Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (9)
Bærum (28)
Drammen (13)
Eidsvoll (6)
Enebakk (1)
Flesberg (0)
Flå (1)
Frogn (1)
Gjerdrum (1)
Gol (2)
Halden (4)
Hemsedal (0)
Hol (4)
Hole (1)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (1)
Kongsberg (3)
Lier (8)
Lunner (2)
Marker (1)
Modum (2)
Moss (8)
Nannestad (6)
Nes (2)
Nesbyen (5)
Nesodden (1)
Nittedal (4)
Rælingen (3)
Rakkestad (2)
Ringerike (7)
Rollag (0)
Råde (2)
Sarpsborg (16)
Sigdal (2)
Skiptvet (0)
Vestby (4)
Ål (12)
Ås (4)
Utvidelse av renseanlegg ved Fv. 109 i Sarpsborg kommune, delprosjekt 1
Nytt rensebasseng krever et tilleggsareal på ca. 3 daa øst for renseanlegget. Det nye personalbygget vil føre til en utvidelse på 6 meter nordover for dagens personalbygg. Det er ønskelig at bygningen er på 2 etasjer med en grunnflate på ca. 540 m2. Gasstankene vil være på ca. 300 m3 og lokalisert ca. 30 meter fra spormidt.
Riving- og tilbygg av bo- og behandlingssenter i Sandvika
Riving av gammel fløy og bygge nytt og større. 76 plasser.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole og flerbrukshall i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. En rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kilo avfall pr. BTA.
Om- og tilbygg av skole på Kråkerøy i Fredrikstad
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Utvidelse av barneskole på Søråsjordet i Ås
Utvides til en fire parallell skole, plass til 784 elever. Planlagt ferdigstilt til skolestart 2023. Solavskjerming - KvintBlendex AS
Utvidelse av fengsel m.m. i Ullensaker kommune
Utvidelsen av Ullersmo består av følgende: Et nytt stjernebygg/M2015 (Bygg K). Forlegningsbygg i tre plan med delvis kjeller. 96 celler fordelt på to plan, samt andre fengselsformål og fellesfunksjoner i 1. etasje og delvis kjeller - Samlet areal ca. 6.060 m2. Et nytt aktivitetsbygg (Bygg J) over to plan og kjeller - Samlet areal ca. 1.360 m2. Oppgradering av utomhusområder, vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering. Berørt tiltaksområde for utomhus utgjør ca. 34.500 m2. Utvidelse og rehabilitering av kulverter for gangtrafikk og tekniske føringsveier som knytter sammen byggene på Ullersmo. Omhandler ny kulvert på ca. 490 m2 mellom to bygg. I tillegg skal eksisterende kulvert rehabiliteres/ombygges. Etablering av fortau og gangfelt med belysning langs Ullersmovegen (utenfor fengselsmur). Et mindre nytt teknisk bygg på ett plan og et lite bygg for legionellabehandling (utenfor fengselsmur). For å få plass til det nye forlegningsbygget (byggK7 post 5) må to eksisterende bygg som i dag benyttes til fengselsformål rives.
Utvidelse av videregående skole i Lørenskog
Bygges ut med 350 stk nye elevplasser.
Ombygg til leiligheter på Solbergelva i Drammen
5.700 kvadratmeter boliger i tillegg 2.000 kvadratmeter fellesarealer.
Utvidelse av ungdomsskole i Slependen
Utvides til en 8 parallell ungdomsskole.
Nybygg av idrettshall og utvidelse av ungdomsskole i Hole
Gnr/bnr: 192/57,1, 39, 16, 59, 11, 34, 190/72, 80, 188/242 (Rudvangveien), 192/98 (Viksveien)192/16 og 1016/1 (E16).
Etablering av massedeponi i Moss kommune
Det er utfordringer med områdestabiliteten i Moss sentrum. Som en konsekvens av dette skal det gjennomføres flere utførelsesentrepriser i dette området. Det er i denne sammenheng behov for deponering av masser. Det skal inngås avtaler med flere leverandører.
Utvidelse av barnehage i Røyken
Det er behov for en utvidelse av Røyken barnehage fra 3 til 8 avdelinger.
Tilbygg av kjøpesenter i Lier
Tidlig usikkert prosjekt.
Ombygging av byrom i Bærum
Byrom og teknisk infrastruktur.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Buskerud
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Follo, Asker og Bærum
Gjelder fylkesveier i Viken område Follo, Asker og Bærum i år 2024. Fra og med år 2025 gjelder kontrakten alle fylkesveier i hele område Akershus.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Østfold
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.
Oppgradering av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr: 11/81, 11/51 og 11/51/1.
Ombygging av kulturhus i Skedsmo
Eventuelt bygge 500 m2 under bakken på baksiden av låven eller bygge om låven til kultursenter. Leverandør av utstyr til lyd, lys og scene: FOTOPHONO AUDIOVISUAL AS.
Tilbygg og totalrehabilitering av butikk/verksted ved E18 på Lierstranda i Lier kommune
Prosjektet skal være en pilot i forhold til hvordan fremtidige Bertel O. Steen bygg skal fremstå i fremtiden. BREEAM In-Use nivå Good.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Nytt lysanlegg i Bærum kommune
Sone 3 (Snarøya, Høvik Verk), Sone 5 (Kolsås–Rykkinn) Sone 6 (Bærums Verk–Lommedalen)
Flom- og erosjonssikring langs elv i Ål kommune
Oppbygging av elveløpet i elven Kvinda i nedre del. Arbeidet omfatter bygging av flomvoll langs elven sin venstre del fra vannverksbygget ned til Nossvegen 2, hvor det anlegges et massebasseng.
Sanering av vann- og avløpsledninger langs Randemfaret i Vestby kommune
Dette oppdraget omfatter graving av grøfter, sanering av vann- og avløpsledninger, boring av stikkledninger, legging av nye kabler for veilys, leveranse av kummer/rør/deler, tilkoblinger, gjenoppbygging av vei m.m. Total ca. 730 meter med grøfter.
Tilbygg av to nye barnehageavdelinger ved Geilo barnehage i Hol kommune
To nye avdelninger, dvs 36 barn. Tilbygg på 300-400 kvm. Vognhall 53 kvm.
Utvidelse av barnehage i Eidsvoll
Utvidelse med ytterligere 6 avdelinger. Nytt bygg skal utføres som passivhus standard.
Tilbygg av krise- og incestsenter på Follo i Ås kommune
Tilbygget består av to deler, et hovedbygg med beboelsesrom i 1. etasje og garasje, birom og møterom i underetasjen, og et mellombygg som knytter det nye tilbygget til eksisterende bygg. I mellombygget er det trapp og heis, samt fordelingsareal mellom eksisterende bygg og tilbygget. Dagens Krise- og incestsenter skal være i full drift mens byggearbeidene pågår.
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold kommune
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Oppgradering av tekniske installasjoner ved omsorgssenter i Ringerike
Oppgradering av tekniske installasjoner, blant annet nødlys, pasientsignal/ velferdsteknologi og adgangskontroll. Prosjekt fra budsjett 2023.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Trafikksikringstiltak i Rælingen kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nye rettslokaler for Helgeland tingrett
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 600 m2.
Vegarbeider og byggmontasje ved Nittedal stasjon i Nittedal kommune
Prosjektet består av vegarbeider som bl.a. nedsenk av veg under jernbanebru, tilpasning av VA og drenering, tilpasning av eksisterende rampe til en ny fortauhøyde, parkeringsplass, i tillegg til bygging av ny støttemur, montasje av sykkelhotell, planting av hekk, istandsetting av pakkhus, m.m.
Mudring ved havn i Son
5 mill kr 2021, 8 mill kr 2022.
Ombygg av eksisterende bygg til omsorgsboliger i Ås kommne
Bygget har i dag én leilighet, hybler og en personalbase. Bygget er oppført tidlig på 1990-tallet og har behov for rehabilitering. Det planlegges samtidig å bygge om hybeldelen til tre leiligheter, samt oppgradere personalbasen. Den eksisterende leiligheten planlegges ikke å endres utover teknisk oppgradering som gjelder hele bygget. Endring av planløsning vil medføre at brannskiller, lydskiller, plassering av våtrom og fasade også vil endres. Ombyggingen anses som en hovedombygging, og tekniske løsninger skal tilfredsstille dagens tekniske regelverk (TEK 17). Fasadeendringen består av nye plasseringer av dører og vinduer. Det er også behov for å skifte ut ventilasjonsanlegget, installere sprinkleranlegg, nytt brannvarslingsanlegg og nye vann- og avløpsinstallasjoner. Vinduer og ytterdører må skiftes og hele bygget må etterisoleres (vegger og himling). Bygget har én etasje og er på 417 m². Bygget er oppført i trekonstruksjoner med sperretak og utvendig malt tømmermannspanel.
Utbedring av dam med utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden i Drammen
Dam Vasshella er en murdam bygget i 1912-13 nedre del av Solbergvassdraget og får hovedsakelig tilførsel fra Solbergvannet via de større dammene Mellomdammen og Nerdammen. Dammen var tidligere inntak for kraftstasjon ved Solberg Spinneri og senere en del av reservevannforsyningen til Drammen. Dam Vasshella tilfredsstiller ikke krav til stabilitet og flomavledningskapasitet etter damsikkehetsforskriften og skal utbedres med et utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden. Den nye betongenplaten skal forankres til fjell. Formålet med tiltaket er tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften, samtidig som det skal tilrettelegges for sikker åpen ferdsel og bruk for publikum. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3 og for arbeidene gjelder UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3.
Oppgradering av vei i Lier
Fra Nøstveien til parkeringsplass. Gnr/Bnr: 39/120, 39/121, 43/18 og 42/143.
Etablering av arbeidsplasser i låve ved opplærings- og aktivitetssenter i Eidsvoll kommune
Eksisterende låve er delvis innredet som arbeidslokaler. Prosjektet skal innrede resterende ledige areal i bygget.
Oppussing av ishall i Hønefoss
Ombygging og utvidelse med en isflate til.
Utvidelse og ombygging av kontor ved høgskole i Halden
Utvidelse av to kontorer og bygging av stillerom som en del av kontorene. Div. rivningsarbeider og omgjøringer. Skyvedører foran hylle og søyle under bord i et tredje rom.
Utvidelse av pukkverk i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1035/1, 1036/1, 1037/1,3, 1038/1, 1038/1/2, 1038/2, 1038/2/1, 1038/2/2,1038/2/3, 1038/2/4, 1038/2/5, 1038/6 .
Utvidelse av camping i Halden kommune
Utvidelse av Bakke camping, med tilhørende bebyggelse, brygge og parkering.
Nybygg av kollektivfelt og busslommer samt flytting av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 130 i Fredrikstad kommune
Prosjektet er et samarbeid prosjekt mellom Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune.
Rehabilitering av museum i Viken
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026. Det er store behov for å ivareta bygningsmassen ved Gamle Hvam museum. Avsetningen foreslås for å håndtere det mest akutte behovet for ivaretagelse av bygningsmassen. I 2023 vil det også pågå et parallelt arbeid med å kvalitetssikre den totale kostnadsrammen for et eventuelt framtidig større prosjekt for ivaretagelse av bygningsmassen, samt å utarbeide en framdriftsplan for det videre arbeidet.
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Nittedal kommune
Det skal legges ny hovedavløpsledning gjennom Nittedal, fra Slattum til Åneby, og det skal på store deler av strekket legges ny hovedvannledning for NRV. I dette prosjektet legges det til rette for å benytte både no-dig og konvensjonell grøftegraving.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.