Alle planlagte byggeprosjekter i Hammerfest

Etablering av landbasert akvakulturlokalitet i Rypefjord
Anlegget skal inkludere klekkeri, startforingsavdeling, yngelavdeling, smoltavdeling og postsmoltavdeling. Det søkes om en årlig produksjon av 20 millioner sjøklar smolt/postsmolt. Omsøkt maksimal tillatt biomasse (MTB) er 5100 tonn. Planlagt årlig produksjonskapasitet er inntil 14000 tonn. Produksjonen skal benytte avsaltet sjøvann fra Ersvika og anlegget planlegges bygd med resirkuleringsteknologi (RAS).
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV. Del av ny kraftledning Skaidi - Varangerbotn.
Nybygg av kraftledning i Kvalsund
Nye transformatorstasjoner i Lakselv, Lebesby og i varangerbotn. 420 kV.
Nybygg av industri/næring i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at industriområdet skal lokaliseres på nordsiden av Strømsnes.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av kraftledning i Skaidi
Spenningsnivå: 420 kV. Antall kilometer: 80 km. Berørte kommuner: Lebesby, Tana og Nesseby.
Rassikring/ny tunnel på Rv 94 Leirvikfloget i Hammerfest
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. 413m. Skredfaktor høy.
Oppgradering av Rv 94 Stallogargotunnelen i Kvalsund
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2298m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Nybygg av blokkbebyggelse, parkering og uteområde i Hammerfest kommune
Området består av eiendommene 23/187, 23/301, 23/377, 23/188 som eies av tiltakshaver (Sentrumsgården Alta). BAR Eiendom AS handler etter fullmakt fra grunneieren. ca. 50 leiligheter.
Utvidelse av havneterminal i Hammerfest
Planområdet er ca 13,5 mål. Hensikten med planen er å opprettholde- og videreutvikle havnefasilitetene til Hammerfest Havn. I planarbeidet er det sett på muligheten for å etablere offentlig og privat tjenesteyting med publikumsfunksjoner, næring (hotell/kontor/handel), idrettsanlegg, boliger og løsninger for parkering og oppstillingsplasser for (turist) busser. Havnekvartalet skal ivareta vertskapsrollen gjennom å sørge for god passasjerflyt og gode forhold for skip som kommer til Hammerfest sentrum, gjennom moderne kaifasiliteter, kaiområder/bakareal, samt tekniske installasjoner som bidrar til gode anløpsforhold for skip. Tomten bak kaiene skal huse arealer som bidrar til tilbud og merverdi for anløpende skipstrafikk, slik som mindre godshåndtering, passasjerfasiliteter, opplevelser, og transport. Havnekvartalet skal også bidra til et levende Hammerfest sentrum, med aktiviteter, nye funksjoner, boliger, og næringsarealer som styrker Hammerfest bys innhold, funksjonalitet, attraktivitet, og egenart. Området skal også utbygges på en fremtidsrettet og bærekraftig måte.
Nybygg av flerbolighus i Hammerfest
16 - 18 byggmåneder.
Etablering av arealkrevende forretning i Hammerfest
Planen omfatter eiendommene gnr/bnr 17/162, 17/166,17/170, samt del av 17/1. Ca 13 daa. Forretning/ kontor, inklusive parkerings- og manøvreringsareal.
Nybygg av boligområde i Hammerfest
16 eneboliger og 11 tomannsboliger. BRAS enebolig: ca. 205,0m2. BRAS tomannsbolig: ca. 160,0m2. Total BRAS: 16x205,0m2 + 22x160,0m2=3 280,0m2 + 3 520,0m2 = 6 800,0m2. Alle Hus får en ekstra boenhet (ca.35m2.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 8028 (tidligere fv. 132) Porsa i Kvalsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 162m.
Nybygg av boligområde i Langesund
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 8024 Akkarfjord
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.
Nybygg av brann- og redningssenter i Hammerfest kommune
Planområdet er på ca 53. daa. Bygget skal primært huse brann- og redningstjenesten, sekundært muligens også politistasjon, sivilforsvaret, prehospitale tjenester og ambulansetjenesten. Da stasjonen kun vil oppta en liten del av arealet innenfor planområdet, ønsker kommunen at arealet i bakkant reguleres til næringsformål. Samferdselsanlegg innenfor området blir også et viktig aspekt, da det skal sikres vegadkomst til området vest for planområdet. Et annet viktig moment blir å sikre en trasé for reindrifta. Gnr/bnr: 17/2, 17/170, 17/157, 17/1.
Etablering av næringsvirksomhet på Leirvikhygda, Rypefjord
Tomtens areal 7 249 m² - Tilgjengelig areal ca. 5 550 m².
Nybygg av leilighetshotell mm på Rossmolla i Hammerfest
Gnr/bnr 21/789 og deler av gnr/bnr 21/2. Aktuelle hovedformål i planen vil være næringsbebyggelse (leilighetshotell), annen offentlig eller privat tjenesteyting (bygg til Båtforeningen) og parkeringsplasser.
Fortetting av boligfelt i Hammerfest kommune
10-14 eneboligtomter. Ca. 11 daa. Området ligger oppå et platå sammen med den eksisterende boligbebyggelsen, med en bakkekant ned mot vannet, hvor turløyper går. Området forutsettes benyttet til eneboliger.
Nybygg av fiskerirelatert næring, eneboliger og campingplass/turistvirksomhet i Hammerfest
Område på land ca 19 daa samt 24 daa i sjø. Private grunneier.
Etablering av turistsenter med fritidsboliger for utleie på Sørøya i Hammerfest
Fritidsboliger, utleieboliger, inntil 21 enheter. Frittstående ev noen lenket. Ca 50 kvm/ enhet. Gnr/bnr 3/2-3
Utvidelse av hotell, konferanse, kontor mm i Hammerfest
Området er ubebygd per i dag. Dagens landareal skal forlenges med utfylling i sjø. Det planlegges et nytt bygg som skal romme konferanselokale, kontorer, hotellrom og andre nødvendige fasiliteter. Byggets volum og utforming er ikke endelig fastsatt og vil være en del av konseptutviklingen i planforslaget. Foreløpig planlegges det at bygget skal ha høyde ca. tilsvarende det eksisterende hotellbygget og plasseres vinkelrett mot sjø. Foreløpig konsept innebærer også sammenkobling mellom eksisterende og nytt hotellbygg for å sikre god funksjonalitet og komfort. Det kan i tillegg vurderes flere rorbuer tilsvarende de som finnes på området i dag. Området vil ellers bli benyttet til interne veger, parkering og grøntområder. Det skal tilrettelegges for flere parkeringsplasser som vil forbedre dagens situasjon mht. trafikkmønster og parkering.
Rassikring/fangvoll og utflytting av veg på Fylkesveg 8026 (tidligere fv. 114) Eidvågen i Hammerfest
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 201m.
Utvidelse av næring og nybygg av boliger/fritidsboliger i Skaidi
Planlagt ny bebyggelse omfatter et fåtall nye boliger eller fritidsboliger samt mindre utvidelse av etablert næringsvirksomhet (verksted). Eiendom 124/38 skal oppheves. Maksimalt planlegges 2-4 nye boliger/fritidsboliger Planområdet omfatter eiendommene med gnr 124 bnr 11, 38 og 154. Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til næring, samt kombinert fritids- og boligbebyggelse. Planen vil avgrense arealer for næringsbebyggelsen, regulere atkomst og åpne for ny fritidsbebyggelse i tillegg til boligbebyggelse.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hammerfest
Planen skal legge til rette for en gang og sykkelvei langs Fv 391 med start fra korsningen Finnmarksveien/Fv 391 til Forsøl. Ca. 6 km.
Etablering av ferjekai ved Fv. 8026 i Hammerfest kommune
Samarbeidsprosjekt. Ca. 91,30 daa. Planforslaget legger opp til etablering av ny fergekai med 20 oppstillingsplasser og tilhørende infrastruktur. Videre planlegges standardheving av fylkesvegen i planområdet. Dagens fergekai foreslås revet. Omfatter eiendommene 15/12, 15/120 og 15/144.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligfelt i Hammerfest kommune
10-14 eneboligtomter. Ca. 11 daa. Området ligger oppå et platå sammen med den eksisterende boligbebyggelsen, med en bakkekant ned mot vannet, hvor turløyper går. Området forutsettes benyttet til eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.