Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Viken fylke

Aremark (1)
Asker (11)
Bærum (24)
Drammen (16)
Eidsvoll (6)
Enebakk (0)
Flesberg (0)
Flå (1)
Frogn (1)
Gjerdrum (1)
Gol (0)
Halden (9)
Hemsedal (1)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (1)
Hvaler (0)
Jevnaker (4)
Kongsberg (4)
Lier (9)
Lunner (4)
Marker (1)
Modum (0)
Moss (7)
Nannestad (6)
Nes (0)
Nesbyen (0)
Nesodden (3)
Nittedal (4)
Rælingen (3)
Rakkestad (6)
Ringerike (11)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (11)
Sigdal (1)
Skiptvet (1)
Ullensaker (17)
Vestby (7)
Ål (1)
Ås (3)
Utvidelse av videregående skole i Skedsmo
Bygges ut med 300 stk elevplasser.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering.
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole, plass til 784 elever. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2023. Solavskjerming - KvintBlendex AS
Utvidelse av fengsel m.m. i Ullensaker kommune
Utvidelsen av Ullersmo består av følgende: Et nytt stjernebygg/M2015 (Bygg K). Forlegningsbygg i tre plan med delvis kjeller. 96 celler fordelt på to plan, samt andre fengselsformål og fellesfunksjoner i 1. etasje og delvis kjeller - Samlet areal ca. 6.060 m2. Et nytt aktivitetsbygg (Bygg J) over to plan og kjeller - Samlet areal ca. 1.360 m2. Oppgradering av utomhusområder, vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering. Berørt tiltaksområde for utomhus utgjør ca. 34.500 m2. Utvidelse og rehabilitering av kulverter for gangtrafikk og tekniske føringsveier som knytter sammen byggene på Ullersmo. Omhandler ny kulvert på ca. 490 m2 mellom to bygg. I tillegg skal eksisterende kulvert rehabiliteres/ombygges. Etablering av fortau og gangfelt med belysning langs Ullersmovegen (utenfor fengselsmur). Et mindre nytt teknisk bygg på ett plan og et lite bygg for legionellabehandling (utenfor fengselsmur). For å få plass til det nye forlegningsbygget (byggK7 post 5) må to eksisterende bygg som i dag benyttes til fengselsformål rives.
Utvidelse av hensettingsanlegg ved Kongsberg stasjon
Tre nye hensettingsspor på ca. 220 meter for tre doble persontogsett. Et hensettingsanlegg brukes til å oppbevare, vende og utføre serviceaktiviteter som renhold, fylling av vann og kioskvarer, tømming av septik, m.m. Et område mellom Numedalsbanens trasé, Withs gate og Baneveien ved Kongsberg stasjon.
Ombygging til bilforretning i Lier
BREEAM In use very good.
Riving og påbygg av to etasjer på eksisterende næringslokaler på Lysaker Torg i Bærum
BREEAM-NOR-Very Good. Riving av eksisterende 5. etasje og påbygg av ny 5. og 6. etasje. Tomteareal: 6017 m2.
Etablering av videregående skole i Sandvika sentrum
7-8 etasjer. 225 elever og 23 arbeidsplasser.
Utvidelse av hovedlager i Ørje
Det skal installeres et Movolager (mobilt pallesystem) i deler av tilbygget på ca. 1.000 kvadratmeter og solceller på taket.
Oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater av arbeidssenter og kurslokaler i Bærum, trinn 1
7 verneverdig bygg. Det er totalt avsatt 120 mill. til oppgradering av bygningene. I handlingsprogramperioden er det planlagt oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater i tett dialog med brukerne av bygningene.
Utvidelse av produksjonslokaler i Ringerike
Østre del av planområdet . Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Utvidelse av produsjonslokaler i Ringerike
Sørvest for Randsfjordbanen. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Utvidelse av skole i Kjeller
Det følger av skolebehovsplanen at det er nødvendig å utvide Kjeller skole slik at eksisterende og nye paviljonger kan avvikles i tillegg til å ta høyde for fremtidig elevvekst. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2025.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter.
Ombygging og utbygging av barneskole i Sarpsborg
10 nye klasserom, grupperom m.m.
Oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater av arbeidssenter og kurslokaler i Bærum, trinn 2
7 verneverdig bygg. Det er totalt avsatt 120 mill. til oppgradering av bygningene. I handlingsprogramperioden er det planlagt oppgradering av tekniske anlegg og innvendige overflater i tett dialog med brukerne av bygningene.
Etablering av Spar-butikk og leiligheter i Hønefoss
Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje,og fem nye leiligheter i andre etasje. Total utnyttelse av eiendommen (inkludert eksisterende bygning og nytt tilbygg) vil være et forretningslokale på ca. 941 m2 i første etasje, og ni boenheter i andre etasje. Eksisterende bygning har et bebygd areal på ca. 365m2, og det søkes om et tilbygg med bebygd areal på ca. 706m2. Forutsatt at dagens uthus rives, blir totalt bebygd areal i fremtidig situasjon ca. 1071m2. Det legges også opp til 31 parkeringsplasser på terreng (inkludert en HC-parkering).
Nybygg av boliger i Greåker
Gnr/bnr: 2077/24, 111.
Utvidelse av helsestasjon og skolehelsetjeneste ved Hegg skole i Lier kommune
Arbeidet består i oppføring av et nybygg i 3 etasjer. Bygget skal direktefundamenteres og har bæresystem i tre- og massivtreelementer. Utvendig kledning utføres med utlektede fibersementplater. I dekker skal det benyttes massivtreelementer evt. lettklinkerelementer.
Tilbygg og totalrehabilitering av fasader på butikk/verksted på Lierstranda i Lier kommune
Prosjektet skal være en pilot i forhold til hvordan fremtidige Bertel O. Steen bygg skal fremstå i fremtiden.
Trafikksikringstiltak langs Fylkesveg 2 Erikstadveien i Vestby kommune
1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Ombygg av ungdomsskole til barneskole i Lillestrøm
I følge skolebehovsplanen vil Kjellervolla ungdomsskole bygges om til barneskole. Prosjektet skal stå ferdig til det tidspunktet Sophie Radich skole tas i bruk, høsten 2022. Elevene på Volla skole vil da flyttes over til Kjellervolla skole mens Volla skole rehabiliteres.
Utbedring av Fylkesveg 2729 i Drammen
Ca 1,5 kilometer. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Bærum kommune
NO-Dig. Entreprisen omfatter renovering og oppdimensjonering av ca. 1230 meter med vannledninger og ca. 207 meter med avløpsledninger. Fortrinnsvis med utblokking av vannledninger og strømperehabilitering av avløpsledninger. - Toppåsveien. - Sandtakveien. - Snippebakken. - Marstanderveien. - Sonja Henies vei. - Gjettumveien.
Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås i Asker kommune, etappe 4
Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås. Prosjektet skal gjennomføres som utslippsfritt anlegg. Dvs. at alle maskiner på plassen skal være helelektriske. Anleggsområde strekker seg fra Vakås stasjon, Asker og til undergangen ved E18, Holmen, ca. 1000 m.
Separering av VA-anlegg i Fredrikstad kommune
1.260 m vann- og avløpsledning. Anskaffelsen gjelder arbeider i Belsbyveien, Liaveien, Trosvikhavna og Trosviktoppen, samt tilknytning til kummer ved/i Onsøyveien.
Sanering av vann- og avløpsledninger langs Randemfaret i Vestby kommune
Dette oppdraget omfatter graving av grøfter, sanering av vann- og avløpsledninger, boring av stikkledninger, legging av nye kabler for veilys, leveranse av kummer/rør/deler, tilkoblinger, gjenoppbygging av vei m.m. Total ca. 730 meter med grøfter.
Ombygg til tannklinikk i Eidsvoll
Bygging av tannklinikk i eksisterende bygg.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Siktutbedring i svingen mellom stadion og gamle Beddingvei samt forbedret gang-/sykkelvei på Værste, nordre Kråkerøy i Fredrikstad
Varslet planområde er på ca. 14,3 mål og omfatter del av gnr. 423, bnr. 2, 138, 155, 174, 176, 171, 160, 170, 164, 165 m.fl.
Midlertidig utvidelse av barneskole i Nittedal kommune
Avtaleperioden er 5 år. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge avtalen på uendrede vilkår i 5 år, med 1 år av gangen slik at total mulig avtalelengde blir 10 år.
Påbygg av dekkhotell på Rud
20x53 m. 13 m takhøyde. Messanin.
Tilbygg av idrettshall i Aremark kommune
Tilbygg til Aremark Idrettshall på ca. 470 m2. Tilbygget skal gi rom for flere aktiviteter både for barn, unge, voksne og eldre.
Etablering av ny gymsal og ombygg av skole på Grua i Lunner
Den gamle gymsalen skal renoveres og bygges om til SFO og bibliotek.
Rehabilitering av kontorbygg på Kjeller
Rehabilitering av bygg 210.
Nye rettslokaler for Follo og Nordre Østfold tingrett i Mysen
Lokalene må kunne inneholde tre rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 12 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 700 - 900 m2.
Oppgradering av kirke i Fredrikstad
E1 Hovedentreprise, sprinkelanlegg med elektroarbeider E2 Hovedentreprise, utomhus, grunnarbeider, VVS, VA og betong
Nye rettslokaler for Søndre Østfold tingrett
Lokalene må kunne inneholde tre rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 12 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 700 - 900 m2.
Nye rettslokaler for Helgeland tingrett
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 7 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 600 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.