Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ullensaker

Utvidelse av fengsel m.m. i Ullensaker kommune
Utvidelsen av Ullersmo består av følgende: Et nytt stjernebygg/M2015 (Bygg K). Forlegningsbygg i tre plan med delvis kjeller. 96 celler fordelt på to plan, samt andre fengselsformål og fellesfunksjoner i 1. etasje og delvis kjeller - Samlet areal ca. 6.060 m2. Et nytt aktivitetsbygg (Bygg J) over to plan og kjeller - Samlet areal ca. 1.360 m2. Oppgradering av utomhusområder, vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering. Berørt tiltaksområde for utomhus utgjør ca. 34.500 m2. Utvidelse og rehabilitering av kulverter for gangtrafikk og tekniske føringsveier som knytter sammen byggene på Ullersmo. Omhandler ny kulvert på ca. 490 m2 mellom to bygg. I tillegg skal eksisterende kulvert rehabiliteres/ombygges. Etablering av fortau og gangfelt med belysning langs Ullersmovegen (utenfor fengselsmur). Et mindre nytt teknisk bygg på ett plan og et lite bygg for legionellabehandling (utenfor fengselsmur). For å få plass til det nye forlegningsbygget (byggK7 post 5) må to eksisterende bygg som i dag benyttes til fengselsformål rives.
Oppgradering av tak på rådhus i Ullensaker
Planlagt prosjekt fra økonomiplan 2017-2020.
Universell utforming av bussterminal i Ullensaker kommune
Arbeidene vil i hovedsak bestå i å tilpasse påstigningsplattforene til 15 m lange busser i henhold til kravene om universell utforming.
Fugearbeider på betongflate ved militær flystasjon i Viken
Fugearbeider på betongflate ved militære flystasjoner i region Viken. Anskaffelsen gjelder fugearbeider for delområder Gardemoen og Rygge. Tilbydere kan velge om de ønsker å inngi tilbud på kun ett eller begge delområder. Begge delområder evalueres hver for seg. Gardermoen Flystasjon: Eksisterende fuger mellom betongplater/asfalt/stålrenner skal refuges.
Utskifting av solavskjerming på rådhus i Ullensaker
Utskifting av solavskjerming østre fløy, vestre fløy og Kultur.
Etablering av prefabrikkerte blåsekjølerom til sentralkjøkken ved bo- og aktivitetssenter på Jessheim i Ullensaker kommune
Levering av to stk. prefabrikkerte blåsekjølerom til sentralkjøkkenet på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter på Jessheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.