Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (13)
Bærum (23)
Drammen (28)
Eidsvoll (9)
Enebakk (2)
Flesberg (2)
Flå (2)
Frogn (9)
Gjerdrum (4)
Gol (0)
Halden (12)
Hemsedal (1)
Hol (3)
Hole (1)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (1)
Kongsberg (4)
Lier (7)
Lunner (2)
Marker (1)
Modum (5)
Moss (10)
Nannestad (3)
Nes (0)
Nesbyen (3)
Nesodden (10)
Nittedal (5)
Rælingen (0)
Rakkestad (3)
Ringerike (5)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (9)
Sigdal (2)
Skiptvet (0)
Vestby (1)
Ål (3)
Ås (6)
Utvidelse av barneskole i Lørenskog
Systemintegrasjon: Krossli AS v/Espen Krossli.
Utvidelse av hensettingsanlegg ved Kongsberg stasjon
Tre nye hensettingsspor på ca. 220 meter for tre doble persontogsett. Et hensettingsanlegg brukes til å oppbevare, vende og utføre serviceaktiviteter som renhold, fylling av vann og kioskvarer, tømming av septik, m.m. Et område mellom Numedalsbanens trasé, Withs gate og Baneveien ved Kongsberg stasjon.
Utvidelse av tinghus i Eidsvoll
Ved gamle Skibladner brygge.
Tilbygg av forretningsbygg, kontor og flerbolighus i Moss
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Riving og ombygg av eksisterende retail arealer på Oslo Lufthavn Gardermoen
Andre kommersielle (retail) arealer i forbindelse med leietager skifte i 2022-2023. Prosjektene vil bestå av riving av eksisterende retail arealer og ombygging av arealene til nye leietagere. Ombygging skal gjennomføres i samarbeid med leietager.
Utvidelse av lager i Moss
16.000 kvadratmeter lavtlager og 5.000 kvadratmeter høytlager.
Tilbygg av ungdomsskole og rådhus
Skal bygges på en etasje som deles mellom Tangåsen ungdomsskole og rådhuset.
Trafikksikringstiltak i Aurskog-Høland kommune
Sørum kommunegrense- Killingmo- Finstadbru- Aursmoen. Ca. 4,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Ca. 4,4 km. Trånås gård/Tronåsveien-Tomter/Hobøl.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Ca. 4,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Sanering av VA-anlegg med tilhørende sykkelanlegg i Fredrikstad
1000 m VA-anlegg og sykkelinfrastruktur.
Utbedring av vei langs Fylkesveg 287 i Modum
Prosjektet strekker seg gjennom både Modum- og Sigdal kommune. I Modum kommune omfatter planforslaget en strekning på 3,2 km på fv. 287, fra Tingstad bru til Sigdal grense. Utbedring av veiens tilstand, fremkommelighet og sikkerhet, samt tilbakeføre veien til den tilstanden den hadde før forfallet tok overhånd. Det skal gjøres forfallsutbedring med masseutskifting og frostsikringstiltak med isolerende materiale i overbygningen. Grøftene skal utbedres, og det skal legges drensrør og byttes stikkrenner der det er behov
Renovering Bakkegata - Askim sentrum, VA
Konvensjonelle gravearbeider, gravefrie metoder (styrt boring og inntrekking av PE-rør), geotekniske arbeider (spunt og kalkstabilisering), samt arbeider med reetablering av berørte arealer (veioppbygging, asfaltering, beplantning/tilsåing, gatedekke med kantstein mm).
Forsterking og asfaltering av veier i Viken fylkeskommune
Forsterkning Viken inneholder strekninger som skal dypstabiliseres og asfalteres i hele Viken Fylkeskommune.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Ca. 2,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Kantforsterkning på fylkesveier i Viken, 2022
Prosjektet gjelder utbedringsarbeider på Fv. 115, Fv. 177, Fv. 178 og Fv. 1568 i Viken nord. Oppdrag omfatter blant annet følgende arbeider: - Kant- og veiforsterkning hovedsakelig i samme trasé. - Grøfting, reparasjon, ombygging og legging av stikkrenner, kummer og drenering. - Rehabilitering av fortau, bussplattform, rabatter og trafikkøyer.
Rehabilitering tekniske anlegg på Ila fengsel
Statsbygg har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å rehabilitere de tekniske anlegg i deler av bygningsmassen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Prosjektet omfatter rehabilitering av tekniske anlegg i Hovedbygget, Sydblokka og Annekset (opsjon), samt installasjon av toalett på celler, utskifting av celledører og rehabilitering av vinduer (opsjon) i Hovedbygget. Hovedbygget har 4 etasjer og utgjør samlet ca. 6.000 m². Sydblokka har 4 etasjer og utgjør samlet ca. 3.000 m². Annekset har 2 etasjer og utgjør ca. 620 m². Byggene består av celler, toaletter, dusjer og fellesskapsrom for innsatte, samt kontorer og vaktrom for ansatte. Unntak er 4.etg. for Hovedbygget som benyttes til administrasjon og helsetjenester.
Ombygg av barneskole på Nesoddtangen
Fra skolebehovsplan 2015-2025.
Rehabilitering av VA-ledninger i Kongsberg kommune
Graving av ca. 1400m med hoved VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, og overvannsledning. Reetablering med ca. 1450m med veg. Graving av ca. 800 m med stikkledningsgrøfter og legging stikkledning for vann, spillvann og overvann. Nedsetting av 18 stk. ny nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 21 stk. nye nedstigningskummer for spillvann Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for spillvann. Nedsetting av 21 stk. nye nedstigningskummer for overvann. Nedsetting av 10 stk. nye inspeksjonskummer for overvann. Nedsetting av 30 stk. nye SF.
Til- og ombygg og tilpasninger av kontor og dagaktivitetsenter Aurora på Kilmoen
Samlokalisering av arbeidsmarkedsbedriften Menova AS og det kommunale dagaktivitetssenteret Aurora.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 154 Skiveien i Enebakk kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,6 km.
Asfaltarbeider Reigon Øst 2022 i Viken fylkeskommune
3 delkontrakter. Område Rv. 3 Østerdalen gjelder asfaltarbeider i kommunene Stor-Elvdal, Alvdal og Tynset. Område Nedre Buskerud, Asker og Bærum gjelder asfaltarbeider i kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Asker og Bærum. Område Ringerike, Hole og Bærum gjelder asfaltarbeider i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Bærum.
Asfaltsarbeider på riks- og europaveier i Norge, 2022 - runde 2 Øst
Kontrakten er delt opp i 3 delkontrakter: Delkontrakt 1: 30-2022-03 Gamle Østfold fylke og Follo = Kontrakten omfatter dekkelegging av riks- og europaveier og G/S veier i gamle Østfold fylke og Follo (søndre del av gamle Akershus fylke). Delkontrakt 2: 30-2022-04 Hemsedal og Hallingdal = Asfaltarbeider innenfor kommuner i Hallingdal og Hemsedal. Delkontrakt 3: 34-2022-08 Hedmark Sør = Kontrakten omfatter asfaltering og fresing av Ev, Rv og gsv i kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Løten, Stange og Hamar.
Asfaltsarbeider på riks- og europaveier i Norge, 2022 - runde 2 Øst
Kontrakten er delt opp i 3 delkontrakter: Delkontrakt 1: 30-2022-03 Gamle Østfold fylke og Follo = Kontrakten omfatter dekkelegging av riks- og europaveier og G/S veier i gamle Østfold fylke og Follo (søndre del av gamle Akershus fylke). Delkontrakt 2: 30-2022-04 Hemsedal og Hallingdal = Asfaltarbeider innenfor kommuner i Hallingdal og Hemsedal. Delkontrakt 3: 34-2022-08 Hedmark Sør = Kontrakten omfatter asfaltering og fresing av Ev, Rv og gsv i kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Løten, Stange og Hamar.
Utbedring av Rånåsfoss stasjon i Sørum
Oppdraget omfatter å tilrettelegge stasjonen for doble togsett, etablering av krysningsspor for 750 m lange godstog, etablering av et godt og effektivt gang- og sykkelvegnett, samt planlegging av sanering av Auli holdeplass.
Rehabilitering av eldresenter i Fredrikstad kommune
Rehabilitering av Østsiden Eldresenter. Som inneholder bl.a. innvendige arbeider som nye dører, gulvbelegg, himlinger, malerarbeider, elektriske arbeider, ventilasjonsarbeider, rørleggerarbeider etc. Utvendig skal det skiftes vinduer, dører, yttertak med taktekking etc.
Oppgradering av vannverk/vannbehandlingsanlegg på Fladstad i Rakkestad
Stort behov for oppgradering av Fladstad vannverk, da deler av driftsenhetene er gammelt og slitt. Utbedring og oppgradering av gammel råvannspumpestasjon ved Rakkestadelva i Kirkeveien. Gjennomgang og oppgradering av inntak av råvann i elva og overføringsledning til pumpehus.
Asfaltarbeider Reigon Øst 2022 i Viken fylkeskommune
3 delkontrakter. Område Rv. 3 Østerdalen gjelder asfaltarbeider i kommunene Stor-Elvdal, Alvdal og Tynset. Område Nedre Buskerud, Asker og Bærum gjelder asfaltarbeider i kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Asker og Bærum. Område Ringerike, Hole og Bærum gjelder asfaltarbeider i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Bærum.
Opprusting av grusvei og etablering av ny vei i Hønefoss
Opprusting av ca. 2,7 km eksisterende grusveg (Gaupeskardvegen) samt bygging av ca. 2,0 km ny veg med teknisk grøft.
Separering av VA-anlegg i Fredrikstad kommune
1.260 m vann- og avløpsledning.
Etablering av system for å motvirke eventuelle poretrykksendringer i forbindelse med E18 Vestkorridoren, Gjelder entreprisene E102, E103 og E105
Dette oppdraget er et delprosjekt i E18 Vestkorridoren. Hensikten med oppdraget er å etablere et system for å motvirke eventuelle poretrykksendringer i byggeperioden. Hoveddelen av oppdraget består av å bore, installere og drifte vanninfiltrasjonsbrønner med divere og overvåkning. Det skal leveres en webløsning for presentasjon av fjernovervåkning og fjernstyring. Oppdraget gjelder entreprisene E102, E103 og E105.
Samlekontrakt bruvedlikehold Viken vest 2022-2023
Bruvedlikehold av 8 bruer i Buskerud. Arbeidene består i hovedsak av fjerning av eksisterende føringskanter og etablering av nye. Brurekkverk med tilstøtende rekkverk. Asfalt og membranarbeider, asfaltfuger, stålfuger, undergravinger, betongarbeider, undervannsstøp etc. Det stilles strenge krav til oppsamling av betongavfall og gråvann fra f.eks. vannmeisling. Gjelder: Volden bru Efteløt bru Dagali bru på fylkesvei 40 Myntbrua på fylkesvei 40 Lusekoll bru på fylkesvei 287 Åmot bru på fylkesvei 287 Vad bru på fylkesvei 287 Nedre Eiker bru på fylkesvei 28
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Oppgradering av skole i Båstad
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer.
Rehabilitering av dam i Trondalen
Rehabiltering av dammur for en stor dam som tidligere var vannforsyning
Oppgradering av dam i Fredrikstad kommune
Rehabiltering av dammur for en stor dam som tidligere var vannforsyning.
Vedlikehold av asfaltdekker på riksveier i Norge, 2022
Vedlikehold asfaltdekker riksveger 2022 omfatter ca. 25 kontrakter.
Siktutbedring i svingen mellom Stadion og Gamle Beddingvei og forbedret gang-/sykkel på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Opprustning av vei, fortau og sidearealer langs Fylkesveg 40 i Rødberg sentrum
Det skal masseutskiftes i fortau og ny kantstein settes. Nytt slitelag i vei og fartshumper etableres. Overvannshåndtering med nye sandfang/bisluk. betongmurer rives og nye murer av granitt settes opp som erstatning. Avkjøringer til næringsbygg oppgraderes. Gatebelysning skal erstattes og det skal etableres uteområde ved kommunehuset. Prosjektet er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Nore og Uvdal kommune.
Påbygg av dekkhotell på Rud
20x53 m. 13 m takhøyde. Messanin.
Etablering av ny gymsal og ombygg av skole på Grua i Lunner
Den gamle gymsalen skal renoveres og bygges om til SFO og bibliotek.
Trafikksikringstiltak i Fet kommune
Ca. 0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering og drift av poretrykksmålere med fjernovervåkning i forbindelse med E18 Vestkorridoren, Gjelder entreprisene E102, E103 og E105
Dette oppdraget er et delprosjekt i E18 Vestkorridoren. Hensikten med oppdraget er å overvåke grunnvannsnivå og poretrykk under anleggsarbeidene slik at det kan vurderes behov for å iverksette tiltak. Hoveddelen av oppdraget består av å etablere og drifte poretrykksmålere med fjernovervåkning, og å levere en webløsning for presentasjon av fjernovervåket data. Oppdraget gjelder entreprisene E102, E103 og E105.
Rehabilitering av vann-, overvann- og avløpsledninger i Lillestrøm kommune
NO-Dig. Som en del av plan for utskifting av grått støpejern skal Lillestrøm kommune sanere vann-, overvann og avløpsledninger i Granstubben, Hasselbakken, Salmakerveien og Eikekroken. Totalt ca. 1700 m VA-anlegg hvor ca. 850m SP/OV strømperenoveres og ca. 750m VL blokkes ut. Resterende ledningsstrekk skiftes ut ved tradisjonell graving. Kommunens VA-norm skal legges til grunn ved utførelse.
Ombygg av fabrikslokaler til videregående skole i Halden
I forbindelse med samling av Halden VGS til en lokasjon på Porsnes skal det prosjekteres nye lokaler inne på området til eksisterende Porsnes VGS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.