Alle planlagte byggeprosjekter i Salangen

Rassikring/tunnel eller overbygg på Fylkesveg 7810 (tidligere fv. 152) Salangslia I i Salangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 253m.
Nybygg av hytter i Salangen
21-22 hyttetomter.
Nybygg av hytter i Salangen kommune
14 hyttetomter - på 1 mål hver.
Nybygg av omsorgsboliger i Sjøvegan sentrum
Ca. 11 daa. Bygging av omsorgsboliger til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 10-20 omsorgsboliger i et bygg.
Nybygg av hytteområde i Salangen
Planforslaget omfatter et areal på 16,5 daa og foreslås tilrettelagt for fritidsboliger, naturområde og samferdsel. Det legges til rette for til sammen 10 hyttetomter med felles parkeringsplasser og tilknytning til kommunal infrastruktur. 1 etasje pluss loft.
Utvidelse av gravlund ved Sjøvegan sentrum i Salangen
Gnr/bnr: 21/2, 12. Øst for kirken.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Salangen
Planforslaget omfatter et areal på 16,5 daa og foreslås tilrettelagt for fritidsboliger, naturområde og samferdsel. Det legges til rette for til sammen 10 hyttetomter med felles parkeringsplasser og tilknytning til kommunal infrastruktur

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.