Alle planlagte byggeprosjekter i Bamble

Utvidelse av nytt industriområde for batterifabrikk, Tråk Vest for Fv353 i Bamble
Gnr/bnr 4/5, 5/1, 6/1, 7/2, 8/1 og 353/1. ca. 3.700 daa. ca. 3.700 daa. Ca 3700 daa. Hensikten med planen er å etablere en batterifabrikk.
Nybygg av boligområde med infrastruktur på Grasmyr i Bamble kommune
80-100 stk boenheter. Gnr/bnr: 26/1, 26/95, 26/97 og 26/100.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt. 2 tomter gjenstår.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund trinn 4 m.fl.
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur er opparbeidet. En tomt gjenstår.
Nybygg av boligområde i Bamble kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Langesund, fase 1
Ca. 1,5 mål til bolig. 600 m2.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Nybygg av boliger på Ekstrand i Bamble kommune
Frittliggende småhusbebyggelse i form eneboliger og enebolig med utleiedel/sekundærleilighet med tilhørende infrastruktur. Planen skal også sikre lekeareal og gangforbindelse mellom Harald Hårfagres vei og Langesundsveien. Planområdet er ca 11 daa.
Etablering av gang- og sykkelløsning langs Fylkesveg 363 (tidligere E 18) i Bamle
Gang- og sykkelløsning på to strekninger langs fv. 363 (tidligere E 18) fra Bamble kirke til Grindbakken. Planen vil omfatte en gang og sykkelløsning fra Bamble kirke til den gamle avkjøringen til Valle, og en gang og sykkelløsning fra Åbykrysset til Grindbakken. Hensikten er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Det er ønskelig med fullgod gang- og sykkelveg på begge strekningene, men lokale tilpasninger kan gjøres.
Nybygg av vannledning mellom Bamble og Porsgrunn over Frierfjorden
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Ombygg til fritidsboliger på hotell i Langesund
Gnr/bnr: 106/364, 945 og 352.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Etablering av fortau i Bamble kommune
Bygging av fortau langs Valleveien på strekningen fra Elvikveien til Valleveien 264.
Opparbeidelse av parkeringsplass og adkomstvei for hytteområde i Bamble
Lokale tilpasninger og optimalisering av området.
Oppgradering av heis ved videregående skole i Bamble kommune
Eksisterende heis skal fjernes og utvidelse av åpning i heissjakt skal inkluderes. I tillegg skal selve heisen med alle komponenter bli komplett levert og montert. Elektrotekniske arbeider som tilførsel til heis og heismaskin inkluderes. Montering av lys, stikk og brannalarm i sjakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.