Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Larvik

Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Stavern
Arbeidene kan medføre en del rystelser i grunnen og setningsskader til nærmeste bebyggelse. Det er derfor behov for å få utført tilstandsregistrering og dokumentering av eventuelle setninger på de bygningene som ligger nært opp til gravetraseen, i forkant av anleggsarbeidene.
Oppgradering av avløpsanlegg samt etablering av fordrøyningsmagasin i Tveteneåsen
Oppgradering av avløpsanlegget i enden av Tveteneveien samt å etablere et fordrøyningsmagasin. Eksisterende infiltrasjonsanlegg fungerer ikke og må fjernes for å gi plass til nytt fordrøyningsmagasin.
Ombygg av tidligere rådhus til helsesenter i Larvik kommune
Tjølling gamle rådhus har en underetasje på ca. 645 kvm bruttoareal. Arealet skal totalrenoveres og tilpasses for utleie til nytt helsesenter.
Utvidelse av kirkegård på Kvelde i Larvik
Gnr/Bnr: 2090/1, 2090/3, 2090/28, 2090/69 m.fl.
Utvidelse av pukkverk i Larvik kommune
Utvides sammen med Grinda pukkverk. Planområdet er totalt ca. 847 daa .
Ombygging av boligbygg i Larvik kommune
Vertikaldelt bolig, bestående av to mindre boenheter og ett felles teknisk rom plassert mellom disse.
Utskifting av eksisterende varmepumpeinstallasjon og automatikk på skole i Larvik kommune
Utskifting av eksisterende varmepumpeinstallasjon og automatikk. Begge varmepumpene har over lengre tid hatt driftsproblemer, den skal erstattes med ny 4-trinns brønnvarmepumpe, evt helt trinnløst.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av tilstandsanalyse av bru i Larvik kommune
Tilstandsanalysen skal omfatte følgende: - Formålet med tilstandsanalysen er å registrere, vurdere og dokumentere byggverkets tilstand. - Tilstandsanalysen omfatter planlegging, informasjon om byggverket, registrering av tilstand, risikovurdering og anbefalinger, oppsummering og tilstandsrapportering. Kartleggingen skal inneholde tilstandsgrad samt beregning av kostnader for utbedring. Vedlikeholdsplan: - Det skal i etterkant utarbeides en vedlikeholdsplan for bruens restlevetid. - Vedlikeholdsplanen skal innarbeides i FDV systemet til Larvik kommune. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.