Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Drammen

Oppgradering av kontaktledningsnettet på strekningen mellom Drammen og Sandvika
Bytte fra dagens konvensjonelle system til et autotransformatorsystem.
Utbedring av Fylkesveg 2729 i Drammen
Ca 1,5 kilometer. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler.
Flomsikring av Vika kvikkleiresone i Mjøndalen i Drammen
Sikring av Vika kvikkleiresone i Mjøndalen. Arbeidene omfatter oppfylling og erosjenssikring av ravine med bekk på en slik måte at det ivaretar sikkerhet mot kvikkleireras og erosjon fra bekken.
Strømperenovering av VA-ledninger på ulike steder i Drammen kommune, 2023
NO-Dig. Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet innen rørfornying av avløpsledninger ved strømperenovering i dimensjoner DN200 - DN500. Omfatter strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og retilknytning av private stikkledninger. Generelt skal entreprenør ivareta provisorisk avløp og trafikkavvikling i alle delprosjekt. Arbeidet skal foregå innenfor Drammen kommunes grenser (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik). Arbeidet vil foregå i hele 2023 etter nærmere avtalt fremdriftsplan.
Utbedring av dam med utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden i Drammen
Dam Vasshella er en murdam bygget i 1912-13 nedre del av Solbergvassdraget og får hovedsakelig tilførsel fra Solbergvannet via de større dammene Mellomdammen og Nerdammen. Dammen var tidligere inntak for kraftstasjon ved Solberg Spinneri og senere en del av reservevannforsyningen til Drammen. Dam Vasshella tilfredsstiller ikke krav til stabilitet og flomavledningskapasitet etter damsikkehetsforskriften og skal utbedres med et utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden. Den nye betongenplaten skal forankres til fjell. Formålet med tiltaket er tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften, samtidig som det skal tilrettelegges for sikker åpen ferdsel og bruk for publikum. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3 og for arbeidene gjelder UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3.
Gjenoppbygging av barnehage etter brann i Drammen kommune
Etter brann ble et tidligere tilbygg revet totalt, samt resterende bygningsmasse strippet ned innvendig. Tidligere tilbygg skal nå reetableres i et noe større omfang, samt gjenstående bygningsmasse settes i stand igjen innvendig inkl. noen mindre utvidelser/optimaliseringer. I tillegg skal det bygges et nytt frittstående utvendig vognskur.
Rehabilitering av VA-ledninger i Drammen kommune, 2023
Anskaffelsen omfatter: - Strømperenovering av overvann- og spillvannsledninger i dimensjoner DN150 - DN300. Områdesanering. - Renovering av kummer. - Retilknytning av private stikkledninger. - Lekkasjesøking av vannledninger, hoved- og stikkledninger. - Kartlegging og rørinspeksjon av stikkledninger.Generelt skal entreprenør ivareta provisorisk avløp og trafikkavvikling.
Oppgradering av bad ved omsorgsboliger i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Rehabilitering av vannledninger i Drammen kommune
Arbeidene omfatter i hovedsak: - Ca. 400 m med NODIG løsning på vannledning DN 150. - 4 stk. komplett nye vannkummer. - 1 stk. tilkobling i eks. kum uten graving. - 1 stk. tilkobling av eks. kum utenfor kum. - 3 stk. tilkobling av rehabilitert ledning til stikkledninger. - 1 stk. tilkobling av stikkledning i eks. kum ved hjelp av anboring i kum og graving av. - Stikkledning opp til bygget. - Ca. 50 m graving av ny vannledning DN 140mm PE. - Alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger. - Alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende private ledninger. - Andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet. - Reetablering av eks. veger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.