Alle planlagte byggeprosjekter i Harstad

Nybygg av videregående skole i Harstad
Prosjektet skal sertifiseres etter Breeam Nor-standarden «Very Good».
Utvidelse av sykehus og nytt parkeringshus i Harstad
Ca. 23 000 m2, fordelt på to volum, samt lysgård og mellombygg mellom eksisterende og nytt bygg. Parkeringshus i tre etasjer under bakkenivå ved sykehuset.
Etablering av kontorbygg med personalrom ved industriområde i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Nybygg av næring/industriområde i Harstad, trinn 2
Total ca 600 daa på eiendommen.
Nybygg av næring/industriområde i Harstad, trinn 3
Total ca 600 daa på eiendommen.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 107 mål og 50-70 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av boliger i Harstad
Totalt 107 mål og 50-70 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av leilighetsbygg på Seljestad i Harstad
Planområdet er på ca. 4,3 daa og omfatter deler av Gnr. 58/ Bnr. 8 og Gnr. 58/Bnr. 395 samt hele Gnr. 58/ Bnr. 97, 798 og 294. Intensjonen er å legge til rette for 31 nye leiligheter i blokk/lavblokk, tilpasset eksisterende terreng og småhusbebyggelse. Boligene fordeles på to nye bygg: • en terrassert blokk som trapper seg ned i tråd med terrenget, og ligger parallelt med St. Olavs gate. Bygget er fire boligetasjer + parkeringskjeller, og rommer 25 boenheter. • et mindre bygg med adkomst fra, og som er strukturert etter, Buveien øst. Bygget er i 2 etg + parkeringskjeller, og rommer 6 boenheter.
Utvikling av næringsområde i Harstad
Hovedformål med planen er å regulere eiendommen til blandet formål næring/ lager/ kontor og lignende. Stor andel av dagens bebyggelse kan brukes som før, mens noen bygninger som er i altfor dårlig teknisk standart skal rives. Planavgrensningen omfatter hele eiendom 68/24 med areal 280 daa,
Utvikling av næringsområde i Harstad
Hovedformål med planen er å regulere eiendommen til blandet formål næring/ lager/ kontor og lignende. Stor andel av dagens bebyggelse kan brukes som før, mens noen bygninger som er i altfor dårlig teknisk standart skal rives. Planavgrensningen omfatter hele eiendom 68/24 med areal 280 daa,
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Utvikling av næring- og boliger i Harstad
Påbygg av 3 etasjer over eksisterende bygg, totalt 5 etasjer. Publikumsrettet aktivitet i 1. etasje og 23 leiligheter i 2. 5 5 . etasje. Totalt blir bygget på 5 etasjer med til sammen 2.944 m² BRA, varav nybygg er på 1500 kvm.
Nybygg av leiligheter i Harstad, Panorama
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nybygg av eneboliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av boligfelt i Harstad kommune
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av industriområde i Harstad
Totalt ca. 40 daa på området.
Nybygg av boligblokk i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av firemannsboliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av rekkehus i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av enebolig og leiligheter og riving av eneboliger i Harstad
Felt BFS: 1 enebolig. Felt BBB: 14 stk leiligheter. Gnr/bnr: 56/11, 12.
Riving og tilbygg av barneskole i Harstad kommune
Harstad kommunestyre har vedtatt at en del av eksisterende skole "Rødskolen" skal rives, og erstattes med et tilbygg på 1400-1500 m2 BRA. Klasserom, musikrom, grupperom, arbeidsrom for lærere, lager, garderober, toaletter mm.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg E
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter. 15-19 leiligheter.
Nybygg av boliger i Kanebogen i Harstad kommune
Planen omfatter to eneboliger med utleie, en tomannsbolig og en firemannsbolig, samt en gang- og sykkelveg og felles privat veg.
Nybygg av golfbane i Sørvik/Halsebø, trinn 2
Totalt 600 daa på trinn 1 og trinn 2 sammen.
Nybygg av fortau, sykkelløsning gjennom sentrum, samt oppgradering av bussholdeplasser langs Riksveg 83 i Harstad, Harstadpakken
Formålet med planen er tilrettelegging for sammenhengende fortau, sykkelløsning gjennom sentrum, samt oppgradering av bussholdeplasser til universell utforming. Sammenhengende hovednett for myke trafikanter på strekningen M. Jørgensens veg – 6. divisjonsgate og Samagata – Sverres gate, samt tilrettelegging for universelt utformede bussholdeplasser.
Etablering av parkeringsplass på industriområde i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Nybygg av to- og firemannsboliger i Harstad
Gnr/bnr: 50/45, 62, 626 og 1147‐1156. 6-8 boenheter.
Etablering av bussholdeplasser i Harstad
19 stk bussholdeplasser langs kommunale veger, hvorav 16 stk er opsjoner.
Nybygg boliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg boliger i Harstad
Grønlia boligfelt, PID 774. Ruggevika/Breivika.
Nybygg av infrastruktur for flerbolighus og eneboliger i Harstad
Totalt 107 mål og 50-70 boenheter på området. Prosjektet planlegges i sammenheng med 18-hulls golfbane, som nærmeste nabo. Tomtefeltet er beliggende midt mellom Harstad og Evenes Flystasjon.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Harstad kommune
Boligbehov ca 50 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Brannteknisk utbedring og nytt ventilasjonsanlegg på skole i Harstad
Det skal utføres en brannteknisk utredning og vedlikehold av ventilasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.