Alle planlagte byggeprosjekter i Nordreisa

Ny tunnel på E6 Mettevoll i Nordreisa (2 rasløp)
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1127m. Ved oppstigning Kvænangsfjell vest. Tunnel, portal, tilpassing av veg.
Nybygg av eneboliger på Storslett i Nordreisa
Ca. 35 tomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Rassikring for snø og sørpe på Fylkesveg 866 Gjøvarden
Skredtype snø og sørpe. Skredfaktor middels.
Nybygg av leiligheter ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, 54 mfl
Etablering av utleiehytter og servicebygg m.m. i Nordreisa kommune
Planområdets areal er på ca. 63 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nytt reiselivsanlegg omfattende utleiehytter, servicebygg med serveringsmuligheter og småbåthavn med båtutsett.
Nybygg av rekkehus ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, mfl
Nybygg av eneboliger i Oksfjordhamn, Nordreisa
2-3 ledige tomter gjennstår.
Utvilkling av næringsrettet turistvirksomhet i Rotsund
Planen er i all hovedsak en videreføring av gjeldende reguleringsplan for området. Planen legger til rette for videreutvikling av næringsrettet turistvirksomhet som i dag drives på eiendommen, og for at forslagsstiller skal kunne oppføre flere utleieenheter og servicebygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.