Alle planlagte byggeprosjekter i Senja

Nybygg av hytteområde i Lenvik
Infrastrukturen etableres av utbyggere. Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Områdeplanen er godkjent med 327 enheter 1.700.000 m². Gnr/bnr: 36/2
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 7886 (tidligere fv. 277) Husa i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 369m.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Silsand-Mefjordaksla-Brensholmen
Ny ca. 50 km lang 132 kV kraftledning fra Silsand transformatorstasjon, via nye Botnhamn transformatorstasjon til Brensholmen transformatorstasjon. Ny 132/22 KV transformatorstasjon i Kjosen ved Botnhamn.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Utbedring av vei i Finnsnes
Mulig denne vil inngå i en bypakke.
Nybygg av hotell ved kaianlegget på Finnsnes, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 7864 (tidligere fv. 243) Sifjordskaret I-III i Torsken
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 233m.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 7874 (tidligere fv. 263) Liskardfjellet i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 520m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Tungeneslian i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 320m.
Utvidelse av næringsområde i Senja kommune
Utvide eksisterende næringsområde på ca. 32 daa til 49 daa totalt.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av skole på Sildevika - Gryllefjord øst i Senja kommune
Det planlegges for ny skole i Gryllefjord, med tilhørende gymsal, svømmehall og treningsrom. Skolen dimensjoneres for inntil 70 elever fordelt på 1-10 trinn. I tillegg er det foreslått å ta høyde for samlokalisering av offentlige tilleggsfunksjoner som blant annet bibliotek, service-/rådhusfunksjoner, voksenopplæring og fysioterapi. Uteområdet skal opparbeides slik at det kan romme muligheter for fremtidig barnehage i utbyggingsområdet.
Nybygg av boligområde ved Islandsbotn på Senja
Eiendommer som inngår i planområde: 58/24 og 58/30. Planinitiativet omfatter to separate areal på cirka 46 mål (46000 m2) totalt, som ønskes regulert til boligformål. Disse omtales videre som planområde vest og planområde øst. Foreløpige vurderinger gir et ønsket anslag på omkring 30-35 bygg totalt. Bebyggelsen vil bli variert med hovedsakelig eneboliger i forskjellige størrelser, noen flermannsboliger og evt. noen rekkehus/ tomannsboliger. Universel utforming.
Nybygg av barnehage i Vangsvik
Pågående forprosjekt er for en større barnehage med 3 avdelinger.
Nybygg av leiligheter på Skaland i Senja kommune
I helhet kan det dreie seg om rundt 15 - 20 boenheter. Det er tenkt varierte boliger. Hybler, leiligheter, rekkehus/flermannsbolig gjerne i ulike trinn/nivåer.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 862 Skalandtunnelen sør i Berg
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 89m.
Utdyping av Husøy fiskerihavn og deponering av masser i Senja kommune
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utdyping av Husøy fiskerihavn og deponering av masser. Planarbeidet skal vurdere om utdypingsmasser kan utnyttes til etablering av nytt næringsareal. Masseuttak ved Husøy skal vurderes.
Etablering av leiligheter i Lenvik
Gnr/bnr: 84/22, 303.
Etablering av nytt legekontor i Senja kommune
Leie av deler av tidligere lokal for Rema 1000 på Ørje. Det skal være minimum 500 kvm som kan innredes i henhold til dagens krav til legekontor.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Etablering av landbase i til nærliggende oppdrettsanlegg i Lysnesodden i Senja
35 daa. Gnr/bnr 92/1, 3, 6, 19, 23, 43, 48, 49, 55 og 70.
Rassikring på Fylkesveg 7886 (tidligere fv. 277) Sandvik/Husøyvågen i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 102m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde ved Islandsbotn på Senja
Eiendommer som inngår i planområde: 58/24 og 58/30. Planinitiativet omfatter to separate areal på cirka 46 mål (46000 m2) totalt, som ønskes regulert til boligformål. Disse omtales videre som planområde vest og planområde øst. Foreløpige vurderinger gir et ønsket anslag på omkring 30-35 bygg totalt. Bebyggelsen vil bli variert med hovedsakelig eneboliger i forskjellige størrelser, noen flermannsboliger og evt. noen rekkehus/ tomannsboliger. Universel utforming.
Rassikring på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen øst
40 meter skredoverbygg og en sprengningsinstallasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.