Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (3)
Drangedal (2)
Færder (5)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (12)
Kragerø (6)
Kviteseid (2)
Larvik (12)
Nissedal (0)
Nome (1)
Notodden (4)
Porsgrunn (6)
Sandefjord (10)
Seljord (2)
Siljan (1)
Skien (19)
Tinn (3)
Tokke (2)
Tønsberg (19)
Vinje (2)
Utvidelse av skole og barnehage i Barkåker
Prosjektering naturmangfold/ biologi- reguleringsplan: Asplan Viak AS, kontaktperson Halvard Holtung.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Ombygg, utvidelse og tilpassing av produksjonsanlegg på Herøya
EEtecs anlegg på Herøya i Porsgrunn skal produsere magnetmetallene neodym og praseodym. Disse brukes blant annet i elmotorer og vindturbiner. Anlegget skal kunne produsere over 700 tonn av disse metallene i løpet av ett år. Det utgjør fem prosent av antatt etterspørsel i EU. Målet er at bygningsarbeidet skal være ferdig i løpet av ni måneder, slik at anlegget skal være i drift i midten av 2024.
Ombygging av kryss i Porsgrunn
Prosjektet Raschebakken, kryssombygging og Franklintorget hør sammen, totalkostnad på 100-120 mnok. inkludert byggherrekostnader.
Ombygg av hotell til kontor i Tønsberg
Butikker eller en annen form for handel på grunnplanet.
Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Utvidelse av sykehjem i Larvik kommune
Utvidelse med 25-30 plasser.
Utvendig rehabilitering av kommunehus i Larvik kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Etablering av områdesstabilisering i forbindelse med bygging av hotell i Horten
Andel av infrastruktur, grunnstabilisering, ny brygge og kyststi.
Ombygg av tidligere rådhus til helsesenter i Larvik kommune
Tjølling gamle rådhus har en underetasje på ca. 645 kvm bruttoareal. Arealet skal totalrenoveres og tilpasses for utleie til nytt helsesenter.
Ombygg av postkontor/trykkeri til leiligheter i Brevik
Gnr/ bnr. 81/1, 2, 151, 142, 169.
Etablering av nødstrømsaggregat på sykehjem i Larvik
Det er nå 5 sykehjem som har reservekraft med alternativ varmekilde. Det gjenstår 5 sykehjem.
Oppgradering av svømmehall m.m ved skole i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Innvendig ombygging av Telemark museum i Skien
Arbeidene omfatter rehabilitering av eksisterende kjøkken og toaletter i plan 1. Det omfatter riving av eksisterende tak i «mellombygget», samt riving av enkelte eksisterende vegger. Det omfatter riving av deler av eksisterende utvendig trapp, samt deler av eksisterende dekke. Videre omfatter arbeidene fjerning av eksisterende belegningsstein, samt graving, jernbinding, støpning av nytt dekke. Til slutt består arbeidene i å bygge opp nye innvendige vegger, yttervegger og tak, samt etablere nytt teknisk rom med nytt teknisk utstyr, samt strekke ventialsjonskanaler, el-stiger og bruter, kabler og annet til diverse tekniske komponenter.
Utvidelse av camping i Seljord kommune
Utvidelsen er tenkt brukt til døgnoppstillingsplasser for telt og campingvogner, samt aktivitetsareal for campingplassen. Det legges opp til at dagens adkomst fra fylkesveg til campingplassen skal benyttes, og at adkomst videre til nytt campingområde skal være med bru over Sannesåi. Det skal også være egen gang bru over Sannesåi langs Seljordsvannet for gående og syklende. Ca. 10 daa.
Etablering av automatisk slokkeanlegg for omsorgsboliger i Tønsberg kommune
Det er tre frittliggende avdelinger, bygg 12 og 13, samt en sammenkoblet bygningskropp bestående av 7 bygg koblet sammen med innvendige gangkorridorer.
Riving og gjenbruk av annekset til gamle Mesterfjellet skole i Larvik
Det blir opsjon på å bevare skifer som ligger på taket, samt rengjøring av teglstein for gjenbruk og rengjøring av granittsteien som er grunnmuren i dag.
Utvidelse av steinbrudd i Notodden kommune
Planlagt utvidelse er på 81,5 daa og anslått uttak av masse beregnet til 1045042 m3.
Oppgradering av fasade og utskifting av vinduer og dører på eiendom i Færder kommune
- Fjerning av betongutkraging - Etterisolering av fasaden med bekledning - Utskifting av vinduer og dører
Omlegging av tak på idrettshall i Sandefjord kommune
Omlegging tak Ormestadhallen: - Riving/demontering/remontering - Ny isolasjon, med fall, kilrenner etc - Nye sluk - Tekking
Rammeavtale for veivedlikehold av Bestulvegen i Skien kommune
En vegstrekning på ca. 9.1 km med grusdekke.
Etablering av masseuttak i Tinn kommune
Gnr/bnr: 167/1, 166/1, 166/2, 166/3 og 200/1
Energisparende tiltak på videregående skole i Nøtterøy
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Ny fasade og etterisolering på skole i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Graving og asfaltering av delar av Brøløsvegen i sentrum i Seljord kommune
Vegen og fortauet gjennom sentrum er svært dårleg og treng ei opprusting. I den forbindelse ynskjer me ein pris på å få frest opp og reasfaltert delar av Brøløsvegen frå Vallabru og fram til Telebygget, samt gravd opp og reasfaltert fortauet frå Vallarbru til Enkegata.
Oppgradering av heis ved videregående skole i Bamble kommune
Eksisterende heis skal fjernes og utvidelse av åpning i heissjakt skal inkluderes. I tillegg skal selve heisen med alle komponenter bli komplett levert og montert. Elektrotekniske arbeider som tilførsel til heis og heismaskin inkluderes. Montering av lys, stikk og brannalarm i sjakt.
Etablering av adgangskontroll på bygg for Kommunalteknikk i Larvik kommune
Området består av seks bygg. Fem av dem er eldre bygg mens det sjette er under oppføring og vil stå ferdig i begynnelsen av mars 2024.
Beplantning og belysning i Horten
Beplantning og belysning fra sjøsiden/strandpromenaden for å synliggjøre og styrke forbindelsen.
Konsulenttjenester for elvebunnkartlegging i forbindelse med flomsonekartlegging i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Hovedformålet med anskaffelsen er å innhente data til flomsonekartlegging, for prosjekter som arbeider med fysiske tiltak mot flom og erosjon og kartlegge erosjon i forhold til kvikkleirerisiko. Elvebunnsdataene skal blant annet brukes i hydrauliske modeller av elvene. 5 delkontrakter: 1) Mosby - fra utløpet i sjøen i Kristiansand, til Vigelandsfoss ved Vikeland (13,1 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 2) Egersund - Fra utløpet i sjøen til Åmot. Området består av to deler, med et gap mellom områdene. (Totalt 14,7 km elvestrekning). Området ligger i Rogaland fylkeskommune. 3) Søgne - fra utløpet i sjøen til Eikeneset innover (17 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke. 4) Tuven - fra utløpet i Heddalsvatnet til Brekka oppstrøms, i tillegg til en liten egen strekning i Notodden by (totalt 21,5 km elv). Området ligger i Vestfold og Telemark fylke. 5) Opsjon: Konsmo - fra utløpet i sjøen til utløpet av Ytre Øydnavatnet (32,5 km elvestrekning). Området ligger i Agder fylke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.