Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Nesbyen

Sanering og nyetablering av vann-, avløp- og overvannsnett i Nes kommune
Sanering og etablering av nytt vann-, avløp og overvannsnett i Stasjonsvegen Øvre del, deler av Alfarvegen, deler av Møllevegen. I tillegg skal veg og fortau utenom grøft bygges opp igjen. Strekkene er på til sammen ca. 450 m. På deler av strekningen vurderes det å benytte No-dig operasjon med utblokking av vannledning og avløpsledning. Entreprisen omfatter også kryssing av Rukkedøla (antagelig borring og kun for vann)
Forbedring av parkeringsplass mm i Bærum
Tiltakshaver ønsker å forbedre parkeringsplassen slik at den blir tryggere, ryddigere og mer oversiktlig, samt etablere et eget adkomstareal for myke trafikanter. Et av hovedmålene er å øke uteoppholdsarealet til barnehagen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.