Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Askøy

Tilbygg av skole ved Askøy
Fra skolebruksplan.
Utbedring av fylkesveg 5254 og etablering av ny gang- og sykkelveg og rundkjøring med tilhørende kollektivterminal mfl i Askøy kommune
Arbeidet består av å utbedre dagens fylkesveg 5254, ÅDT ca 5800, etablere ny GS-veg og rundkjøring med tilhørende kollektivterminal, ca 400m. Det skal også bygges en ny avkjørsel ned mot Askøy VGS, med en minirundkjøring og «kiss and ride», ca 250m. Etablere lukket overvannsystem sammen med vann og avløpsanlegg, det skal også etableres fjernvarme og bossug for Askøy kommune. Flytting og omlegging av eksisterende ledning og kabeltraseer. Riving og fjerning av hus.
Etablering av gang- og sykkelsti, omlegging av VA-ledninger og etablering av avrenningsystem for overvann i Askøy kommune
Fornye/ legge om eksisterende VA ledninger samt å etablere et avrenningssystem for overvann. Videre skal det opparbeides ny gang og sykkelveg. I tillegg skal flom veg/ bekk fra Kleppevannet oppgraderes. Prosjektet går langs kommunal veg i Kvernhusdalen, fra undergang på fylkesveg 562 i sør og frem til nytt boligprosjekt ved Bjørkelivegen i nord. Strekningen er på ca. 600m og har som formål å blant annet sikre trygg skolevei for barna på Lønvarden som har sin skolegang på Kleppe skole.
Tilrettelegging av fortau, kanstopp for buss samt utbedring av veg på Askøy
Del av gbnr/6/1197 m.fl. Planområdet utgjør 57 dekar. Det er lokalisert øst på Askøy, og omfatter den kommunale vegen Svartedalsvegen. Planforslaget legger til rette for fortau langs hele strekningen, kantstopp for buss, samt utbedring av vegen i eksisterende trasé.
Ombygging av ledningsnett ved vannverk i Askøy
471205 Kvernhusdalen. Ombygging av ledningsnettet ved Kleppe vannverk. Tiltaket samkjøres med byvekstavtalen.
Ombygg og rehabilitering av kontorlokaler og kantinebygg i kultursenter i Askøy kommune
Ombygging / rehabilitering av kontorlokaler i 2 etasje på Møllehuset og Kantinebygget i Strusshamn Kultursenter.
Utskifting av vinduer på kommunale boliger i Askøy kommune
Ca 250 vinduer. Boligene er i stor grad omsorgsboliger og boliger for psykisk utviklingshemmede (PU).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.