Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (0)
Færder (2)
Fyresdal (3)
Hjartdal (2)
Horten (3)
Kragerø (9)
Kviteseid (1)
Larvik (14)
Nissedal (1)
Nome (2)
Notodden (8)
Porsgrunn (9)
Sandefjord (15)
Seljord (2)
Siljan (2)
Skien (21)
Tinn (1)
Tokke (5)
Tønsberg (19)
Vinje (5)
Utbedring av Riksveg 41 Nisser/Treungen-Vrådal i Kviteseid
Rydding av skog på separat prosjekt.
Tilbygg av leiligheter i Sandefjord
Det skal utvides med 31 nye leiligheter og en fellesstue ved et tilbygg og påbygg til eksisterende bygningsmasse. I tillegg skal det etableres fem stk. fellesstuer og diverse arbeider i kjeller i eksisterende bygningsmasse. Trp plater: Tatasteel. Lås & beslag: Certego.
Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Senteret planlegges utvidet med 30-40 boenheter.
Rehabilitering av kraftverk ved Tinnelva i Notodden
Årlifoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 130 GWh.
Nytt garderobebygg ved idrettshall i Sandefjord Kommune
Garderobebygget er tenkt med rom og funksjoner som garderober med dusj og toalett, kiosk, styrketreningsrom, møterom og kontor, samt lagerareal - med et foreløpig samlet areal på 1000 m2. BREEAM - Very Good. Eksisterende garderobebygg (gult bygg) skal rives, midtbygning (teglsteinsbygg) rehabiliteres, og nytt garderobebygg føres opp på motsatt side av Jotunhallen.
Rehabilitering av kraftverk ved Skiensvassdraget i Notodden
Grønvollfoss kraftstasjon - Årsproduksjon er på rundt 170 GWh.
Svillebytte på Bratsbergbanen og Tinnosbanen
B1800 Tinnosbanen: Hjuksebø-Notodden: Det skal byttes ca 4200 sviller på strekningen mellom km 139.2020 og 143.380 På strekningen 137.798-145.360 skal det kappes, trekkes og sveises. B1820 Bratsbergbanen: Nordagutu - Valebø: Det skal byttes ca 1700 sviller på strekningen mellom 152.7 og 156.7. På strekningen mellom 150.76 og 156.7 skal det kappes, trekkes og sveises.
Etablering av ny krematorieovn med tilbehør i Sandefjord kommune
Leveransen gjelder erstatning av en av to eksisterende krematorieovner.
Rehabilitering av Skien langbrygge og VA
Vil bli utført sammen med Skien kommune VA-prosjekt. Kostnad for VA- delen er foreløpig ukjent. Grenlands havn investerer 15 milj i prosjektet.
Utbedring på Fv 45 Ofte-Aust-Agder grense i Tokke
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Forsterkningstiltak på Fylkesveg 3430 i Hjartdal
Total lengde på prosjektet er ca. 2200 m.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Stavern
Arbeidene kan medføre en del rystelser i grunnen og setningsskader til nærmeste bebyggelse. Det er derfor behov for å få utført tilstandsregistrering og dokumentering av eventuelle setninger på de bygningene som ligger nært opp til gravetraseen, i forkant av anleggsarbeidene.
Vedlikehold av bruer i Nedre Telemark, 2023-2024
4 bruer. Laugstøl Menstad Skien kanalbru Porsgrunnsbrua
Vedlikehold av bruer i Vestfold, 2023-2024
5 bruer. Aulie Nordre Foss Fossnes Tønsberg kanalbru Pålrønningen
Tilbygg av barnehage på Andebu i Sandefjord kommune
Det skal utvides til en barnehage med tre avdelinger.
Utbedring på Fv 801 Ofte-Austbø i Vinje
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Utbedring på Fv 37 Gransherad-Mæl i Notodden
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Oppgradering av offentlige arealer i Tønsberg sentrum
Som følge av Tønsberg kommune sin satsing på byens uterom skal Carl E. Paulsens Plass oppgraderes, innenfor de premissene som er lagt til grunn i byromsstrategi for Tønsberg sentrum. Målet er å styrke de gode kvalitetene på plassen, og tilføye noen kvaliteter som vil heve aktiviteten og opplevelsen av byrommet. Eksisterende trær skal bevares og plassen skal få et grønnere preg. Det blir flere benker og plassen som møteplass blir forsterket. Kunstneren Carl E. Paulsen, som plassen er oppkalt etter, blir hedret med et nytt kunstverk laget av Espen Dietrichson. Dette kunstverket får en sentral plass i byrommet. Gangveier og naturlige traséer over plassen blir oppgradert med et sammenhengende belegg av høy kvalitet. Sentralt i byrommet opparbeides en minipark der kantene skal by på sitteplasser og anledning til lek for de minste. Miniparken tilbyr et rolig sted midt på plassen hvor man kan betrakte bylivet og denne bidrar til at plassen får et grønt preg som forsterker byrommet sin identitet. Materialer som skal benyttes i bygulvet på plassen gjenspeiler det som benyttes i Tønsberg sentrum for øvrig. Intensjonen er å benytte større granittheller kombinert med storgatestein. For miniparken og sittekanter rundt er intensjonen å benytte cortenstål og et mørkt, resirkulert plastmateriale, kombinert med betong.
Utskifting av ventiilasjonsanlegg i bygg 2 ved fylkeshuset i Skien
Anlegget er gammelt og bør byttes om 8-10 år (2023-2025).
Nytt kommunalt legesenter i Kragerø
Mindre tilpasninger og nødvendig ombygging.
VVS-tiltak ved kommunale bygg i Skien kommune
VVS-tiltak ved 9 bygg: 1. Enggrav skole: Nytt ventilasjonsaggregat. 2. Gjerpen barneskole: Bytte ut ventilasjonsaggregat og demontere og montere 132 VAV-spjeld-motorer. 3. Granåsen barnehage: Nytt ventilasjonsaggregat og luft til luft varmepumpe. 4. Kongerød skole og Kongerød hall: Skifte varmegjenvinner og istallere luftepotter i enden av radiatorkurs. 5. Lyngbakken sykehjem: Installere legionellasikring, behovsstyring av ventilasjon i bygget (VVS-arbeider) og tørrkjøler på tak. Isolere rør. 6. Melum skole: Luft til luft varmepumpe i gymsal. 7. Mæla ungdomsskole: Optimalisering oppvarming. 8. Rådhuset: Isolering av rør, ventiler, pumper etc. samt skifte fra reimdrevne vifter til direktedrevne i anlegg 36.01. 9. Klosterskogen videregående skole: a. Skifte ut vannrenseutstyr. b. Bytte ut mikrobobleutskiller DN150. c. Service på hoved tvilling-sirkulasjonspumper. d. Bytte ut ekspansjonssystem. e. Bytte ut ventil og motor SV02. f. Bytte ut 2 stk. shuntgrupper med shuntventiler. g. Bytte ut manuell stengeventil 2stk. – 32.01 - 008 og 32.01 – 009. h. Innregulering av vannmengder på kursnivå (10 kurser). i. Bytte ut 25 stk radiatorer.
Forsterkning og trafikksikkerhetstiltak på Fv. 355 i Vestfold og Telemark
Arbeidene består hovedsakelig av å forsterke bærelaget til Fv.355, strekning 5, delstekning 1 (S5D1) 2800 – ca. 6000. (Gråndalen – Momrak). Total lengde på prosjektet er ca. 3200 m.
Oppgradering av avløpsanlegg samt etablering av fordrøyningsmagasin i Tveteneåsen
Oppgradering av avløpsanlegget i enden av Tveteneveien samt å etablere et fordrøyningsmagasin. Eksisterende infiltrasjonsanlegg fungerer ikke og må fjernes for å gi plass til nytt fordrøyningsmagasin.
Ombygg av tidligere rådhus til helsesenter i Larvik kommune
Tjølling gamle rådhus har en underetasje på ca. 645 kvm bruttoareal. Arealet skal totalrenoveres og tilpasses for utleie til nytt helsesenter.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt
Utvidelse av kirkegård på Kvelde i Larvik
Gnr/Bnr: 2090/1, 2090/3, 2090/28, 2090/69 m.fl.
Terrenginngrep på Fv 355 Våmyr 1 i Fyresdal
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype snøskred/sørpeskred.
Rehabilitering av tekniske anlegg ved barnehage og idrettshall/grendehus i Nome kommune
Rehabilitering av Helgen barnehage og idrettshall/grendehus for tekniske anlegg: ventilasjon, rør og elektro.
Dimensjonsøkning av vannledning på Øya i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Vestfold og Telemark
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Etablering av massedeponi i Sandefjord kommune
Tiltaksområde for deponi er på ca. 30 daa, og deponiet skal fylles opp med ca. 65 000 m3.
Rehabilitering av tak på USN Campus Porsgrunn
Arbeidet består av renovering av tak bygg A- Nord, Bygg A-Syd og prosesshall bygg O.
Utskifting av heiser på campus i Notodden kommune
Oppdraget gjelder utbytning/modernisering av totalt 2stk. heis. Opprinnelig anleggsnummer er: Heis 2, Vare/personheis: Torvald Sætre, Bergen 1087 fra 1976 med Ninr: 4080700756. Heis 3, Personheis: Torvald Sætre, Bergen 1088 fra 1976 med Ninr: 4080700757. Det kan være aktuelt å gjennomføre vare/personheis nr 2 i 2022 og personheis nr 3 i 2023. Hensikten med prosjektet er å få en mer effektiv, driftssikker heis som tilfredsstiller flere krav til universell utforming og som er stillegående og energibesparende.
Oppgradering av rekkverk langs Fv. 37 i Vestfold og Telemark
Etter utbedringsarbeidet på Tinnsjøvegen er det nødvendig med justering av rekkverk. Det er i hovedsak planlagt å heve rekkverk som har blitt for lavt etter tiltak. Strekningen på Fv 37 er difinert mellom Mæl og Prestura med en lengde på ca 8 km.
Elektrotjenester for å sette i drift nye råtnetanker og en oppstrøms buffertank ved biogassfabrikk i Tønsberg kommune
Prosjektet vil bestå av leveranse av elektroutstyr og elektrotjenester som skal til for å sette i drift to nye råtnetanker og en oppstrøms buffertank: - Roterende utstyr, anslagsvis fem pumper og to maceratorer. - Måleinstrumenter og et betydelig antall ventiler, både manuelle og aktuerte, inkludert syv reguleringsventilsett. - Rør og rørarbeid. Tur/retur for begge tanker fra Hall B, inne i Hall B, samt innvendig i nytt pumpehus mellom tankene. I tillegg skal en ny buffertank mellom hygienisering og utråtning knyttes inn i prosessen.
Utskifting av armaturer til LED-armaturer i Skien kommune
Levering, montering av Led-armaturer inkl alle hjelpearbeider ved: 1. Buerflata barnehage. 2. Venstøp barnehage. 3. Granåsen barnehage. 4. Lyngbakken sykehjem. 5. Melum skole. 6. Skien kulturskole. 7. Tiedemannsjordet barnehage.
Fjerning av varmeutslipp fra utstyr og opprettholde overtrykk i rom og områder i Porsgrunn
Kontrakt C8 består av 6 forskjellige HVAC-systemer som betjener installasjoner i separate bygninger i hele anlegget. Hovedformålet er å fjerne varmeutslipp fra utstyr og opprettholde overtrykk i rom og områder.
Etablering av varmepumper ved barneskole og sykehjem i Skien kommune
Gjerpen barneskole fyres i dag med elkjel og biooljekjel til spisslast. Kommunen ønsker å installere vann/vann varmepumpe for å ta hoveddelen av oppvarmingsbehovet. Som del av dette tiltaket er det også forutsatt optimalisering av varmeanlegget for å få best mulige forhold for ny varmepumpe. På Lyngbakken sykehjem er det et varmegjenvinningssystem fra kjølemaskiner til forvarming av tappevann. Varmegjenvinningssystemet er stengt pga risiko for legionellabakterier. Skien kommune ønsker å installere kjølemaskin/varmepumpe som kan levere høyre temperatur til forvarming varmt vann.
Etablering av treningsapparater inkludert utforming, underlag og grunnarbeid i Sandefjord kommune
Innkjøp av utendørs treningsapparater, inkludert utforming, underlag, grunnarbeid og montering.
Ombygg av stall ved videregående skole i Sandefjord kommune
På skolen er det bygget en stall hvor den ene halvparten av stallen skal bygges om. Denne delen er tømt for innredning og det er satt opp en delevegg helt opp til mønet, det utgjør et areal på 239m². En korridor forbinder de 2 stallene og de andre rommene i bygget. I denne korridoren skal det bygges et bøttekott. Et av rommene er tatt i bruk til undervisning uten at det er kompensert for dagslyskrav. Tilsvarende skal det også tas større hull og leveres og monteres større vinduer i det som er vinduer til stallrom i dag. I dette rommet skal det tas hull i yttervegg og leveres og settes inn vinduer. Det skal også prosjekteres og leveres nytt ventilasjonsanlegg. Dette kan stå på loft over korridor og undervisningsrom. Dette rommet mangler trappeadkomst og det skal leveres på den ene gavlveggen som en galvanisert ståltrapp utvendig.
Utvidelse og oppgradering av SD-anlegg ved kommunale bygg i Skien kommune
Utvidelse og oppgradering av eksisterende Niagara NX web basert SD-anlegg. Installasjon av KNX anlegg for styring av el. varme og konvertering over til Niagara NX. Det skal gis pris på etablering av felles portal for 9 nye SD anlegg: - 02- Buerflata barnehage. - 03 – Enggrav skole. - 04 - Venstøp barnehage. - 05 – Granåsen barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 06 – Tiedemannsjordet barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 08 – Melum skole. Instalasjon av KNX anlegg til styring av el. varme. - 09 – Menstad flerebrukshal. - 11 – Mæla ungdomsskole. - 13 – Svanvik skole. KNX anlegg til styring av el. varme. Det skal også gis tilbud på installering og oppgradering av Niagara NX web basert anlegg i følgende bygg: - 02- Buerflata barnehage. - 03 – Enggrav skole. - 04 - Venstøp barnehage. - 05 – Granåsen barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 06 – Tiedemannsjordet barnehage. KNX anlegg til styring av el. varme. - 07 – Gjerpen barneskole. Utvidelse av eksisterende KNX anlegg. - 08 – Melum skole. Instalasjon av KNX anlegg til styring av el. varme. - 09 – Menstad flerebrukshall. - 10 – Menstad skole. Oppgradering av eksisterende SD anlegg av type Niagara. - 11 – Mæla ungdomsskole. - 12 – Skien Kulturskole. Oppgradering av eksisterene SD anlegg. - 13 – Svanvik skole. KNX anlegg til styring av el. varme.
Utbygging av bredbånd i områden som ikke er kommersielt lønnsramme i Vestfold og Telemark
Porsgrunn kommune: Område Gamle Postveg, Strandaområde- Åsstranda, Friervegen, Kjørholtvegen og Langangen - Bassebo, Nøklegård, Halvarp, Markavegen og Sagbakkvegen.
Utvidelse av pukkverk i Larvik kommune
Utvides sammen med Grinda pukkverk. Planområdet er totalt ca. 847 daa .
Lydisolering av kontor ved sykehus i Skien kommune
Tiltaket er ombygging av kontorer i Gjerpensgate 14, 1. til 3. etasje for å tilfredsstille brukernes krav til luftlydisolasjon. Det er planlagt å luftlydisolere ca 94 rom med varierende størrelse. De flest er rom med innvendig mål på ca 2,25 x 4,5.
Ombygging til legekontor i Horten
Ventilasjonsarbeider
Oppgradering og utvidelse av eksisterende SD-anlegg og felles portal i Skien kommune
Oppgradering og utvidelse av eksisterende Metasys SD-anlegg og etablering av felles portal for 5 SD anlegg i 5 bygg: - Gulset barnehage. - Gjerpen barneskole. - Klosterskogen videregående skole. - Brannstasjon. - 110 Sentral.
Utskifting av eksisterende varmepumpeinstallasjon og automatikk på skole i Larvik kommune
Utskifting av eksisterende varmepumpeinstallasjon og automatikk. Begge varmepumpene har over lengre tid hatt driftsproblemer, den skal erstattes med ny 4-trinns brønnvarmepumpe, evt helt trinnløst.
Oppgradering og utvidelse av eksisterende SD-anlegg og felles portal i Skien kommune
Oppgradering og utvidelse av eksisterende EM SD-anlegg og etablering av felles portal for tre bygg: - Kongerød skole og flerebrukshall. - Rådhuset. - Lyngbakken sykehjem.
Oppgradering av renseanlegg i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utskifting av vinduer og balkongdører på bygninger i Nome kommune
Nome kommune har kjøpt inn 326 vinduer og 26 verandadører for utskiftning på Dagsrud. Utskiftning av disse skal skje over flere år og monteres i den varme årstiden, mai til midten av oktober. Hensikten er å fordele vindusutskiftningen over 3 år. Eksisterende vinduer er i vesentlig grad montert i perioden 1960 - 1980. Totalt gjelder dette 9 bygg: Roligheten. Sandmo. Lia. Maristua. Tryggheim. Dalheim. Fagerheim. Heimly. Furuly.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.