Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Harstad

Oppgradering og forlengelse av eksisterende kai og mudring i Harstad kommune
Mudring, oppgradering og forlengelse av eksisterende kai på Rødskjær.
Rammeavtale for adgangssystem for hjemmetjeneste i private hjem i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund kommune
Kommunene Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund skal anskaffe digitale låsesystem til hjemmeboende. Formålet er å skifte ut dagens nøkkelbaserte låsesystem med digitale lås samt kunne supplere med nye lås for å møte framtidige behov. Kommunenes hjemmetjenester har i dag nøkkelbokser av type WSM.
Oppgradering av veier i Harstad kommune
I forbindelse med bygging av det nye helsehuset skal St Olavs gate løftes et lite stykke for å lage en slakere og universelt utformet adkomst til sykehuset og helsehuset. Det skal lages kollektivstopp på begge sider av veien, samt at det skal legges nye vann- og avløpsledninger og fjernvarmerør. Dette arbeidet vil foregå etappevis fra krysset til Skarveien og til Harstadgårdsbakken.
Fornying av eksisterende sjøledning på Trollneset på Bjarkøya
Traseen skal flyttes på land og bores gjennom fjell under eksisterende masseuttak. Prosjektet skal gjennomføres ved gjennomboring ca. 250 m for vannledningstrasé.
Riving av radiolinjestasjon ved Grytøya i Harstad kommune
Forsvarsbygg ønsker å rive en radiolinjestasjon på Grøtavær ved Grytøya i Harstad kommune. Stasjonen er utrangert og Forsvaret har derfor ikke lenger bruk for den. Betong fra rivingen er ønsket gjenbrukt på stedet til oppfylling av grop etter nedgravd oljetank, resten leveres til godkjent mottak. I tillegg skal flere betongfundamenter fjernes, og inngangen til en liten, nedgravd bunkers skal igjenstøpes. Selve bunkersen skal stå igjen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.