Alle planlagte byggeprosjekter i Balsfjord

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 87 Postvollan-Rødbergan i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1800m.
Nybygg av transformatorstasjon mm på Russenese i Balsfjord
Vollan transformatorstasjon skal bestå av både Arva og Statnett sine anlegg. Arva AS søker på vegne av Statnett. Vollan skal erstatte Nordkjosbotn transformatorstasjon. Arva søker om anleggskonsesjon for bygging av ny Vollan transformatorstasjon på Russeneset samt rivning av dagens Nordkjosbotn transformatorstasjon og deler av eksisterende ledning mellom Storsteinnes og Nordkjosbotn i Balsfjord kommune. Den nye 80 MVA 132/22 kV stasjonen er planlagt å berøre ett tomteareal på 5640 m2 . Det skal også etableres en ca. 200 meter lang, 132 kV kablet innføring fra Statnett sin 132 kV ledning Skibotn– Balsfjord til den nye stasjonen. Arva søker også om rivning av Nordkjosbotn transformatorstasjon og den ca. 6,4 km lange 66 kV ledningen mellom Storsteinnes og Bergneset. Dette er planlagt revet senest 4 år etter at nye Vollan transformatorstasjon er satt i drift, og nødvendig ombygging av 22 kV nett er ferdigstilt.
Nybygg av boliger i Balsfjord
B1 eneboliger. B2 flerbolighus/rekkehus. Tomtene skal selges som råtomter. Tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg.
Rassikring/fangvoll på E6 Øvergård i Balsfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 235m. Skredfaktor høy.
Rassikring for snø på Fylkesveg 87 Henryskreda
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Nybygg av eneboliger i Balsfjord
Tilrettelegge for grendefelt med byggeklare boligtomter på del av eiendommene 36/2 og 36/20.
Utvidelse av hyttefelt i Balsfjord, trinn 2
På nordsiden av Aursfjordveien skal det utvikles et naustområde med småbåtanlegg, en flytebrygge og tilhørende fasiliteter. Det er også lagt til rette for å bygge utleiehytter vest for naustområdet. Det er regulert en ny adkomstveg som går på sørsiden av eksisterende naust, før den følger i traséen til dagens traktorveg vestover.
Nybygg av hytter i Aursfjorden i Malangen
Planområdet er på ca. 16 daa.
Etablering av fangvoll på E8 Lavangsdalen i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 57m lengde. Skredtype, snø.
Nybygg av ambulansestasjon i Balsfjord
Leieavtale med varighet på 10 år med ensidig opsjon for oppdragsgiver til å forlenge avtalen med ytterligere 3 + 3 + 3 år.
Etablering av noderom/datasenter i Nordkjosbotn, Balsfjord kommune
Etablering av fiberkabel traseer på separat prosjekt.
Etablering av hytter, servicebygg mm i Balsfjord kommune
1 enebolig, 16 private hytter, 10-12 utleiehytter, servicebygg, nordlysbygg med glasstak, mm.
Etablering av infrastruktur for nybygg av fritidshytter i Balsfjord
Infrastruktur for nybygg av ca. 300 hytter.
Etablering av fangdam på E6 i Balsfjord
Skredfaktorkategori middels. 56m lengde. Skredtype, sørpe.
Nybygg av overnattingsrom, badstua, naust mm i Nordkjosbotn sentrum i Balsfjord kommune
Det er ønske om å utvide dagens overnattingstilbud og tilrettelegge for bedre fasiliteter på baksiden av dagens anlegg. Det planlegges for ca. 30 overnattingsrom og flere tiltak langs elva – badstua, naust, fuglekikketårn, sittegruppe, sti og beplanting med utgangspunkt i lokal botanikk. Planområdet er lokalisert i Nordkjosbotn sentrum i Balsfjord kommune. Planområdet inkluderer eiendommene 29/4, 29/41,29/162, 29/130, 29/161 og 29/162.
Nybygg av veg, vann, avløp og kabler i grunnen for Snevefeltet på Storsteinnes i Balsfjord
Infrastruktur for 10 tomter. Ca. 400 m veg i jomfruelig terreng Vegbelysning ca 400m. EL-kabler og EKOM-trekkerør for tilhørende tomter. VA-ledninger for tilhørende tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.