjøringen til Valle, og en gang og sykkelløsning fra Åbykrysset til Grindbakken. Hensikten er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Det er ønskelig med fullgod gang- og sykkelveg på begge strekningene, men lokale tilpasninger kan gjøres.
Ombygg til fritidsboliger på hotell i Langesund
Gnr/bnr: 106/364, 945 og 352.
Nybygg av høydebasseng på Kjerra/Tveten
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Kjerra/Tveten. Bassenget skal ha et volym på 1 500 m3, og med et vannspeil på kr. 90-100. Bassenget vil sørge for stabil og sikker vannforsyning langs hele kysten, tilbake til Rugtvedt og opp mot Rønholt- Feset- Langrønningen. Tiltaket inkluderer nødvendig ledningsnett.
Utvidelse av høydebasseng i Langesund
Høydebassenget på Synken skal utvides med 3 000 m3. Utvidelsen skal etableres som et nytt basseng ved siden av det eksisterende.
Utvidelse av høydebasseng i Langesund
Høydebassenget på Asdalseter skal utvides med 3 000 m3. Utvidelsen skal etableres som et nytt basseng ved siden av det eksisterende.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Nybygg av høydebasseng på Åstadheia, Stathelle
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Åstadheia. Bassenget skal ha et volym på 2 000 m3, og med et vannspeil på ca. kt 80. Bassenget vil bli et viktig punkt i vannforsyningen langs kysten og vestre deler av kommunen. Ledningsnett er allerede etablert, så tiltaket inkluderer kun høydebassenget.
Nybygg av sjøledning mellom Bamble og Porsgrunn over Frierfjorden
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Nybygg av vannledning mellom Bamble og Porsgrunn over Frierfjorden
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Opparbeidelse av parkeringsplass og adkomstvei for hytteområde i Bamble
Lokale tilpasninger og optimalisering av området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.