Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Lebesby

Rehabilitering av skole i Lebesby kommune
Arealer BRA (ca): Adm.bygg 430 kvm, Vestibyle 45 kvm og hovedbygg inkl. SFO: 2700 kvm.
Renovering av vann- og avløpsanlegg i Lebesby kommune
Utskifting og oppdimensjonering av kommunalt VA-anlegg, samt utskifting av private stikkledninger med stoppekraner og stakepunkt til abonnenter, i de kommunale veiene Galgenesveien og Dyfjordveien. Området har i dag avløps- og vannforsyningsanlegg av eldre årgang, og dette planlegges skiftes ut med nytt anlegg. Det nye anlegget planlegges med vann-, spillvannsanlegg. Fylkesvei 894, Strandveien vil også bli berørt. Total lengde på hovedledningstraseer er ca. 430 meter. Alt røranlegg tilknyttet det kommunale anlegget skal erstattes med nytt røranlegg. Eksisterende røranlegg skal demonteres og fjernes der de kommer i konflikt med ny gravetrase, alle VA-kummer skal der det er mulig graves opp, demonteres og fjernes. Veger skal reetableres etter gravearbeiden. Opprydding, reetablering og asfaltering utføres påfølgende høst 2023. Fylkeskommunal vei reasfalteres med midlertidig dekke umiddelbart etter gravearbeider.
Etablering av automatikk og SD-anlegg ved flere eksisterende vannverk i Lebesby Kommune
Dette gjelder: 1.Kjøllefjord Vannverk 2.Mollaveien Pumpestasjon (OPSJON) 3.Snattvika Trykkøkningsanlegg (OPSJON) 4.Dyfjord Vannverk 5.Lebesby Vannverk 6.Kunes Vannverk 7.Veidnes Vannverk

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.